Se Arbeiderpartiets svar på spørsmål om arbeidslivet

Partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet.
Partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet.

Slik svarer Arbeiderpartiet på Deltas spørsmål om arbeidsliv, kompetanse og pensjon fra første krone.

1. Hvordan vil partiet sørge for at ingen i arbeidslivet går ut på dato og at alle får mulighet til kompetansepåfyll? 

Dette er blant Arbeiderpartiets viktigste saker, og vi har snakket om det lenge. Nå må vi komme i regjering. Vi vil raskt ta initiativ til «Arbeidslivets kompetanseavtale», en forpliktende avtale mellom partene om gjennomføring av en bred kompetansereform for arbeidslivet. Vi vil at arbeidstakere skal få opparbeide seg rett til etter- og videreutdanning, og sikre at tillitsvalgte tas med i drøftinger om hvilken kompetanse som trengs. Vi vil opprette et nasjonalt kompetansefond for å gjøre kompetanseheving mulig for den enkelte. Og vi vil innføre en langtidsplan for livslang læring, som jevnlig revideres av Stortinget, på samme måte som Langtidsplan for høyere utdanning og forskning.

2.  Vil ditt parti sørge for flere læreplasser slik at flere kan fullføre og bestå videregående utdanning? 

Ja, definitivt. Arbeiderpartiet vil innføre en lærplassgaranti for ungdom som har bestått opplæringen i skole (Vg2).  Det skal skje i et forpliktende samarbeid mellom staten, fylkeskommunene og arbeidslivet. Innføringen skal starte i fag der offentlige arbeidsplasser har høy andel av læreplassene. Vi vil også øke etterspørselen ved å stille strengere krav til bruk av lærlinger i offentlige innkjøp og anbud. Dette skal støttes opp av vår yrkesfagmilliard, som over fire år skal oppdatere utstyr og sikre tett og tidlig oppfølging fra skolen også i læretiden.

3.  Hvordan vil ditt parti sørge for at flere ansatte kan få heltidsstilling? 

Arbeiderpartiet vi vil gjøre endringer i lovverket, slik at det blir arbeidsgiver som må bevise behovet for deltidsstilling. Ikke som i dag, der det er den ansatte selv som må bevise at hun eller han har krav på utvidet stilling. Så vil vi invitere partene til  en storstilt felles satsning for hele faste stillinger og reell medbestemmelse over egen arbeidshverdag for alle arbeidstakere. Videre vil vi styrke kommuneøkonomien betraktelig, slik at kommunene kan satse på økt bemanning og flere heltidsjobber. Og vi vil ha en egen pott på statsbudsjettet til lokale heltidstiltak,  og stimulere til lokalt partssamarbeid om heltidskultur gjennom statlige tilskuddsmidler.

4. Planlegger ditt parti endringer i arbeidsmiljøloven, og i så fall hvilke? 

Ja, det vil skje med det samme, om vi kommer i regjering. Da skal vi fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, som høyreflertallet innførte. Så vil vi forby innleie som fortrenger faste stillinger. Innleie skal kun tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte. Vi vil også tydeliggjøre arbeidsgiveransvaret i loven, slik at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver. Vi liker ikke kreative selskapsstrukturer med formål å unndra seg dette ansvaret.

5. Hvordan vil ditt parti styrke den norske modellen med et organisert arbeidsliv?

Arbeiderpartiet er den norske modellens varmeste forsvarer, og vi vil gjøre alt vi kan. Dobling av fagforeningsfradraget ligger inne i planen for hva vi vil gjøre de første 100 dagene om vi kommer i regjering. En Ap-ledet regjering vil også, i langt større grad enn den sittende, rådføre oss med partene i viktige saker. Et eksempel er vår plan om en tillitsreform, som skal gi færre rapporteringskrav, mindre rigid målstyring og mer tillit til fagfolkene som jobber i offentlig sektor.

6. Hvor raskt kan ditt parti sikre at alle får pensjon fra første krone? 

Arbeiderpartiet vil legge fram de nødvendige lovendringene for Stortinget så fort det praktisk lar seg gjøre etter at vi eventuelt har kommet i regjering. Det skulle bare mangle, vi har jo kjempet for dette rettferdighetskravet i flere år.