Medlemskontingent i Delta 2019

Ordinær kontingent for medlemmer i lønnet arbeid er 1,45 prosent av brutto lønn pluss OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr. 21,- per måned.

Minimumskontingenten er kr 65,- per måned. Maksimumskontingent er pr. 1.1 2018 kr 508,- per måned.

Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. Pr. 1.1 2019 er beløpet inntil kr 3.850,-.

Medlemskapet er gratis for elever, lærlinger og studenter som er under utdanning på heltid. Elever, lærlinger og studenter med gratis medlemskap kan bruke alle medlemsfordeler, unntatt stipendordningen. 

Kontingentreglement

Kontingentreglementet er vedtatt av Deltas hovedstyre med justering på representantskapet i november 2014.

Medlemskontingenten dekker tilgang til alle Deltas medlemsfordeler.

Ordinære kontingentsatser pr. 1.1.2019:

Medlemskapstype

Kontingent per måned

Medlemmer i lønnet arbeid*         

1,45 % av brutto lønn**
+ OU-avgift kr 21,-***

Medlemmer i svangerskapspermisjon

1,45 % av brutto lønn + kr 21 ,-

Medlemmer i svangerskapspermisjon
lønnet direkte av NAV

1,45 % av brutto lønn + kr 21 ,-

Medlemmer med
100% avklaringspenger
fra NAV

Gratis

Medlemmer med
100 % uførepensjon

Gratis

Medlemmer i
ulønnet permisjon

Gratis

Medlemmer uten arbeid

Gratis

Lærlinger                  

Gratis

Elever uten fast inntekt

Gratis

Studenter uten fast inntekt

Gratis

Pensjonister****

Kr. 300 ,- i året / gratis

 
 
 

 

 

 

*) For medlemmer i lønnet arbeid er maksimalt kontingentbeløp kr 508,- per måned. Minste kontingentbeløp er kr 70,- per måned.

**) Kontingent beregnes av bruttolønn, uavhengig av om medlemmet er helt eller delvis i jobb. Bruttolønn er all inntekt som oppgis i post 111.A på lønns- og trekkoppgaven. Dette inkluderer lønn med tillegg, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger og tariffavtalt pensjonistlønn fra arbeidsgiver eller fra NAV.

***) I tillegg betaler alle kr. 21,- per måned i OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler).

****) Pensjonister som er i lønnet arbeid skal betale ordinær kontingent. Dette gjelder også lønn på pensjonistvilkår.

Innbetaling av kontingent

Kontingenten skal vanligvis betales via trekk i lønn. Medlemmer som betaler kontingent via lønnstrekk, er selv ansvarlig for å kontrollere at trekket går som det skal.

Noen arbeidsgivere ønsker ikke å trekke kontingent fra lønn, og da blir medlemmene fakturert direkte fra Delta. Kontingentsatsen blir da beregnet med utgangpunkt i den lønnen som er oppgitt til medlemsregisteret.

Særskilte kontingentsatser