Bakgrunn: Kampen om pensjonsordningen for ansatte i Akasia-selskapene

Dette er bakgrunnen for meklingen mellom arbeidstakerorganisasjonene og Akasia.

Akasia meldte seg inn i arbeidsgiverforeningen Spekter fra januar 2016.  De ansatte var før dette omfattet av pensjonsordningen i tariffavtalen forbundene hadde med KA og PBL. Ved overgangen fra KA og PBL til Spekter forsikret Akasia forbundene og de ansatte om at de var innstilt på å videreføre rettighetene. 

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta med flere har siden mai 2016 gjennomført tariff-forhandlinger med Akasia, med sikte på å inngå en overenskomst (tariffavtale) for alle de nye selskapene. 

Pensjon skal være en del av tariffavtalen

Det er et viktig krav fra forbundene at pensjon skal være en del av tariffavtalen, og at den skal være livslang og kjønnsnøytral. Dette inkluderer også krav om etterlatte- og uførepensjon.

Akasia krever at pensjonsordningen skal være en innskuddspensjon hvor den ansatte selv bærer all risiko. De har ensidig endret den tidligere ytelsesordningen til en innskuddsordning for de ansatte.

Arbeidstakerorganisasjonene mener Akasia ikke kan ensidig bestemme dette. Videre vil Akasia ha større styringsrett på fremtidig lønnsutvikling. Partene ble derfor ikke enige i forhandlingene.

Det ble gjennomført bistandsforhandlinger mellom Spekter/Akasia og forbundene i februar, og avsluttende sentrale fase 3-forhandlinger i starten av mars. Det ble brudd også i disse forhandlingene og oppgjøret går derfor til mekling.

Fører heller ikke meklingen fram innen fristen 4.mai kl 24.00 er forbundene i konflikt med Akasia.

Hybrid eller innskudd: Hva er best?

Det er viktig for Delta å sikre medlemmene en god, trygg og forutsigbar alderspensjon som varer livet ut.

Hybridpensjon er en slik ordning. Ordningen er god og sikker for de ansatte, og samtidig billigere for arbeidsgiver enn den gamle ytelsesordningen Akasia ville bort i fra. I tillegg vil risikoen deles i større grad mellom arbeidsgiver, ansatt og forsikringsselskap.

Akasia vil ha en innskuddspensjon. Det vil si at arbeidsgiver betaler en viss prosent av de ansattes lønn i pensjonsinnskudd.

Hva som blir den endelige pensjonen, er avhengig av hvor stort innskuddet er, hvor lenge man er med i ordningen og hvor stor avkastning det er på pensjonsinnskuddene. Videre kan en innskuddsordning bare betales ut et visst antall år. Den kan altså ta slutt de siste årene av livet. 

Uansett vil en innskuddspensjon være usikker for arbeidstaker, og det er altså de ansatte som må bære risikoen. 

Akasia hevder at de ansatte vil få en god pensjonsordning også etter deres forslag om innskuddspensjon, og at en hybridordning blir for dyrt. Arbeidstakerorganisasjonene er ikke enige i dette.

Akasia har råd til en god pensjonsordning

Akasia får tilskudd til barnehagene basert på kostnadene i kommunale barnehager. Akasia kan derfor finansiere en hybridpensjonsordning gjennom dette tilskuddet. Det er stort sett i barnehagene kostnadene for Akasia vil være høyere med en hybridordning enn en innskuddsordning, men ikke mer enn at det offentlige tilskuddet vil dekker dette.

Andre temaer

Delta , Utdanningsforbundet og Fagforbundet har samarbeidet og langt på vei levert felles krav i forhandlingene. Kravene våre bygger på avtalen vi har hatt med KA og PBL, og gjelder blant annet lønn, arbeidstid og rettigheter ved sykdom og foreldrepermisjon. 

Hybridpensjon

Hybridpensjon kan utformes på ulike måter. Samtidig som en hybridordning skal være god og sikker for de ansatte, er den billigere for arbeidsgiver enn for eksempel  ytelsesordningene som er vanlige i det offentlige. Risikoen vil  i større grad være mellom mellom arbeidsgiver, ansatt og forsikringsselskap.

I en hybridordning gjøres det ekstra innskudd for kvinner for at pensjonen skal være livet ut. 

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon innebærer at arbeidsgiver betaler en viss prosent av de ansattes lønn i pensjonsinnskudd. Innskuddet bygger seg opp til en pensjonsbeholdning, som øker med avkastningen. Vanlig utbetalingstid er 10 år, men innskuddspensjon kan også utbetales livsvarig. 

Med en innskuddsordning er det de ansatte som bærer all risikoen. Fordi utbetalingstiden er begrenset vil kvinner, som ofte lever lenger enn menn, risikere å miste pensjonsinntekt i sine siste leveår.