Tilsettingssaker

Introduksjon:

Tilsetting i statlig stilling skal skje etter reglene i statsansatteloven og virksomhetens eget personal-reglement.

Grunnen til at det eksisterer så vidt rigide regler for hvordan man skal tilsette i statlig stilling, har tilknytning til den interesse fellesskapet har for å kunne kontrollere at tilsettingene skjer på måter som ivaretar fellesskapets betingelser. Disse innebærer for eksempel størst mulig alminnelig konkurranse om stillingen, anvendelse av objektive og saklige søkervurderinger, formelt uavhengige tilsettingsorganer, ivaretakelse av kvalifikasjonsprinsippet, håndheving av partsinteressene, offentlig innsyn i tilsettingsprosessens grunnlag og resultater m.v.

Tilsettingsordningens «kompleksitet» har direkte sammenheng med det større stillingsvern som statsansatte har etter statsansatteloven enn det som gjelder for ansatte i privat virksomhet.

Innhold:

Rekruttering på statlige vilkår krever god innsikt i gjeldende regelverk, og selvsagt evne til innenfor dette å gjennomføre gode og effektive tilsettingsprosesser.

Som nødvendig grunnlag må det i første rekke foretas en såkalt behovsanalyse i samarbeid mellom vedkommende leder og enhetens tillitsvalgte. Dersom analysen konkluderer med at rekruttering må skje, skal den gi grunnlaget for en mest mulig presis kunngjøringstekst med tilstrekkelig appell til de søkerkretser man spesielt ønsker å henvende seg til. Kunngjøringens innhold skal forelegges de tillitsvalgte som kan kreve formelle drøftinger om kodebruk og stillingens lønnsplassering.

Det vises ellers til etatens rekrutteringsrutiner som ligger på NAVET. Det gjøres oppmerksom på at eventuell midlertidig tilsetting er avhengig av at minst ett av vilkårene for dette i statsansatteloven § 9 er oppfylt. Minst èn gang i året skal arbeidsgiver drøfte med de tillitsvalgte bruken av midlertidig tilsettinger i virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9.

Når tillitsvalgte deltar i tilsettingsprosessen etter foretatt kunngjøring, opptrer de som medlemmer av statlig tilsettingsmyndighet, og er ikke lenger representant for egen organisasjon eller underlagt dennes beordringsmyndighet. Tilsvarende gjelder for arbeidsgivers representanter i tilsettingsrådet.

Sammensetningen av rådet følger av etatens personalreglement. Medlemmene i tilsettingsrådet utgjør et såkalt kollegialt organ, og har i kraft av denne rollen en uavhengig og selvstendig myndighet innenfor gjeldende regelverk.

Med unntak av klagereglene etter statsansatteloven gjelder særlig forvaltningslovens saksbehandlingsregler for eksempel reglene om habilitet, taushetsplikt m.v. Det er av stor viktighet for forvaltningens omdømme at disse reglene blir strengt ivaretatt. Det samme gjelder i forhold til offentleglova med forskrifter.

Tilsettinger på kommunale vilkår i NAV-kontorene foretas av vedkommende kommune. Her gjelder arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven og offentleglova som rammeverket for saksbehandlingsprosedyren sammen med kommunens eget regelverk på området.

Ved tilsetting av felles NAV-leder forutsettes det underveis i prosessen en konkret samhandling mellom statlig og kommunal sektor - det vises i den sammenheng til Dahl-rapport nr. 1 og etatens personalreglement.

Merk at adgangen for et mindretall i tilsettingsrådet til å bringe et tilsettingsvedtak på statlig side inn for overordnet nivå/tilsettingsorgan er falt bort gjennom statsansatteloven.

Vår policy på området:

Det er viktig for forvaltningens omdømme og tillit i samfunnet at rekruttering til ledige stillinger skjer på foreskreven måte, og at de tillitsvalgte bidrar aktivt til dette.

Som eventuell rolledeltaker i tilsettingsprosessen er det viktig at du er klar over at du representerer fellesskapet og din virksomhet, med de krav til perspektiv, objektivitet og saksbehandlingsregler som dette krever.

Etatens personellressurser forventes på grunn av økt digitalisering å få en relativ nedgang i årene fremover. Dette vil føre til færre rekrutteringssaker samlet sett, samtidig som det blir enda viktigere at disse gjennomføres med nødvendig kompetanse og profesjonalitet.

Våre tillitsvalgte som skal delta i rekrutteringsarbeid, forventes selvsagt å sette seg grundig inn i gjeldende regelverk for dette.