Finn ditt organisasjonstilbud i Delta

I Delta kan du delta i yrkesorganisasjoner, yrkessammenslutninger, faggrupper, fag- og bransjeråd, lokale ledd og medlemsorganisasjoner knyttet til arbeidsplassen. Det gir deg muligheter til faglig utvikling og fellesskap.

Som medlem blir du tilknyttet et organisasjonsledd med utgangspunkt i din arbeidsplass. Fordi arbeidslivet er ulikt organisert finnes det også ulike typer av organisasjonsledd i Delta.

I tillegg kan du velge å være medlem i en yrkes- elle bransjeorganisasjon som ivaretar dine yrkesfaglige interesser. 

 

Organisasjonstilbud i Delta

Administrasjon og ledelse

«Administrasjon og ledelse i Delta» er en yrkesorganisasjon for ledere og administrativt ansatte i offentlig tjenesteyting.


Admio

Yrkesorganisasjonene Admio og Kontoret har slått seg sammen og blitt til "Administrasjon og ledelse". "Administrasjon og ledelse" er en landsdekkende yrkesorganisasjon for administrativt ansatte og ledere.


Aktivitørforbundet

Aktivitørforbundet organiserer aktivitører med godkjent utdanning, alle som jobber aktivitørfaglig, samt studenter, elever og lærlinger innenfor aktivitørfaget.


Ambulanseforbundet

Ambulanseforbundet organiserer ambulansearbeidere, paramedicutdannede og ambulansepersonell.


Audiografforbundet

Audiografforbundet organiserer audiografer, audiometriassistenter og audiografstudenter.


Brannforbundet i Delta

Brannforbundet i Delta er er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon, og den eneste yrkesorganisasjonen som har fokus på personell i brann- og redningstjenesten. Vi kjemper for dine yrkesfaglige interesser!


Delta Energi

Som medlem i Delta Energi er du medlem av Delta som ivaretar dine tariffmessige og juridiske interesser, og Delta Energi som ivaretar dine bransje- og yrkesfaglige interesser. Delta er igjen tilknyttet YS.


Delta Fredskorpset

Fredskorpset er et statlig forvaltningsorgan, en virksomhet under Utenriksdepartementet. Delta Fredskorpset jobber først og fremst med å få til gode avtaler og arbeidsvilkår for medlemmene.


Delta Hav

Delta Hav organiserer ansatte hos arbeidsgivere med tilknytting til i Fiskeridirektoratet eller Havforskningsinstituttet.


Delta i Trygg Trafikk

Delta i Trygg Trafikk organisere ansatte i Trygg Trafikk, både sentralt på Hovedkontoret i Oslo og ute i distriktene.


Delta Jernbane

Delta Jernbane er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Delta og YS. Vi søker å fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.


Delta Landbruksdirektoratet

Delta Landbruksdirektoratet er partipolitisk uavhengige. Vi er en forening for alle tilsatte i Landbruksdirektoratet uansett stilling og utdannelse.


Delta Luftfart

Delta Luftfart organiserer ansatte i Avinor, på Stord Lufthamn, OSL, forsvaret og i Luftfartstilsynet.


Delta Norges Blindeforbund

Delta Norges Blindeforbund er en arbeidstakerorganisasjon tilknyttet YS. Vi organiserer arbeidstakere fra alle yrkesgrupper i hele organisasjonen.


Delta Oppvekst

Delta Oppvekst er yrkesorganisasjonen for barnepleiere, assistenter, barne- og ungdomsarbeidere og pedagoger i barnehage, skole og skolefritids-ordningen, ungdomsklubber og institusjoner.


Delta Samfunnssikkerhet

Delta samfunnssikkerhet organiserer medlemmer fra fagområdet samfunnssikkerhet og beredskap, i hovedsak ansatte i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret.


Delta Statens Havarikommisjon for transport

Delta Statens Havarikommisjon for transport organiserer ansatte i Statens Havarikommisjon for transport.


Delta Vinmonopolet

Delta Vinmonopolet har vært et alternativ siden 1979.


Fotterapeutforbundet

Fotterapeuter er autorisert helsepersonell som har kompetanse på fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene. Det finnes ca. 800 fagorganiserte fotterapeuter i Fotterapeutforbundet.


Helsefagarbeidere i Delta

For deg som jobber med pleie og omsorg.


Helsesekretærforbundet i Delta

Helsesekretærforbundet er en yrkesorganisasjon for autoriserte helsesekretærer og andre medarbeidere i medisinsk kontortjeneste i sykehus, i primær- og bedriftshelsetjenesten eller i andre helse- og sosialtjenester. Det er ingen krav om autorisasjon for å være medlem. Helsesekretærforbundet har også et tilbud til elever, yrkespassive og honnørmedlemmer.


IT forbundet

IT forbundets medlemmer jobber med IT i privat eller offentlig sektor. De kommer fra hele landet, fra både små og store bedrifter. Medlemmene våre er i alle typer stillinger.


Kirkeansatte

Kirkeansatte organiserer ansatte i kirken, i kirkeadministrasjonen og på gravlundene.


Kost- og ernæringsforbundet

Kost- og ernæringsforbundet er yrkesorganisasjonen for alle som arbeider med ernæringsbasert matlaging, som for eksempel institusjonskokker og kostøkonomer.


Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)

Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF) er en selvstendig tjenestemannsorganisasjon i tjenestetvistlovens forstand og med full lønnsforhandlingsrett.


Kulturforbundet

Kulturforbundet er yrkesorganisasjonen for deg som arbeider i kulturlivet.


Lærernes Yrkesforbund

Lærernes Yrkesforbund (LY) organiserer arbeidstagere innenfor undervisningssektoren i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat sektor.


Norsk Tannpleierforening

Norsk Tannpleierforening (NTpF) organiserer autoriserte tannpleiere og studenter ved tannpleierutdanningene.


Norsk toglederforening

Norsk toglederforening er en partipolitisk uavhengig fagforening for togledere og andre med toglederkompetanse i Jernbaneverket. Norsk toglederforening er tilsluttet YS gjennom medlemskap i Delta.


Norske Medisinfaglige Teknikere - NMT

Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) en en faggruppe i Delta for neurofysiologiteknikere og ingeniører som jobber ved klinisk nevrofysiologisk laboratorier og EEG, og obduksjonsteknikere ved patologiavdelinger, rettsmedisinske seksjoner og anatomiske institutter.Næringsansattes Yrkesorganisasjon

Næringsansattes yrkesorganisasjon (NY) organiserer offentlig ansatte som arbeider med planlegging, forvaltning og utvikling innenfor landbruk, næring og miljø, kommunal- og regional planlegging, teknisk sektor og Mattilsynet.


Portørene

Portørene er en yrkesorganisasjon for alle som arbeider med portøroppgaver.


Redningstjenestens Personalforening

Redningstjenestens Personalforening organiserer tilsatte ved hovedredningssentralene for Nord- og Sør-Norge. Foreningen er partipolitisk nøytral.


Service & Drift

Yrkessammenslutningen Service & Drift gir yrkesfaglig tilbud og faglig fellesskap til teknisk driftspersonell, renholdere og trafikkansatte i Delta.


Signal- og Teleteknikernes Forening

Signal- og Teleteknikernes Forening er en landsomfattende forening som organiserer tilsatte innen fagområdene Signal- og IT/Tele ved Jernbaneverket og Baneservice.Vernepleierforbundet

Vernepleierforbundet er en profesjonsorganisasjon for vernepleiere og vernepleierstudenter. Alle med vernepleierutdanning er velkommen som medlem i Vernepleierforbundet i Delta. De fleste medlemmene jobber i kommuner og på sykehus.