Ferieloven

Introduksjon:

Ferieloven gjelder for alle arbeidstakere i landet, det vil si at ingen skal ha dårligere ferievilkår enn de loven stiller opp.

Ut over lovens minsterammer for feriefritid, er det blant annet i staten en såkalt avtalefestet ferietid. Til sammen gir dette statsansatte rett til 5 ukers ferie – i etaten à 5 virkedager. Ansatte over 60 år har krav på ytterligere en ukes ferie etter loven. Dette gjelder også for ansatte som fyller 60 år innen utløpet av ferieåret.

For staten er det i tillegg inngått en særavtale om ferie for statsansatte – se Statens personalhåndbok pkt. 9.16.

Ferieloven gjelder både for statlig og kommunal sektor. Også sektorenes supplerende regler til loven har stort sett samme innhold.

Innhold:

Det er viktig at ansatte avvikler opparbeidet feriefritid. Etter avtale med arbeidsgiver kan inntil 14 feriedager (virkedager) overføres til neste ferieår. Virkedager i ferien som etter arbeidstidsordningen likevel ville vært fridager for vedkommende arbeidstaker, regnes som feriefritid og går til fradrag i dagtallet.

Tilsvarende kan inntil 10 virkedager ferie avtales avviklet på forhånd, det vil si i opptjeningsåret.

Arbeidstaker som tiltrer senest 30. september i ferieåret, har rett til full feriefritid, men se § 7 nr. 1. Arbeidstaker som tiltrer etter dette tidspunkt, har rett til feriefritid på 6 virkedager (5 virkedager i etaten).

Arbeidstaker kan bare kreve feriefritid i den utstrekning det godtgjøres at full ferie ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret. Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av feriefritid og eventuell tilleggsfritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller dennes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av ferieloven §§ 7-9.

Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen.

Tiden for ferieperiode som arbeidstaker har mottatt underretning om, kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendelser vil skape vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen.

Under drøftingen plikter arbeidstaker å gi opplysninger om eventuelle merutgifter på grunn av endringen når disse vil bli krevet erstattet etter fremlagt dokumentasjon. Merutgifter som arbeidstaker ikke har gitt opplysninger om under drøftingen, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen.

Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke i tilfeller hvor tiden for ferien endres etter ferieloven §§ 8 og 9.

Arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager, gis i hovedferieperioden 1. juni – 30. september. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som tiltrer etter 15 august i ferieåret. Ferie som er fastsatt til tiden 1. juni – 30. september, og som utsettes i medhold av § 9, kan ikke kreves avviklet på et senere tidspunkt i denne perioden.

Arbeidstaker som har avviklet permisjonstid med foreldrepenger etter folketrygdloven §§ 14-1 til 14-15 i hele hovedferieperioden, kan motsette seg å avvikle hovedferien innen ferieårets utløp.

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor oppsigelsesfristen løper etter oppsigelse fra arbeidsgiver, med mindre oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre.

Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, jf § 7 nr. 1 og 2. Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15. august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30. september.

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien. Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger etter folketrygdloven §§ 14-1 til 14-15. Det samme gjelder under permisjon som fedre og andre omsorgspersoner har i tilknytning til fødsel i medhold av arbeidsmiljøloven § 12-3 første ledd. Arbeidstaker kan kreve å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger etter folketrygdloven §§ 14-9 og 14-16.

Faller sistnevnte permisjonstid sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av de virkedager ferie som er blitt omfattet av permisjonstiden.

På de vilkår som følger av §§ 6 og 7 kan arbeidsgiver legge ferie til den tid da arbeidstaker har utvidet foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5.

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor arbeidstaker utfører pliktig tjeneste i Heimevernet, Sivilforsvaret eller i forbindelse med repetisjonsøvelse i Forsvaret. Faller plikttjeneste sammen med allerede fastsatt ferie, kan arbeidstaker kreve utsettelse av de virkedager ferie hvor plikttjeneste er blitt utført. På de vilkår som følger av ferieloven §§ 6 og 7, kan arbeidsgiver legge feriefritid for ett år til tid hvor arbeidstaker utfører førstegangstjeneste i Forsvaret.

Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør.

Ferie som i strid med lovens forutsetning ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår. Opptjente feriepenger skal utbetales dersom arbeidstaker bytter stilling til annen virksomhet.

Vår policy på området:

Både arbeidsgiver og den enkelte ansatte er forpliktet til å sørge for at all opparbeidet ferietid blir avviklet. Bestemmelsen om at ikke avviklet ferie likevel skal overføres til neste ferieår, er ikke ment å svekke denne forpliktelsen. Dette skal våre tillitsvalgte formidle til medlemmene etter behov.

Det er viktig å være oppmerksom på at dersom den ansatte har begynt i stillingen før 30. september i ferieåret, kan vedkommende velge å ta ut full feriefritid mot tilsvarende trekk i lønn. På den annen side kan den ansatte ikke pålegges å avvikle ikke opparbeidet feriefritid, det vil si mot tilsvarende trekk i lønn. Forskudd på ferie (inntil 10 virkedager) og overføring av feriedager til neste ferieår (inntil 14 virkedager) kan bare skje etter dokumentert avtale med arbeidsgiver.

Ansatte som blir/er syke under fastsatt ferietid, skal gis nødvendig bistand til å få tilsvarende antall feriedager utsatt for senere avvikling i ferieåret.