Offentleglova, ytringsfrihet, lojalitetsplikt m.v.

Introduksjon:

Offentleglova skal sikre fellesskapets innsyn i hvordan forvaltningen løser sine pålagte oppgaver.

Lovens såkalte meroffentlighetsprinsipp skal i tillegg praktiseres når ikke tungtveiende hensyn taler imot at det gjøres. Meroffentlighet kan likevel aldri krysse for eksempel taushetspliktens grenser.

At forvaltningens oppgaver og gjøremål i stor grad legges åpent for innsyn, er en viktig forutsetning for at forvaltningen skal kunne eie godt omdømme og tillit i befolkningen. Samtidig gir åpenheten grunnlag for offentlig meningsutveksling og politikkutvikling på ulike plan om hvordan ønsket videreutvikling av samfunnets fellestjenester og forvaltningsstruktur skal/må innrettes.

Offentlighetsprinsippet kan gjerne ses i sammenheng med statsansatte parallelle rett til fri meningsytring om forvaltningens innhold og handlemåter, jf. grunnloven § 100. Det har også en demokratisk «slektning» i varslingsinstituttet i arbeidsmiljøloven.

Innhold:

Som statsansatt har du lojalitet både overfor arbeidsgiver og fellesskapet. Blir denne motstridende, er det lojaliteten til fellesskapet som skal vinne fram.

Mange oppfatter nok at lojalitet i første rekke går oppover i hierarkiet, og dette kan være riktig i utgangspunktet, men lojalitetsplikten overfor fellesskapet er altså den som i siste hånd alltid veier tyngst.

Som tillitsvalgt anses du som ekstra ansvarlig overfor fellesskapet – jf hovedavtalen – og har derfor også et større ansvar for å si fra om ting som ikke er slik de skal i etaten. Vi ønsker likevel at du drøfter saken med nærmest overliggende organisasjonsledd i AVYO før eventuell ekstern ytring finner sted.

Ytringsfriheten har for øvrig en beslektet side i varslingsordningen etter arbeidsmiljøloven – se varslingsrutiner for Arbeids- og velferdsetaten på NAVET.

Vår policy på området:

Våre tillitsvalgte skal skaffe seg god kunnskap om enhetens oppgaver og handlemåter og være uredde innspillere til ledelsen når mål skal settes, eller når forbedringer måtte være nødvendig.

Når forhold bør rettes opp, men ikke blir det, selv etter initiativ fra tillitsvalgte, skal dette tas opp med nærmeste overliggende tillitsvalgt - som normalt skal ta saken opp videre.

Dersom en sak vurderes som viktig å få gjort allmenheten oppmerksom på, ønsker vi at dette drøftes med overliggende organisasjonsledd før eventuell tilhørende ekstern informasjon blir offentliggjort.