Råd til tillitsvalgte som involveres i arbeidsgivers arbeid og planlegging av tiltak som følge av spredning av Korona-virus

Råd til tillitsvalgte som involveres i arbeidsgivers arbeid og planlegging av tiltak som følge av spredning av Korona-virus

Som tillitsvalgt i din virksomhet kan du bli involvert i arbeidet med løsninger for å håndtere pandemi-situasjonen som Norge står overfor. Du som er tillitsvalgt er medlemmenes representant og talerør – også i denne situasjonen. 

Pandemi-situasjonen som Norge nå står overfor vil kunne få innvirkning på arbeidsplasser og arbeidsforhold. Virksomheter vil bli rammet på grunn av sykdom, eller fordi arbeidsplasser må stenges for å hindre smitte. Koronaviruset vil medføre at ansatte må arbeide på andre måter og gjennom andre kanaler enn tidligere for å kunne opprettholde tjenester helt eller delvis. 

Som tillitsvalgt i din virksomhet kan du bli involvert i arbeidet med løsninger. Mange av Deltas tillitsvalgte blir i disse dager innkalt til drøftinger med arbeidsgiver. Som tillitsvalgt er du medlemmenes representant og talerør – også i denne sammenhengen. 

Merk at selv om situasjonen rundt Korona-viruset fremstår som akutt nå, må vi ta høyde for at vi kan måtte leve med det som en del av hverdagen i lang tid. Det betyr at de ordninger og avtaler som inngås med arbeidsgiver må være bærekraftige og stå seg over tid. Samtidig er det viktig at Delta både lokalt og sentralt viser forståelse for alvoret i situasjonen, og at Deltas tillitsvalgte som vanlig er konstruktive og løsningsorienterte.

Først og fremst er det være kjent med rådene som gjelder alle i befolkningen:

Deltas viktigste råd

1. Følg med på informasjon og oppdateringer  fra offentlige myndigheter, region og kommune. 

2.  Følg din arbeidsgivers råd og retningslinjer. I tillegg bruk godt skjønn både på arbeid og i fritiden.

3.  Som tillitsvalgt, følg med på delta.no og om du mottar informasjon fra Delta på e-post eller sms. 

Har du spørsmål, ta kontakt med ditt regionkontor eller 
Delta Direkte, tlf 02125, e-post direkte@delta.no

Hovedavtaler og overenskomster/tariffavtale gjelder

Tillitsvalgte i Delta har rettigheter etter hovedavtalene som gjelder for virksomheten. I hovedavtalene er det fastslått hvilke rettigheter og plikter både arbeidsgiver og tillitsvalgte har.

Hovedavtalene og overenskomstene/tariffavtalene gjelder fortsatt også i spesielle situasjoner som den vi nå er vitne til i forbindelse med korona-viruset.

Tariffavtaler og regler om drøfting, informasjon og medbestemmelse må ivaretas selv om det foreligger en ekstraordinær situasjon. Det er viktig å sørge for at etablerte systemer og rutiner for partssamarbeid ikke settes til side, men benyttes som et verktøy for å oppnå resultater.

I denne sammenhengen er det viktig at tillitsvalgte stiller opp og er positive til å bidra, samtidig som situasjonen ikke må brukes til å omgå eller uthule de ansattes rettigheter. 

Viktig! Som tillitsvalgt:

 • Har du rett til å bli tatt med på drøftinger knyttet til de ansattes arbeidssituasjon i forbindelse med beredskapsplaner for koronasmitte. 
   
 • Må du også passe på at du ikke påtar deg ansvar som du ikke skal ha - det er arbeidsgiver som har ansvaret for driften av virksomheten.
   
 • Kan du ikke godta forslag fra arbeidsgiver som bryter med gjeldende lov, tariffavtaler eller overenskomster. Enten dette gjelder
  • Lønn og godtgjøringer
  • Reglene om arbeidstid
  • Øvrige regler i tariffavtalene med mindre det er hjemmel for det i avtalen
  • Er du usikker på hva du kan akseptere og ikke, så ta kontakt med Deltas regionskontor eller Delta Direkte
    
 • Må du være varsom når arbeidsgiver ber om blankofullmakt til selv å beslutte ensidige vedtak fremover. 
  Vær særlig oppmerksom dersom man opplever at arbeidsgiver søker å innføre tiltak som tillitsvalgte tidligere har avvist – og det fremstår som om arbeidsgiver nå benytter koronaviruset som grunnlag, uten at det nå er klart mer nødvendig av hensyn til behovet. Vurder om situasjonen kan avhjelpes på andre, mindre belastende måter. Vurder også prosesser med evaluering og oppfølging, men at videreføring av tiltak forutsetter at partene blir enige om å videreføre.
   
 • Må du sørge for at eventuelle særskilte tiltak som innføres ifm koronaviruset har en klar tidsavgrensning. 

Tiltak som innføres etter avtale med tillitsvalgte skal ikke kunne videreføres ensidig av arbeidsgiver, for eksempel dersom faren avtar. 

Det er vanskelig å definere hvor lenge tiltak kan virke, men det er mulig å avtale at partene møtes på nytt for å bli enig om tiltak skal videreføres eller justeres.

Er du ikke involvert? Ta kontakt med arbeidsgiver

Hvis du ikke er blitt involvert enda, men burde vært det, så ta kontakt med din arbeidsgiver og spør hvilke planer som foreligger for partssamarbeid.

Blir det mye ekstraarbeid kan du vurdere om du skal be om økt frikjøp så lenge dette står på. Reglene for dette er litt forskjellige i forskjellige tariffområder.

Husk at det også, hos arbeidsgivere som har flere enn 20 ansatte skal være et arbeidsmiljøutvalg og en vernetjeneste. Det er viktig at også disse instansene blir involvert i arbeidet. 

Vedrørende permittering

Merk at permitteringsadgang skal være absolutt siste mulige løsning: Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av om det er nødvendig å permittere de ansatte.

Det må gjøres grundige, saklige og konkrete vurderinger av om det finnes annet passende arbeid herunder også ekstraordinære oppgaver som også kan bidra til å redusere faren for ytterligere spredning av viruset før permitteringsadgangen eventuelt benyttes.

Før man går til permittering skal også kurs, opplæring eller andre kompetansehevende tiltak i tråd med virksomhetens nåværende og fremtidige behov, vurderes.

Spørsmål fra medlemmene?

Du kan som tillitsvalgt få en rekke spørsmål fra dine medlemmer om hvordan de skal forholde seg. Henvis dem hit:

Informasjon fra arbeidsgiverorganisasjonene

Mange arbeidsgiverorganisasjoner har også lagt ut informasjon i disse tider. Her er lenker til noen av disse informasjonssidene: 

Hyppig og regelmessig samordning

I dialogen med arbeidsgiver bør det være gjensidig forståelse for at vi alle er havnet uforskyldt i farvann der vi ikke har alt for detaljerte sjøkart. Det innebærer rom for at både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden kan justere kursen ved behov. Dermed er det også viktig at møter og samordning skjer hyppig og regelmessig for å fange opp behov for endringer.