Rett til stillingsstørrelse tilsvarende faktisk arbeidstid

Er du deltidsansatt og jobber mer enn den faste stillingen din? Du kan ha rett på fast ansettelse i hele stillingen.

Vilkår:

 • Du har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene, såkalt merarbeid.
 • Dette merarbeidet har vært ekstravakter. Avtalt merarbeid gjennom utvidelse av stillingen gjennom en midlertidig arbeidsavtale, teller ikke med.
 • Merarbeidet har vært «jevnlig». Dette betyr at det har vært av et visst omfang og en viss hyppighet. Arbeid kun ved ferieavvikling eller isolerte arbeidstopper er ikke tilstrekkelig. Det er imidlertid ikke et krav at arbeidet har vært likt fordelt over de siste 12 månedene.

Hva oppnår du?

 • Rett til fast stilling tilsvarende den faktiske arbeidstiden de siste 12 månedene.
 • I utgangspunktet ansettelse på samme arbeidssted og med samme arbeidstid som du har arbeidet de siste 12 månedene.

Hva kan du gjøre?

 • Finn fram timelister og lønnsslipper som dokumentasjon. Regn ut hva den konkrete stillingsprosenten har vært.
 • Lever skriftlig krav til arbeidsgiver om fast stilling tilsvarende det du faktisk har arbeidet.
 • 12-månedersperioden regnes bakover i tid fra du framsetter kravet.
 • Behovet for merarbeid må fortsatt være tilstede når kravet framsettes.
 • Din og arbeidsgivers dokumentasjon vil sammen danne grunnlag for å bestemme ny stillingsprosent. Dokumenterer arbeidsgiver at det ikke lenger er behov, har du ikke krav på økt stilling. Dokumenterer arbeidsgiver at det ikke er behov for mer enn for eksempel halvparten av kravet du har framsatt, så er det halvparten du har krav på.
 • Er du medlem i Delta, kan du få hjelp til dette av din tillitsvalgt. Er du ikke medlem og trenger hjelp – meld deg inn i Delta!

Hva om du får avslag av arbeidsgiver?

 • Saken må klages inn for tvisteløsningsnemnda.
 • Fristen for å klage er fire uker etter at avslaget fra arbeidsgiver foreligger. Dette gjelder også når arbeidsgiver avslår muntlig.
 • Din tillitsvalgte vil hjelpe deg. Ta kontakt!

Spør Delta Direkte om hjelp

Delta Direkte svarer på dine spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår. Delta Direkte har åpent alle hverdager fra kl. 08–20. Medlemmer kan ta kontakt på tlf. 02125, på chat eller på e-post: direkte@delta.no

 • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
 • Sist oppdatert {{article.modified.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}