Spekter Helse: Avtale om økt overtidsbetaling

YS Spekter og Spekter har inngått ny avtale om overtid for ansatte som jobber i sykehus og helseforetak.
YS Spekter og Spekter har inngått ny avtale om overtid for ansatte som jobber i sykehus og helseforetak. Foto: NTB scanpix

YS Spekter og Spekter ble 8. april enige om en avtale om økt overtidsbetaling for arbeid som er begrunnet i koronakrisen.

 • 16. april: Artikkelen er oppdatert  med en veileder/spørsmål og svar, se nederst på siden

Avtalen gjelder for Deltas medlemmer som har tariffavtale i Spekter Helse.

Det ble 20. mars inngått avtale for sykehus og helseforetak om utvidede rammer for overtidsarbeid,  avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og om fordeling av arbeidstiden som følge av behov for økt arbeidsinnsats under koronapandemien.

– Denne nye avtalen sikrer medlemmer, som har fått endret turnusplan etter avtalen om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden, bedre betaling for overtid, sier forbundsleder i Delta Lizzie Ruud Thorkildsen.  

Sikrer bedre overtidsbetaling 

Der hvor arbeidstakere arbeider overtid som følge av koronaepidemien, men uten at det er laget nye turnusplaner med kort varslingsfrist, er partene enige om at arbeidsgiver etter drøftinger kan fastsette at de utvidede satsene for overtidsgodtgjørelse også skal gjelde for disse arbeidstakere. Avtalen gjelder også for ledere. 

Partene er med dette enige om at det ikke lenger foreligger tvist om forståelsen av arbeidstidsavtalen fra 20. mars. 

Sykepleierforbundet har inngått en tilsvarende avtale for sine medlemmer som jobber på sykehus og i helseforetak.

Avtale og veileder

Denne artikkelen er oppdatert med spørsmål og svar vedrørende avtalen 16.04.2020. 

 • Veilederen / spørsmål og svar kan også lastes ned i pdf-format

Spørsmål og svar vedrørende avtale om økt overtidsbetaling i Spekter Helse

 1. Avtalen er inngått mellom YS Spekter og Spekter, og omfatter Delta- og YS-medlemmer i Spekter overenskomstområde 10, 11 og 13.

  Avtalen ble inngått 8. april 2020, og er en tilleggsavtale  til avtale inngått 20.03.2020 om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstiden i forbindelsemed koronaviruspandemien

 2. Avtalen innebærer økt kompensasjon for overtid, det vil si at arbeid utover alminnelig arbeidstid.

  For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften, samt etter kl 12.00 på pinse-, jul og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er det avtalt at prosenttillegget skal være 150 % (normalt 133 1/3 %).

  For overtidsarbeid utført de 2 første timene umiddelbart før det ordinære skiftet begynner, samt for overtidsarbeid utført de 4 første timene umiddelbart etter det ordinære skift slutter skal prosenttillegget være 100 % (normalt 50 %).

  For overtidsarbeid som sammenlagt overstiger 4 timer utført umiddelbart før eller etter ordinært skift, samt for overtidsarbeid utført til andre tider enn de som framgår av overenskomstens del A2 § 3.4.1 og § 3.4.2 er det avtalt at prosenttillegget skal være 150 % (normalt 100 %).

 3. Medlemmer som blir pålagt å jobbe overtid og som har fått eller får endret turnusplan som følge av unntaksavtalen fra 20. mars har rett på høyere overtidstillegg. 

  Det gjelder der hvor arbeidsgiver har iverksatt ny turnusplan med kortere varslingsfrist enn hva som følger av tariffavtale eller lov. Det gjelder også for medlemmer som har fått fastsatt nye turnusplaner med gjennomsnittsberegning og forkortet hviletid uten avtale med tillitsvalgte. Avtalen vil f.eks gjelde der arbeidsgiver ensidig har innført vakter på 12,5 timer og der det er laget ny turnus med flere helgevakter eller flere kvelds/-nattvakter.

 4. Avtalen gjelder i utgangspunktet ikke dersom det er etablert/etableres ny turnus på ordinær måte, dvs. gjennom avtale med tillitsvalgte og arbeidsgiver. Den gjelder heller ikke der turnusen ikke endres, men det i stedet benyttes forskyvning og/eller overtid.

  Gjennom avtalen er det enighet om at arbeidsgiver etter drøftinger med tillitsvalgte, kan gjøre utvidede satser for overtid gjeldende også for medlemmer som ikke har fått endret sin turnusplan og som arbeider overtid som følge av koronasituasjonen.

 5. Ledere på nivå 4 og lavere som er omfattet av overtidsbestemmelsene i overenskomsten og som har fått endret turnusplanen etter unntaksavtalen har krav på utvidede satser for overtid.

  For ledere på nivå 4 og lavere som er unntatt fra overtidsbestemmelsene i overenskomsten kan en særskilt kompensasjon tilstås etter drøftinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

 6. All overtid utført fra og med 20. mars og hvor vilkårene er oppfylt skal lønnes med forhøyede satser.

 7. Avtalen gjelder i 26 uker fra 20. mars 2020.