For tillitsvalgte: Slik argumenterer du for en hybridordning

Vil arbeidsgiveren din erstatte dagens ytelsespensjon med innskudd? Når det ikke er mulig å opprettholde en ytelsesordning, anbefaler Delta en hybridordning. Her finner du argumenter du kan bruke overfor arbeidsgiver.

Delta ønsker pensjonsordninger med livsvarig utbetaling, som tar høyde for at kvinner lever lenger enn menn. Er det ikke mulig å opprettholde ytelsesordninger (offentlig eller privat tjenestepensjon) anbefaler Delta at det opprettes hybridordninger.

Delta har utarbeidet et svar som vi anbefaler at tillitsvalgte kan formidle til arbeidsgiver som kun vurderer innskuddspensjon som alternativ til eksisterende ordninger:

- - -

Vi ser at arbeidsgiver kun vurderer innskuddsbasert pensjon som alternativ til ytelsespensjon. De innskuddsbaserte ordningene har en del svakheter:

  • Arbeidstaker bærer hele risikoen ift avkastning på pensjonskapitalen
  • De gir som regel ikke livslang pensjon – den oppsparte pensjonsformuen fordeles og utbetales vanligvis over de første 10 eller 15 årene etter avgang
  • Økende levealder i samfunnet gir mange flere år som pensjonist uten annen inntekt enn folketrygdpensjon.
  • Dette rammer særlig kvinner, som lever lenger enn menn.

Delta foretrekker hybridordninger fremfor innskuddsbaserte ordninger, da hybriden ivaretar mange av de svakheter som hefter ved innskuddspensjon. Flere pensjonsleverandører tilbyr såkalt hybridpensjon etter Lov om tjenestepensjon (først og fremst Storebrand og Sparebank1 gruppen, og KLP som også vurderer å tilby hybrid).

Hybridordningen kan gis ulik utforming, men den har noen kjennetegn som skiller den fra innskuddsbaserte ordninger:

  • Den er vanligvis livsvarig.
  • Maksimal innbetaling i hybridordninger er som i innskuddspensjonsordninger; 7 prosent av lønn opp til 7,1 G og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G.
  • Det innbetales noe høyere innskudd for kvinner enn for menn for å kompensere for at kvinner i gjennomsnitt lever lenger enn menn
  • I hybridordningen betaler arbeidsgiver et engangsbeløp for forvaltningen av midlene ut din forventede levetid, i motsetning til i innskuddspensjon.
  • Det kan avtales at pensjonsformuen skal oppreguleres, i så fall enten i takt med lønnsveksten i samfunnet (G-regulering) eller i takt med lønnsveksten i bedriften.
  • Hvis et medlem i ordningen dør fordeles de oppsparte midlene til medlemmene i ordningen. Det betyr høyere forventet samlet utbetaling i pensjon per krone som er innbetalt enn i en innskuddsordning.

Det har vært en utvikling i pensjonsmarkedet som gjør at hybridpensjon (pensjon etter Lov om tjenestepensjon) er et aktuelt produkt hvis man skal gå bort fra tjenestepensjon. Dere bør derfor vurdere også denne pensjonsordningen.

 - - -