Opplæring for tillitsvalgte i AVYO

Viktig at alle våre tillitsvalgte får så lik opplæring som mulig.

AVYOs grunnopplæring

Opplæringen går over et år. Mellom kursdelene skaffer de tillitsvalgte seg erfaring fra arbeidsplassen som de så tar med inn i de ulike kursdelene for diskusjon, gruppeoppgaveløsning og refleksjoner. For hver del bygges det på med flere tema og fordypning i ulike emner. Hovedmålet er å dyktiggjøre de tillitsvalgte og trygge dem i rollen. Gjennom grunnopplæringen får de tillitsvalgte økt bevissthet og kunnskap rundt egen rolle og funksjon, samt det lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet i Staten.

 

Noen av temaene i grunnopplæringen:

• Arbeidsmiljøloven – HMS – IA
• Hovedavtalen m/tilpasningsavtalen
• Hovedtariffavtalen
• Kommunikasjon
• Lønnspolitikk/lokale forhandlinger
• Organisasjonsoppbygging
• Personalpolitikk
• Personalreglement
• Rollen som tillitsvalgt
• Forvaltningsperspektivet
• Etiske retningslinjer i staten

Opplæring i avdelingene

Fra 2020 har AVYO sentralt planlagt å kjøre opplæring av alle plasstillitsvalgte med vara og hovedtillitsvalgte med vara. Vi har utarbeidet en opplæring som vil være obligatorisk for alle valgte tillitsvalgte etter hovedavtalene. Denne gjennomføres med instruktører fra AVYO sentralt. 

AVYO har gjennom mange år kjørt grunnopplæring. De tillitsvalgte som gjennomgår grunnopplæringen spør alltid – hva kommer etter at vi er ferdige med siste fase? 

Hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte i de landsdekkende enhetene har hvert år vært innkalt til opplæring/fagsamling forestått av AVYO sentralt, noe vi selvsagt vil fortsette med.

Opplæringen skal gi bedre kunnskap og opplæring om:

• de forvaltningsmessige prinsippene
• hva som er politisk styring og hva som er gjenstand for medbestemmelse
• hvem som er de ulike aktørene og hvilken rolle de har
• prinsipper, retningslinjer og ikke minst rettigheter og plikter ut fra hovedavtalene
• hvordan fullmaktstrukturen ser ut
• hva som er et prosjekt-MBA
• hovedtariffavtalen og lokale forhandlinger
• IA-avtalen
• samhandlingens betydning

{{article.preface}}