Råd og veiledning for Deltas tillitsvalgte ved prosess om endring av pensjonsordning i virksomheten

Dette er det viktig å huske på for å ivareta medlemmenes interesser i forbindelse med endring av pensjonsordning i virksomheten. Sist oppdatert 1. juli 2017.

Ved varsel om endringer i ordninger for tjenestepensjon

 • Ta kontakt med Delta for å få en kompetent ressursperson til å veilede i prosessen.

 • Finn ut om du har forhandlingsrett på ordningen – er den tariffestet?

 • Hvis endringer skal gjennomføres, søke et prinsipielt utgangspunkt om at ingen skal bli skadelidende av endringene (full kompensasjon).

 • Vær oppmerksom på at hvilken løsning som er best for det enkelte medlem avhenger av ansattes alder, tjenestetid og lønn. Tillitsvalgte må kreve konkrete vurderinger/beregninger for hver enkelt ansatt.

 • Sjekke ut om enkeltpersoner har individuelt avtalefestede pensjonsrettigheter i henhold til arbeidskontrakt.

Til avtaleforhandlinger / evt. til prosessen hvis det alt er igangsatt

 • Arbeide for (evt. videreføre) forhandlingsrett på pensjon lokalt, subsidiært så forpliktende samarbeid som mulig.

 • Sørge for at tillitsvalgte kan disponere tilstrekkelig med midler fra virksomheten til å sikre uavhengig vurdering av endringene fra en ekstern tredjepart / rådgivningsbyrå eller fra aktuar for foreslåtte løsninger;

 • Få to representanter inn i styringsgruppen for pensjonsordningen i virksomheten.

Under reforhandling

 • Søke å opprettholde ytelsesordninger – der dette er realistisk å oppnå.

 • Søke frivillighet / valgfrihet for den enkelte ift å gå over på ny ordning eller ikke.

 • Evt skjerme de som har kortest tid igjen til avgangsalder (typisk 15 år).

 • Søke beste mulige satser både ved nyetablering av pensjonsordninger og ved revidering av eksisterende ordninger.

 • Sikre konkrete uavhengige beregninger av konsekvenser for den enkelte, individuelt.

 • Se på eksisterende kostnader for virksomheten – virksomhet og ansatte kan dele en gevinst som oppstår ved å fjerne regnskapsføringskrav med tilhørende behov for egenkapital.

 • Søke full kompensasjon for bortfall av rettigheter i eksisterende ordninger ved.
  • etablering av bedriftsvise pensjonskasser med sparing for den enkelte
  • kompensasjon ved lønn – må ordnes på en måte som gjør at tillegget ikke spises opp over tid!
  • nytegning av pensjonsforsikring for uføre- og etterlatte som er inkludert i ytelsesordningen, men som ikke omfattes av ny pensjonsordning.

 • Stille spørsmål ved beregningsmåten for forventet fremtidig pensjon. Hvilke forutsetninger ligger til grunn for beregningene av: 
  • fremtidig forventet inntekt for den ansatte frem til pensjonsalder?
  • forventet avkastning på pensjonsproduktet?
  • forvaltnings- og administrasjonskostnader?
  • hvor lenge vi forventes å leve? (dødelighetsgrunnlag K2013 vs. K2005)
  • skattefordeler og ulemper?
  • betydningen av AFP?
  • utbetalingsperiode for pensjon? (tidsavgrenset eller livsvarig)
  • kostnader ved ordningen – er engangspremier tatt med?

 • Søke (evt. videreføre) forhandlingsrett for senere endringer. Vurdere å akseptere bestemte satser kun under forutsetning av senere forhandlingsrett.

 • Sikre tilstrekkelig informasjon og veiledning til den enkelte i bedriften etter gjennomføringen, også til ansatte i permisjon.