Forvaltningsloven

Introduksjon:

Loven har som formål å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig saksbehandling og likebehandling fra det offentliges side. Forvaltningsloven regulerer viktige elementer mellom demokratiske grunnverdier og en løpende samfunnspolitikk. Hovedformålet er å styre handlemåten for hvordan fellesskapet skal praktisere sin grenseflate mot den enkelte innbyggers rettigheter og plikter, samtidig som den skal ivareta grunnleggende demokratiske prinsipper som samfunnet ønskes preget av.

Innhold:

Gjennom regler om partsinnsyn, dokumentasjons- og veiledningsplikt, kontradiksjon og klageordning m.v. legger forvaltningsloven grunnlag for en rettssikker, åpen og transparent forvaltning – jf. at den senere ble «supplert» med også reglene i blant annet offentleglova.

I senere tid er i tillegg statens etiske retningslinjer innført som dels en understrekning av forvaltningslovens innhold, dels som en naturlig supplering i tråd med lovens hovedprinsipper.

Hovedavtalen i staten forutsetter at både arbeidsgiver og tillitsvalgte har som siktemål å sikre forvaltningens tillit og omdømme i befolkningen. Dette gjelder også når forvaltningen skal gjennom en omfattende digitalisering og omstilling i årene fremover – jf. HA pkt. 1.4.

Dette kan ikke oppnås uten at forvaltningsloven og tilliggende lovverk/retningslinjer blir godt ivaretatt parallelt med at utbedte tjenester og leveranser til fellesskapet blir tilfredsstillende utført.

Som landets største forvaltningsgren har særlig Arbeids- og velferdsetaten ansvar å skape et godt forbilde i denne sammenheng.

Dette kan vi oppnå gjennom riktige og rettidige tjenester og ytelser, og ved at vi hele veien tilfredsstiller fellesskapets krav til den måten vi håndterer pålagte kvalitets- og kvantitetsstandarder på.

Vår policy på området:

Tillitsvalgte i AVYO skal være synlige i første rekke når det gjelder å spre kunnskap om forvaltningens grunnprinsipper, og viktigheten av at disse etterleves i samtlige enheter og av alle ansatte.