Søk stipend fra Delta

For å søke stipend må du ha vært ordinært, betalende medlem i minst seks måneder på søknadstidspunktet. Du kan ikke søke stipend til opplæringstilbud/utdanninger som du har meldt deg på før medlemskapet har vart i seks måneder.
For å søke stipend må du ha vært ordinært, betalende medlem i minst seks måneder på søknadstidspunktet. Du kan ikke søke stipend til opplæringstilbud/utdanninger som du har meldt deg på før medlemskapet har vart i seks måneder. Foto: Colourbox

Som medlem i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling.

 • Du kan søke hele året, og tildelingen skjer løpende.
 • For at behandling og utbetaling av stipend skal skje før nyttår, må vi ha søknad og godkjent dokumentasjon i hende innen 15. desember.

Formål

Deltas stipendordning har som formål å bidra til økt yrkesrettet kompetanseutvikling for sine medlemmer. Stipendordningen skal stimulere til faglig utvikling som gir medlemmer best mulighet til å møte nye kompetansebehov i arbeidslivet.

Retningslinjer

Utdanningstilbud det kan søkes støtte til:

 • Etter- og videreutdanning ved universitet, høyskole og NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger
 • Utdanning ved videregående opplæring og grunnskole
 • Uformelle utdanningstilbud som kurs, konferanser og seminarer

Delta dekker kun utdanningstilbud som er yrkesrelevante. NOKUT-godkjent betyr at utdanningen er offentlig godkjent.

Hva kan det søkes støtte til?

 • Kurs- og semesteravgift og eksamensgebyr
 • Utgifter til relevant studiemateriell som lærebøker, arbeidstøy og kopiavgifter
 • Utgifter til realkompetansevurdering for voksne uten rett til videregående opplæring eller som får henvisning fra NAV*
 • Videregående utdanning for de uten rett*
 • Reiseutgifter, ikke overnatting. Stipendordningen støtter reise på billigst mulig måte.

*Rett til videregående opplæring: Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, også for voksne. Voksne over 25 år som ikke har fullført videregående opplæring i Norge eller i hjemlandet, har rett til videregående opplæring. Voksne uten rett kan også få tilbud om videregående opplæring hvis fylkeskommunen har ledig plass.

*Realkompetansevurdering: Du kan ta utdanning på kortere tid hvis du har tidligere relevant erfaring. Alle med voksenrett har krav på gratis realkompetansevurdering i fylkeskommunen. Det er også gratis hvis du er videresendt fra NAV eller din kommune.

Stipendsatser

Tilskudd vil maks dekke 40 prosent av utgifter til kurs og utdanninger som faller innenfor stipendordningen (gjelder både formelle og uformelle utdanninger).

Søknader hvor utgiftene er mindre enn 2.000 kroner behandles ikke.

Søkere deles i to kategorier:

1. Formelle grunn- og videreutdanninger:

Dette er utdanninger på videregående nivå som fører frem til fagbrev eller tilsvarende yrkes- eller studiekompetanse samt høyskoleutdanninger og fagskoleutdanninger som gir studiepoeng eller fagskolepoeng.

I tilfeller hvor grupper søker støtte til samme kompetansehevende tiltak, kan det søkes om at det etableres sjablonger som gir søkere likt beløp. Det tildeles opptil 15.000 kroner.

2. Uformelle utdanningstilbud:

Yrkesrelevante kurs og seminar. Det kan tildeles opptil 5.000 kroner.

Hvem kan søke stipend?

 • Søker må ha vært ordinært, betalende medlem i minst seks måneder på søknadstidspunktet. Det kan ikke søkes stipend til opplæringstilbud/utdanninger medlemmer har meldt seg på før medlemskapet har vart i seks måneder. 
 • Stipendordningen gjelder for både ordinært betalende, yrkesaktive medlemmer og for medlemmer i lønnet permisjon fra arbeidet som f.eks. utdannings- og svangerskapspermisjon.

Hvordan søke?

 • Søker må benytte eget søknadsskjema som kan lastes ned på www.delta.no. Søknaden sendes elektronisk til Delta på: post@delta.no. (Eventuelt til postadresse: Delta, Pb. 9202 Grønland, 0134 Oslo) 
 • Søker må legge ved bekreftelse fra utdanningsinstitusjon/kursarrangør som viser:
  • Utdanningens/kursets omfang (studiepoeng/fagskolepoeng og antall timer)
  • Tittel på utdanningen/kurset og navn på utdanningstilbyder/arrangør
  • Kopi av tilbud om studieplass ved studier på universitet, høyskole, fagskole og videregående opplæring
  • Ved fagskoleutdanninger må det bekreftes at utdanningen er NOKUT-godkjent.
  • Dokumentasjon på alle utgifter må legges ved. Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto/nettbank og kvitteringer. Kopi av faktura er ikke godkjent dokumentasjon. 
  • Pensumlister kan dekke dokumentasjonskrav for kjøp av brukte lærebøker.
  • Dokumentasjon på hva arbeidsgiver, NAV, fylkeskommunen eller andre som f.eks. Kompetanse Norge dekker.
  • Søkere må oppgi eventuell yrkesorganisasjonstilhørighet og om de har søkt stipend gjennom egen yrkesorganisasjon.

Delta vil etterlyse manglende dokumentasjon – noe som medfører forsinket behandlingstid.

Tildelingen av stipend er løpende. Du kan søke om ett stipend pr. kalenderår.

Tilsagn om stipend

Søkere kan, hvis ønskelig, få tilsagn om stipend og eventuell størrelse på stipendet før de starter opplæringen. Dette forutsetter at Delta har mottatt søknaden innen tre uker før oppstart av opplæring/studium.