Vår visjon: Fotterapeuten, en naturlig del av den offentlige og private helsetjenesten

Fotterapeutforbundets representantskap vedtar satsingsområder for 2 år om gangen.

Vedlegg til protokoll fra Representantskapsmøte 2020

Satsingsområder  i perioden 2020-2022


1) Fotterapeutforbundet skal jobbe for at medlemmene kan holde seg faglig oppdatert.

FTF skal legge til rette for kompetanseheving jfr. kompetansemålene i lærerplanen og se
mulighetene for e-læring.

2) Fotterapeutforbundet skal arbeide med å bygge en bachelor i podiatri.

FTF skal jobbe for at det opprettes flere videreutdanningstilbud innenfor fotterapeutens fagområder.

3) Fotterapeutforbundet skal jobbe for å styrke fotterapeutens rolle.

FTF skal jobbe for å styrke fotterapeuters rolle i det norske helsevesenet og jobbe mot
beslutningstakere og interessegrupper.

4) Fotterapeutforbundet skal jobbe med å synliggjøre yrkesgruppen i media.

FTF skal aktivt bruke media for å fremme yrkesgruppens kompetanse.

5) Rekruttering

FTF skal jobbe for å øke medlemsmassen.

6) Internasjonalt

FTF skal jobbe for å bli mer synlig internasjonalt. FTF jobber for å etablere et tettere samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere, for å øke vår kompetanse og promotere den norsk fagmodellen.

7) Gjøre hverandre gode!

Fotterapeutforbundet skal ha fokus på å gjøre hverandre gode og fremsnakke forbundet.