Rollen som tillitsvalgt iht. hovedavtalens intensjonale bestemmelser

Introduksjon:

Forvaltningen kan ses som grenseflaten mellom individets ansvar, rettigheter og plikter på den ene siden og fellesskapets ansvar, ivaretakelse og myndighetsutøvelse på den annen. Forvaltningsorganene har som mandat å skape ønskede resultater og ivareta alle involverte interesser på den måten som fellesskapet har besluttet.

Medbestemmelse er et sentralt virkemiddel for at forvaltningen skal lykkes med dette, og for å kunne rekruttere og beholde ansatte med tilstrekkelig kompetanse og god motivasjon for videre innsats og utvikling.

Som tillitsvalgt skal du innenfor ditt virkeområde bidra til at forvaltningsoppgavene ivaretas på beste og mest effektive måte. Tilsvarende formål ligger for øvrig også bak hovedavtalen for kommunal sektor.

Innhold:

Hovedavtalens formåls- og intensjonsbestemmelser finner du i avtalens § 1.

I dagens virkelighet er det viktig å fokusere på § 1.4, som fastslår leders og tillitsvalgtes felles ansvar for gjennom kunnskapsbyggende samarbeid å effektivisere og videreutvikle forvaltningen slik at den til enhver tid leverer på måter som sikrer fortsatt tillit og godt omdømme hos fellesskapet.

Som tillitsvalgt etter hovedavtalen representerer du ikke bare dine medlemmers interesser, men faktisk i første rekke det som saklig sett vil tjene forvaltningens resultater og omdømme i vid forstand. Når dette er slik, bygger det selvsagt på det faktum at det som tjener forvaltningen, også best sikrer dens arbeidsplasser og de ansattes grunnleggende interesser.

Noen ganger kan enkelte forhold oppleves som vanskelig å bli enige om i en slik sammenheng. Hvis dette inntreffer, er det ofte resultatet av for dårlig felles kunnskapsbygging mellom ledelse og tillitsvalgt i forkant.

Dersom en situasjon krever et konkret valg mellom et medlems personlige interesse og det som tjener forvaltningen, er det hovedavtalens forutsetning at valget går i favør av det siste – det vil si fellesskapets interesser. Som tillitsvalgt er det da din oppgave å formidle til medlemmet hvorfor dette valget må tas, og selvsagt bistå vedkommende med å få ivaretatt eventuelle rettigheter som måtte følge av dette.

Dersom på den annen side ledelsen i et tilfelle skulle gå for et valg du mener ikke er i forvaltningens interesse, plikter du å opprettholde ditt standpunkt på et saklig underbygget grunnlag, og eventuelt avklare med overliggende organisasjonsledd om det ønskelig å forfølge saken på høyere virksomhets/-forvaltningsnivå.

Selv om det intensjonale innholdet i hovedavtalen forplikter både ledelse og tillitsvalgte til å samarbeide og treffe felles valg til beste for fellesskapet, er det juridisk sett ledelsen som hefter for de beslutninger som tas.

Tillitsvalgtes ansvar er avtalemessig og demokratisk forankret, og det er forventet at de utviser et reelt og fullt ansvar for å medvirke til - og formidle til sine medlemmer - de beslutninger som de etter avtalen skal samarbeide med ledelsen om.

Som tillitsvalgt forutsettes selvsagt at du ser hele hovedavtalens § 1 i sin innbyrdes sammenheng med øvrig avtaletekst.