Hovedtariffavtalen

Introduksjon:

I saker etter hovedtariffavtalen opptrer du i de fleste tilfeller som representant for AVYO som primærorganisasjon. I praksis dreier dette seg typisk om lønnsforhandlinger, utforming av lønns- og personalpolitikk m.v.

Din rolle og rettigheter følger her direkte av tjenestetvistloven, og eventuelle signaler som måtte være gitt fra vedkommende hovedsammenslutning, som for oss er YS-Stat.

Det er viktig å være oppmerksom på at representasjonsretten etter tjenestetvistloven i utgangspunktet er knyttet til primærorganisasjonene og altså er videre enn etter hovedavtalen. Selv der AVYO ikke måtte ha egen representasjonsrett iht. hovedavtalen (mindre enn 10% av de organiserte), har vi altså det etter tjenestetvistloven i saker om går inn under hovedtariffavtalen - eller i saker der tilsvarende partsrepresentasjon er bestemt.

Innholdet i hovedtariffavtalen går foran eventuelle lovbestemmelser dersom avtalen gir gunstigere vilkår for ansatte enn det lovgivningen generelt sikrer.

Hovedtariffavtalen er i stor grad harmonisert med arbeidsmiljølovens bestemmelser om ansattes arbeidsvilkår og rettigheter, men ned noen unntak for eksempel når det gjelder arbeidstidsordninger – se HTA § 7.

Innhold:

I staten er det nå to hovedtariffavtaler; èn med Akademikerne, og èn med de tre øvrige hovedsammenslutningene.

Med unntak av lønnsrammer og lønnsplasseringer er avtalene egentlig identiske. Forskjellen vises best gjennom hovedforhandlingene mellom staten Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene, der Akademikerne får gjennomslag for sitt ønske om størst mulig pott til lokale forhandlinger ute i virksomhetene, og lite eller ingen ting blir avsatt til generell lønnsutvikling for deres medlemmer.

Dette fører til at det også lokalt må føres to forskjellige forhandlingsløp, ett mellom etatene og Akademikernes primærorganisasjoner og ett med de tre øvrige hovedsammenslutningene.

I staten danner primærorganisasjonene såkalte hovedsammenslutninger som kan representere samtlige primærorganisasjoner i møte med arbeidsgiver. Dette binder ikke primærorganisasjonene til å anvende den såkalte hovedsammenslutningsmodellen ved lokale lønnsforhandlinger. De kan møte enkeltvis om de ønsker det.

Erfaringen viser at det ofte er vanskelig å praktisere hovedsammenslutningsmodellen ved lokale lønnsforhandlinger når det er flere primærorganisasjoner under samme hovedsammenslutning som har medlemmer innenfor forhandlingsområdet. Det gjelder også primærorganisasjonene under YS-Stat.

Retningslinjene for lokale forhandlinger reguleres for øvrig av hovedtariffavtalen pkt. 2.6 og 2.7

KMD avgjør etter drøftinger med hovedsammenslutningene hvor forhandlingene under departementsområdene skal føres. Gjeldende forhandlingssteder fremgår av vedlegg 2 til hovedtariffavtalen.

De lokale forhandlingene etter pkt. 2.5.1 og 2.5.3 kan i praksis delegeres fra forhandlingsstedet til driftsenhetsnivå iht. hovedavtalen § 4 nr. 3dvs. direktoratet og neste underliggende til dette slik det er definert i etatens tilpasningsavtale.

Selv om partene på forhandlingsstedet delegerer forhandlingsfullmaktene videre til partene på underliggende nivå, må de likevel ved eventuell uenighet mellom partene på dette nivået selv overta forhandlingene før eventuell tvistebehandling kan finne sted – se hovedtariffavtalen pkt. 2.7 nr. 1.

Under forhandlingene deltar partene med hver sin forhandlingsleder (eventuelt med bisittere) med nødvendig kompetanse og fullmakt. Til lederen knyttes ofte et forhandlingsutvalg som bistår med vurderinger og råd under forhandlingenes gang.

Det er en forutsetning at lokale forhandlinger skjer på bakgrunn av en omforent lokal lønnspolitikk – jfr hovedtariffavtalen pkt. 2.3. Etatens personal- og lønnspolitikk finner du mer om på Navet.

Forhandlinger om lønnsvilkårene for kommunalt ansatte i NAV-kontorene føres mellom de lokale partene etter arbeidstvistloven og den kommunale hovedtariffavtalen. (Obs! Oslo kommune har sin egen). Det betyr at partene ved lønnsforhandlinger ikke kan representere på tvers av sektorgrensene i NAV-kontor, noe de kan i saker etter hovedavtalen – jf. Dahl,rapport​ nr. 1.

Vår policy på området:

AVYOs tillitsvalgte sentralt og på driftsenhetsnivå forventes å kunne gjennomføre lønnsforhandlinger på tilfredsstillende måte i forhold til organisasjonens, arbeidsgivers og øvrige involverte parters prioriterte interesser. Våre opplæringstilbud i denne sammenheng finner du mer om på de interne sidene om din rolle som tillitsvalgt i AVYO.

Det er viktig at vi under forberedelse og gjennomføring av forhandlingene aktivt følger opp den lokale lønnspolitikken for etaten som AVYO måtte ha skrevet under på, og at det åpent gis til kjenne at vi forventer det samme av de øvrige partene som har signert denne politikken.

Som organisasjon kan vi ikke formelt påvirke den faktiske lønnsutvikling for kommunalt tilsatte i NAV-kontorene, men gjennom uformell dialog med arbeidsgiver (driftsenhetsleder) og tilsvarende samarbeid med Delta kan vi tilstrebe å forhindre/utlikne urimelige lønnsforskjeller i NAV-kontorene.