Videreutdanning på fagskole

Barne- og ungdomsarbeidere kan få god videreutdanning på fagskole. Dagens fagskoler innen helse- og oppvekstfag er alle ettårige og gir 60 fagskolepoeng.

Hva er fagskole?

En fagskoleutdanning bygger på videregående skole og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning.

 Det som gjør fagskolen annerledes, er den praktiske tilnærmingen. Utdanningene legger sterk vekt på tette bånd til arbeidslivet slik at kompetansen som utdanningen gir, kan tas i bruk direkte i jobben. Studentene lærer å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer. De følges opp og får veiledning gjennom hele utdanningen.

Hvem kan ta fagskole i helse og oppvekstfag?

Alle med bestått videregående opplæring og som har fagbrev fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole, kan ta fagskoleutdanning. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Dersom du ikke har fagbrev, anbefaler vi deg å gjennomføre fagbrevet før du går videre med spesialisering. Dersom du har mye relevant yrkeserfaring, kan du også bli tatt opp på grunnlag av realkompetansevurdering. Da kreves det som regel at du har en relevant yrkeserfaring på minst fem år. 

Hva er realkompetansevurdering?

Dersom du ikke har tilstrekkelig formell kompetanse som kvalifiserer til å studere på fagskole, kan du få din realkompetanse vurdert. Realkompetanse er all kompetanse du har tilegnet deg i livet. Da vurderes i tillegg til skolegang også ikke-formell kompetanse som deltakelse i arbeidsliv, samfunnsliv, kurs, bedriftsintern opplæring og lignende.

Realkompetansevurdering er gratis for dem som ikke har fullført videregående opplæring. De som har fullført videregående skole, enten i Norge eller i utlandet, kan få denne tjenesten mot betaling. Du kan kontakte fagskolen for mer informasjon om hvordan du kan bli realkompetansevurdert.

Hvor lenge varer utdanningen?

Dagens fagskoler innen helse- og oppvekstfag er alle ettårige og gir 60 fagskolepoeng. De strekker seg over to år som deltidsstudium, normalt med én til to studiedager pr. uke på skolen. Det er også ti ukers praksis/praksisprosjekt innlagt i studiet. Ta kontakt med den enkelte skole for å få informasjon om deres opplegg.

Hva er en NOKUT-godkjent skole?

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er et statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet. Alle utdanninger ved fagskoler og på andre norske høyere utdanningsinstitusjoner må være godkjent av NOKUT. NOKUTs jobb er å sørge for at den enkelte utdanningen tilfredsstiller kravene til innhold, gjennomføring og evaluering av utdanningen.

Dersom du gjennomfører utdanning på skoler som ikke har status som fagskole, høyskole eller universitet, bør du undersøke om den er NOKUT-godkjent. Alle NOKUT-godkjente skoler gir rett til stipend fra Lånekassen.

Hva er fagskolepoeng?

I dag oppnår fagskolestudenter fagskolepoeng for utdanningen. Fagskoleutdanningen i helse- og oppvekstfag gir 60 fagskolepoeng uavhengig av hvor lang tid utdanningen tar. 60 fagskolepoeng tilsvarer ett års fulltidsutdanning. Tilsvarende gir ett års fulltidsstudier ved høyskole 60 studiepoeng. Fagskolepoengene ble innført for å skape en målbar effekt av utdanningsløpet.

Må jeg gå på skole, eller kan jeg studere på internett?

De fleste fagskoler innen helse- og oppvekstfag benytter internett og digitale medier slik at undervisningen blir fleksibel for studentene. Det finnes også rent nettbaserte skoler der all undervisning foregår som fjernundervisning.

Hvordan skaffe praksis og veiledere?

En sentral del av utdanningen er praksis og veiledning på en arbeidsplass. Det vanlige er at praksisplassen er ekstern, men det er også mulig å få praksis på egen arbeidsplass. Under praksisperioden skal du bli fulgt opp av en veileder. Veilederen utnevnes og lønnes av studiestedet.