Statsoppgjøret: Mekling på overtid

Partene var ved midnatt ikke kommet til enighet, har meklet gjennom natten og fortsetter utover morgenen fredag 24. mai.

Fredag morgen sitter partene fortsatt hos Riksmekleren i Grensen i Oslo, snart sju timer etter fristen gikk ut ved midnatt.

Blir det ikke enighet i meklingen, blir det streik i staten. De som har fått varsel om at de er tatt ut i streik skal foreløpig møte på jobb som vanlig.

Under meklingen er det bare Riksmekleren som uttaler seg.

Streikevarsel for Deltas medlemmer i Bodø fengsel

Blir partene ikke enige hos Riksmekleren, blir det streik i staten fra arbeidstidens start fredag 24. mai.

YS Stat tar ved streikens første dag ut medlemmer i departementene og på OsloMet.

For Deltas medlemmer er det varslet streikeuttak i Bodø fengsel fra arbeidstidens begynnelse mandag 27. mai.

Medlemmene i Bodø fengsel er organisert i Delta gjennom medlemsorganisasjonen Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF).

Bruddgrunnlaget - dette er kravene fra Delta og YS Stat:

  • All inntekt, det vil si brutto lønn, faste og variable tillegg (unntatt overtid), skal være pensjonsgivende.
  • AFP skal fortsatt være en del av tariffavtalen.
  • Betydelig reallønnsvekst, fordelt på både et sentralt tillegg og lokale forhandlinger.

Delta har mange medlemmer i statlige virksomheter som jobber skift/turnus. Variable tillegg som følge av turnusarbeid utgjør en betydelig andel av lønna deres og i dagens ordning er pensjonsopptjening på disse tilleggene begrenset til 66.000 kroner.  Et krav om at all inntekt skal være pensjonsgivende er derfor et svært viktig krav.

YS Stat

Hovedsammenslutningen YS Stat forhandler på vegne av YS-forbundene i statlig sektor.  

I tillegg til Delta har følgende YS-forbund medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Skolelederforbundet, Norsk Tollerforbund, Parat, Skatteetatens landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund.