Varslingssaker

Introduksjon:

Hjemmelen for varsling finnes i Arbeidsmiljøloven kap 2 A. Varslet er underlagt et visst aktsomhetskrav, og at det varsles om såkalt kritikkverdige forhold - ofte forstått som brudd på lover, regler, etikk og liknende.

Formålet med varslingsreglene er å skape større almen sikkerhet for at kritikkverdige forhold ikke utvikler seg eller får vedvare innenfor privat eller offentlig virksomhet. Varsling er gitt en egen rutinebeskrivelse for etaten, den finner du mer om på Navet.

Innhold:

Den som varsler må vurdere om det foreligger såkalt kritikkverdig forhold, og at måten det varsles på ikke utsetter arbeidsgiver for unødvendig omdømmetap. Av denne grunn skal det normalt varsles internt i virksomheten før det eventuelt varsles til offentlig instans, eller på annen måte utad – se etatens varslingsrutine.

Uansett varslingsmåte skal varsleren aldri møtes med gjengjeldelse eller trakassering fra arbeidsgiver. Sistnevnte skal vurdere innholdet i varslet, og gjøre seg opp en mening om det anførte forholdet faktisk er kritikkverdig og hvordan det i så fall kan rettes opp.

Konflikter som får vare lenge, kan lett utvikle opplevelser som enkelte kan mene gir grunnlag for varsling. Ofte er dette subjektive oppfatninger som vanskelig kan sies å bygge på objektivt sett kritikkverdige forhold, men de skal likevel behandles som legitime varsler med samme krav til undersøkelsesplikt og handlingsansvar som varsler generelt.

Tillitsvalgtes rolle i varslingssammenheng er å påse at enheten følger varslingsrutinene og at den som varslet ikke blir utsatt for gjengjeldelse eller trakassering.

Vår policy på området:

AVYO er opptatt av at varslinger foretas internt og blir håndtert mest mulig lokalt i etaten og at misbruk av varslinger ikke bør skje.

En faglig eller personlig uenighet er aldri i seg selv et tilstrekkelig varslingsgrunnlag. Vi tror at en åpen og løpende dialog mellom ansatte, ansatte og leder om hvordan vi gjør – og bør utføre – våre arbeidsoppgaver i enheten, naturlig vil redusere behovet for situasjoner som kan føre til at varsling blir ansett som nødvendig.