Attraktivt stipend fra Kost- og ernæringsforbundet

Stipendordningen i Kost- og ernæringsforbundet er en av våre medlemsfordeler. Du kan søke om stipend for å delta på faglig kurs og til støtte for faglig etter- og videreutdanning.

Du kan søke om stipend gjennom hele året. Tildelingen skjer fortløpende.

Retningslinjer for tildeling av utdanningsstipend:

Hvem kan søke?

- Alle Kost- og ernæringsforbundets medlemmer kan søke stipend, med unntak av elev- og studentmedlemmer. Stipendordningen vil prioritere yrkesaktive medlemmer.

Søkeren må ha vært medlem i minst seks måneder på søknadstidspunktet. Dersom søker melder seg ut av forbundet før det har gått 6 måneder etter avsluttet kurs/utdanning, kan forbundet søke hele eller deler av tildelt beløp tilbake.

Hva kan det søkes stipend til?

- Det kan søkes stipend til deltagelse på yrkesfaglige kurs, og til støtte ved yrkesfaglig grunnutdanning og etter- og videreutdanning som er formelt kompetansegivende, og som fører frem til fagbrev, studiekompetanse eller gir studiepoeng ved universitet og høyskole.

- Det kan gis støtte til kurs-/semesteravgift og eksamensgebyr, relevante utgifter til studiemateriell og reiseutgifter. Overnatting kan dekkes dersom det kan dokumenteres at det er et særskilt behov for det.

- Det gis ikke støtte til kurs arrangert av Kost- og ernæringsforbundet.

Stipendsatser

Kost og ernæringsforbundet dekker deler av de totale kostnadene. Utbetalt stipend baseres på søkerens dokumenterte utgifter. Søkere deles i to kategorier:

  • Kortvarige kurs og seminar. Det tildeles maks kr. 6.000.
  • Yrkesfaglige grunnutdanninger og etter- og videreutdanninger. Det tildeles maks kr. 25.000 per kalenderår.

Hvordan søke?

Søknad skal skrives på Kost- og ernæringsforbundets ”Søknadsskjema for stipendordning” som du finner på matomsorg.no under fanen Medlemskap-medlemsfordeler-stipend. Søknaden skal inneholde:

  • Kort begrunnelse for søknaden
  • Hva stipendmidlene skal brukes til
  • Framdriftsplan på utdanningen/kurset
  • Opplysninger om andre stipendsøknader
  • Arbeidsgivers bekreftelse

Dokumentasjon:

  • Stipendmottakeren forplikter seg til, på forespørsel, å dokumentere at utdanningen/kurset er fullført og avgi en skriftlig rapport som viser omfanget av utdanningen/kurset etter fullførelsen.
  • Stipendmottakeren forplikter seg til skriftlig å melde fra dersom utdanningen/studiet ikke er fullført eller påbegynt, og angi grunnen til dette.

Tilbakebetaling

- Stipendet i sin helhet, eller en forholdsmessig andel av det, kan kreves tilbakebetalt i tilfelle utdanningen ikke blir påbegynt, eller mindre enn 2/3 er fullført.

Du kan også søke stipend fra Delta

Også Delta gir støtte til yrkesrettet kompetanseutvikling.

Medlemmer i Kost- og ernæringsforbundet kan søke støtte fra både Kost- og ernæringsforbundet og Delta.