Løsning i PBL-oppgjøret: - Viktig med gjennomslag for pensjon

Partene signerer protokollen i årets lønnsoppgjør. Fra venstre: Anne Green Nilsen fra Fagforbundet, Trond Ellefsen, Delta, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Anne Lindboe, PBL.
Partene signerer protokollen i årets lønnsoppgjør. Fra venstre: Anne Green Nilsen fra Fagforbundet, Trond Ellefsen, Delta, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Anne Lindboe, PBL. Foto: Siv M. Bjelland

I forhandlingene fikk Delta, i samarbeid med Utdanningsforbundet og Fagforbundet, gjennomslag for det viktige kravet om ny pensjonsordning.

Mandag 26. august ble det enighet i lønnsforhandlingene mellom Delta og Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

– En ny pensjonsordning har vært det viktigste å få på plass i dette tariffoppgjøret. I tillegg er vi tilfredse med å ha fått lønnstillegg i tråd med oppgjøret for barnehager i kommunal sektor. Dette sikrer medlemmene reallønnsvekst, sier Deltas nestleder og forhandlingsleder, Trond Ellefsen.

Last ned forhandlingsresultatet HER

Økonomisk resultat

 • Generelle tillegg gis fra 1.5.2019, som spesifisert i tabellen som vist i protokollen.
 • Ytterligere minstelønnsøkninger gis fra 1.7.2019, som spesifisert i Vedlegg 1.
 • Det resterende gis som tillegg 1.1.2020, som spesifisert i Vedlegg 2.
 • Se lengre ned i teksten for mer detaljert forklaring om lønnsøkning for ulike stillingsgrupper.

Sikret ny, god pensjonsløsning i PBL-barnehagene

– Vi har i dag framforhandlet en framtidsrettet, god pensjonsavtale for de ansatte i PBL-barnehagene, sier forhandlingsleder Trond Ellefsen i Delta.

Den nye ordningen kalles barnehagepensjon og er en såkalt hybridpensjon.

- Å få på plass en hybridordning har vært en sak vi har kjempet for lenge. Jeg er svært glad for at vi endelig har fått på plass en ordning som sikrer lik årlig pensjon livet ut for  begge kjønn, sier Ellefsen.

Avtalen gir medlemmene en sparesats til pensjon på sju prosent. Det er det høyeste nivået som tjenestepensjonsloven åpner for. I praksis vil det bety en høy, årlig sparing til egen tjenestepensjon, der den enkelte kan ta ut pensjon fleksibelt fra 62 år og kombinere arbeid og pensjon.

– Vi er godt fornøyd med å ha kommet i havn med krevende forhandlinger for våre medlemmer i PBL-barnehagene. For å få dette til, måtte vi avtale noen overgangsløsninger der de ansatte betaler litt mer av sparingen til egen pensjon i en overgangsperiode. Dette har vi jobba med siden 2014, og det var godt å kunne sette en sluttstrek nå, sier Ellefsen.

Teksten fortsetter under bildet

Deltas forhandlingsdelegasjon PBL lønnsoppgjør 2019. Foto: Siv M. Bjelland
Disse har representert Delta i årets lønnsforhandlinger med Private Barnehagers Landsforbund (PBL): Nestleder i Delta og forhandlingsleder, Trond Ellefsen (midten), spesialrådgiver Christine Ugelstad Svendsen (t.h.) og rådgiver Simen Bjerke (t.v.).

Overgangsløsning

Overgangsordningen innebærer at arbeidsgiver betaler 4 prosent og arbeidstaker betaler 3 prosent av pensjonssparingen. Det er en annen fordeling enn det som der vanlig i tilsvarende pensjonsordninger.  Det går imidlertid tydelig fram av avtalen at dette er en midlertidig ordning.  Partene har som målsetting å nå en fordeling med 5 prosent innskudd fra arbeidsgiver, og 2 prosent innskudd fra ansatte, senest fra 2023.     

Ansatte over 52 år per 1.1.2020 vil beholde den ordningen de har i dag.

Også AFP-ordningen blir som den er, fram til partene har avklart hvordan AFP i privat sektor skal være i framtida.

Den nye ordningen

En hybrid pensjonsordning har med seg vesentlige momenter fra en ytelsesbasert pensjonsordning. Den gir blant annet like god pensjon for kvinner og menn, og den betales livet ut. Pengene blir plassert i aksjer og verdipapirer, og avkastningen går til den enkeltes pensjonsbeholdning.

Delta har hele tiden stått sammen med Utdanningsforbundet og Fagforbundet i forhandlingene med PBL.

Teksten fortsetter under bildet

Disse har ledet forhandlingene i PBL: Fra venstre, Espen Rokkan og Anne Lindbo, PBL. Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet, Trond Ellefsen, Delta og Anne Green Nilsen fra Fagforbundet. Foto: Siv M. Bjelland
Her er forhandlingdlederne som har sittet rundt bordet under PBL-forhandlingene. Fra venstre: Espen Rokkan og Anne Lindboe, PBL. Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet, Trond Ellefsen, Delta og Anne Green Nilsen fra Fagforbundet. Foto: Siv M. Bjelland

Generelle tillegg

For Deltas medlemmer betyr dette følgende generelle tillegg fra 1.5.2019:

 • Assistenter med ansiennitet 0 - 16 år - kr 8.000
 • Assistenter med 20 års ansiennitet - kr 8.900
 • Fagarbeidere 0-20 års ansiennitet kr 12.000

Minstelønnssatsene heves tilsvarende fra 1.5.2019

Økning i minstelønnssatsene

Assistenter og fagarbeidere

Fra 1.7.2019 heves minstelønnen ytterligere for:

 • Assistenter med 16 års ansiennitet - kr 15.900 – Ny minstelønnssats kr 399.200*
 • Fagarbeidere med 16 års ansiennitet – kr 5.600 - Ny minstelønnssats kr 435.000*
 • Fagarbeider med 20 års ansiennitet – kr 2.600 - Ny minstelønnssats kr 435.000*

*Lønnstillegget er inkludert i minstelønnssatsene og gis for at alle skal komme opp på nytt minstelønnsnivå.

Fra 1.1.2020 heves minstelønnen for assistenter på 16 årstrinnet med kr 10.000 til kr 409.200.
Både assistent og fagarbeider vil dermed nå toppen av ansiennitetsstigen fire år tidligere, dvs fra 16 år.

Stillinger med krav om høyskoleutdanning

 • Stillinger med krav om høyskoleutdanning gis fra 1.5.2019 generelle tillegg fra 12.000-15.400 avhengig av om de har lederansvar/spesialutdanning.

Fra 1.7.2019 gis ytterligere minstelønnsøkning på enkelte ansienniteter. Lønnstillegget er inkludert i minstelønnssatsene og gis for at alle skal komme opp på nytt minstelønnsnivå.

Om Private Barnehagers Landsforbund (PBL)

 • Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er arbeidsgiverorganisasjon for vel 1900 barnehager med 29.000 ansatte. PBL har inngått tariffavtale med Delta. Denne avtalen gjelder for Deltas medlemmer som er ansatt i disse barnehagene.
 • Tariffavtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i barnehagene.
 • Deltas målsetting er at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår minst på linje med ansatte i kommunale barnehager.