Avtalen utløpte 15.09.2020 // Spekter Helse: Ny arbeidstidsavtale om varslingsfrister, gjennomsnittsberegning og kompensasjon

Avtalen utløpte 15.09.2020 // Spekter Helse: Ny arbeidstidsavtale om varslingsfrister, gjennomsnittsberegning og kompensasjon

Det er 20. mars inngått ny avtale om unntak fra arbeidsmiljøloven for helseforetak og sykehus i forbindelse med koronaepidemien. Avtalen gjelder varslingsfrister, gjennomsnittsberegning og kompensasjon. Den kommer i tillegg til tidligere avtale om utvidete rammer for overtid.

Avtalen skal kun brukes når behovet er begrunnet i den pågående pandemien.

– Vi erkjenner selvfølgelig at situasjonen er spesiell, og krever ekstraordinære tiltak for å sikre kapasiteten i helsevesenet. Samtidig må de ansatte fortsatt skal vernes mot uforsvarlige ordninger. Det gjelder ikke minst de mange Delta- og YS-medlemmer som står i førstelinjen i bekjempelsen av koronapandemien i sykehusene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Spekter og Delta.

Vern av de ansatte

Avtalen understreker viktigheten av at arbeidstidsordninger innrettes slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn. Videre heter det at

«For å forhindre at arbeidstakerne utsettes for helsemessige belastninger som følge av den ekstraordinære arbeidssituasjonen, er det avgjørende at lokale parter i drøftingene om turnusplanen har et særskilt fokus på arbeidstidens lengde, antall vakter i strekk og hvileperiode mellom vakter.»

– I denne situasjonen er det i tillegg viktig at arbeidsgiver tar hensyn til de spesielle sosiale behov enkeltansatte måtte ha for blant annet å ivareta egne omsorgsoppgaver knyttet til pandemien, sier Ruud Thorkildsen.

Gode og åpne prosesser

Partene fremhever også viktigheten av gode og åpne lokale prosesser og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

– YS Spekter vil i tiden fremover sørge for veiledning og støtte til våre tillitsvalgte slik at de er rustet til å bidra i arbeidet med å etablere gode og fleksible ordninger, samt passe på at arbeidsmiljølovens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på den enkelte arbeidsplass, sier Ruud Thorkildsen.

Dette innebærer avtalen

  • Arbeidsplaner vil kunne endres med ned til tre dagers varsel når det er nødvendig.
  • Sentral avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid og mulighet for kortere hviletid.
  • Endring i arbeidsplanen med kortere varslingsfrist vil gi godtgjøring som for forskjøvet vakt, jf. overenskomst.
  • Overtidskompensasjon hvis ny turnus gir færre F3-fridager  enn opprinnelige turnus.