Tillitsvalgte i Spekter Helse: Koronapandemien og organisering av arbeidstiden i sykehusene

Tillitsvalgte i Spekter Helse: Koronapandemien og organisering av arbeidstiden i sykehusene

Hovedorganisasjonen og Spekter er i forbindelse med korona-pandemien enige om en felles uttalelse vedrørende organisering av arbeidet i sykehusene, samt avtaler om utvidede rammer for overtidsarbeid. Delta har utarbeidet ytterligere presiseringer til fellesuttalelsen og overtidsavtalen til våre tillitsvalgte.

Last ned:

Deltas presiseringer til avtaler inngått med Spekter

Først publisert 13. mars
Oppdatert 15. mars kl. 17.10

I forbindelsen med korona-pandemien ble det den 10. mars laget en felles uttalelse fra hovedorganisasjonene og Spekter vedrørende organisering av arbeidet i sykehusene og den 15. mars ble det inngått avtale mellom YS Spekter og Spekter om utvidede rammer for overtidsarbeid i overenskomstområdene 10, 11 og 13.

Delta kommer her med ytterligere presiseringer når det gjelder organisering av arbeidstiden.

Spekter og hovedorganisasjonene understreker viktigheten av at man har gode og åpne prosesser lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet i en krevende situasjon.

Mange av Deltas tillitsvalgte blir i disse dager innkalt til drøftinger med arbeidsgiver. Merk at selv om situasjonen rundt Korona-viruset fremstår som akutt nå, må vi ta høyde for at vi kan måtte leve med det som en del av hverdagen i lang tid. Det betyr at de ordninger og avtaler som inngås med arbeidsgiver må være bærekraftige og stå seg over tid. Samtidig er det viktig at Delta både lokalt og sentralt viser forståelse for alvoret i situasjonen, og at Deltas tillitsvalgte som vanlig er konstruktive og løsningsorienterte. Samtidig skal ikke situasjonen brukes til å omgå de ansattes rettigheter. Husk at hovedavtalen og overenskomsten fortsatt gjelder fullt ut.

Det kan oppstå situasjoner som gjør det nødvendig å organisere arbeidet på andre måter enn normalt. For eksempel kan det være behov for å endre arbeidsplanene ved enkelte enheter, for å kunne ivareta forsvarlig drift. I de fleste tilfeller vil det være mulig å finne løsninger innenfor gjeldende turnusplaner ved å benytte arbeidsmiljølovens og overenskomstens bestemmelser om arbeidstid.

Endring av turnus/forskjøvet arbeidstid

En endring av vakter i gjeldende turnusavtaler (forskjøvet arbeidstid) vil ofte være en god løsning, og her vil tariffavtalens bestemmelser om forskjøvet arbeidstid gjelde. En forutsetning for å kunne forskyve arbeidstiden er at det er inngått avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, og dette utløser differensierte lønnstillegg avhengig av hvor lang varslingstid arbeidstaker får (se A2 3.8). Vi anbefaler at det avtales at en forskyvning av arbeidstid så langt som mulig skal baseres på frivillighet hos arbeidstaker som er berørt, og at varsel skal skje i god tid.

Inngåelse av nye turnusavtaler og turnusplaner

I noen tilfeller kan det være behov for å lage nye turnusplaner for å kunne ivareta forsvarlig drift. Ved endringer av turnusplaner gjelder arbeidsmiljølovens (aml.) regler for arbeidstid. Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale skal ny turnusplan være varslet innen 14 dager før iverksettelse, jf. aml §10-3. Arbeidsmiljøloven åpner for at partene lokalt kan avtale varslingstid på kortere enn 14 dager, men det anbefales at dette kun gjøres der det er høyst nødvendig.

Overtid og merarbeid

Det vil kunne oppstå behov for overtidsarbeid for å sikre kvalifisert personell i forbindelse med korona-pandemien. Spekter og YS Spekter har den 15. mars 2020 inngått avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid.

Overtid og merarbeid skal kun gjennomføres når det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov og overtid som følge av korona-pandemien vil være et slikt behov. Før overtid benyttes skal arbeidstiden først søkes løst med merarbeid.

Det er viktig av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser lokalt, og at man sammen søker å finne gode løsninger. Det må tilstrebes at det ikke oppstår uforsvarlige helsebelastninger for de ansatte. Før utvidede rammer for overtidsarbeid benyttes skal det drøftes med tillitsvalgte.

Overtidsarbeid skal, så langt som mulig, fordeles jevnt blant de ansatte. Delta mener i tillegg at det skal være basert på frivillighet og at sosiale hensyn må tas hensyn til. Også ved overtid gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser om at arbeidstiden skal være forsvarlig.

De utvidede rammene for overtidsarbeid finner du i avtalen mellom YS Spekter og Spekter.

Utvidelse av arbeidstiden

Arbeidsmiljøloven åpner blant annet for at fagforening med innstillingsrett kan inngå avtale om utvidelse av arbeidstiden. Det er Delta sentralt som inngår denne type avtaler og tillitsvalgte bes om å kontakte regionkontor hvis det kommer forespørsel om dette.

Beredskapstiltak for å sikre nok helsehjelp

Helse- og omsorgsdepartementet har i kongelig resolusjon delegert fullmakt til Helsedirektoratet til å lede og koordinere helsesektorens innsats med håndtering av utbruddet av koronaviruset. Det vil si at Helsedirektoratet har fullmakt til å kunne pålegge tjenesteplikt eller beordre helsepersonell å arbeide utover ordinær arbeidstid. Fullmaktene skal ikke brukes med mindre det er strengt nødvendig og er foreløpig ikke iverksatt

Annet

Delta anbefaler at særskilte tiltak som følge av korona-pandemien må være tidsavgrenset og at tiltakene jevnlig må evalueres.

Er du usikker på hva du som tillitsvalgt kan akseptere, skal du ta kontakt med Deltas regionskontor eller Delta direkte

Felles uttalelse fra Spekter og hovedorganisasjonene til helseforetakene vedrørende Korona-pandemien

12. mars

NB! Merk at notat til tillitsvalvalgte vedr. fellesuttalelsen datert 12.03.2020 er erstattet av teksten over. 

Avtale om om utvidelse av rammene for overtid i sykehusene

15. mars

Det er inngått  avtale med Spekter om utvidelse av rammene for overtid i sykehusene. Bakgrunn for avtalen er behovet for å sikre tilstrekkelig kompetanse og forsvarlig pasientbehandling under pandemien.