Arbeidstakerorganisasjonene krever utvidet forsikringsdekning for ansatte som eksponeres for Covid-19

Arbeidstakerorganisasjonene fremmer likelydende krav i en rekke avtaleområder om utvidet forsikringsdekning for ansatte som eksponeres for Covid-19.
Arbeidstakerorganisasjonene fremmer likelydende krav i en rekke avtaleområder om utvidet forsikringsdekning for ansatte som eksponeres for Covid-19. Foto: NTB scanpix

Arbeidstakerorganisasjonene fremmer nå likelydende krav i en rekke avtaleområder om utvidet dekning for død, uførhet og varige mén som følge av eksponering for Covid-19 i arbeidssituasjonen.

Delta_Lizzie Ruud Thorkildsen_01 kopi-1600px
Forbundsleder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Nadia Frandzen

– Våre tillitsvalgte og medlemmer strekker seg langt for å bidra i kritiske samfunnsfunksjoner i en rekke ulike virksomheter, og er utsatt for økt risiko for smitte. Ansatte som eksponeres for  Covid-19 i arbeissituasjonen må sikres gode forsikringsordninger, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forbundsleder i Delta.

Den 31. mars sendte arbeidstakerorganisasjonene krav til Spekter om utvidede forsikringsdekninger for sykehusansatte. Likelydende krav ble 2. april sendt for ansatte i:

 • KS (kommunene)
 • Oslo kommune
 • KA (kirken)
 • Virke/HUK (virksomheter organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke)
 • Oppdatering 6. april: Staten: tilsvarende krav sendt 4. april.

Arbeidstakerorganisasjonene fremmer følgende krav til tilleggsforsikring utover de ordninger som følger av forbundenes overenskomster:

 • Yrkesskadeforsikringsloven skal legges til grunn for ansatte som i sitt arbeid eksponeres for covid-19. Dersom arbeidstaker utvikler sykdom som følge av covid-19 anses dette som forårsaket av arbeidet.
 • Ved 100% ervervsmessig uførhet utbetales en erstatning på 65G .
 • Ved delvis ervervsmessig uførhetsgrad utbetales erstatningen forholdsmessig. NAVs fastsettelse av uføregrad legges til grunn.
 • Ved død utbetales 65 G til etterlatte.
 • Medisinsk invaliditet dekkes etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven innenfor rammen av 65G.
   
 • SE OGSÅ: Krever utvidet forsikringsdekning for sykehusansatte som eksponeres for Covid-19 (31.03.2020)

Krav om utvidelse av forsikringsdekninger for arbeidstakere som eksponeres for covid-19

Arbeidstakerorganisasjonene fremmer nå likelydende krav i en rekke avtaleormåderom utvidet dekning for død, uførhet og varig mén som følge av eksponering for Covid-19 i arbeidssituasjonen.

Tillitsvalgte og medlemmer er svært bekymret for sitt arbeidsmiljø fremover, særlig knyttet til forhøyet risiko for smitte av Covid-19. Dette blir forsterket av forventet eksponering kombinert med knapphet på smittevernsutstyr. Det er indikert fra fagpersoner at høy og hyppig eksponering i stress over litt tid, gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp og død.

Alle forhandlingssammenslutninger fremmer på vegne av sine forbund følgende krav til tilleggsforsikring utover de ordninger som følger av forbundenes overenskomster i overenskomstområdene knyttet til helse:

«Særskilt forsikring under korona-pandemien (Covid-19).

Partene er enige om å legge regler og prinsipper om erstatning i yrkesskadeforsikringsloven til grunn, for ansatte som i sitt arbeid eksponeres for covid-19. Dersom arbeidstaker utvikler sykdom som følge av covid-19 anses dette som forårsaket av arbeidet.

Ved 100% ervervsmessig uførhet utbetales en erstatning på 65G . Ved delvis ervervsmessig uførhetsgrad utbetales erstatningen forholdsmessig. NAVs fastsettelse av uføregrad legges til grunn. Ved død utbetales 65 G til etterlatte.

Medisinsk invaliditet dekkes etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven innenfor rammen av 65G.

Dersom selskap ikke vil tegne slik forsikring, står arbeidsgiver som selvassurandør.

Vi ber om rask tilbakemelding på kravet, da det haster å få dette på plass.»