Budsjettdisponering og virksomhetsplanlegging

Introduksjon:

Den enkelte etat får hvert år sitt driftsbudsjett tildelt fra departementet ut fra den bevilgning som Stortinget har vedtatt. Tildelingen kommer gjennom det årlige tildelingsbrevet fra det departementet som etaten driftsmessig hører inn under. Tildelingsbrevet finner du på Navet.

Etatens driftsbudsjett fordeles av etatens sentrale parter på de ulike styringslinjene, og deretter videre nedover etter den rådende budsjettfordelingsmodell som det er enighet skal anvendes.

Til slutt ender fordelingen som den budsjettrammen alle aktiviteter i etaten må skje innenfor.

På veien nedover fra sentralt nivå og ut til den enkelte enhet, skal partene på hvert beslutningspunkt i virksomheten drøfte hvilken fordeling av sitt tildelte budsjett som skal foretas. Dette gjelder til slutt også bruken innenfor den enkelte enhet.

Tilsvarende drøfter partene sentralt i etaten hvilke mål som skal settes for etaten gjennom de årlige mål- og disponeringsbrev som sendes den enkelte styringslinje/den enkelte enhet. Enhetene lager egne virksomhetsplaner for å realisere disse målsettingene i praksis.

Virksomhetsplanlegging er på alle nivåer en drøftingssak etter hovedavtalen § 18.

Innhold:

Det sier seg selv at budsjettrammene er styrende for omfang og innhold i de aktiviteter som skal foregå på den enkelte arbeidsplass. Siden etatene har en forholdsvis stabil oppgaveportefølje og tilhørende bemanning med behov for arbeidsplasser, er budsjettrammene i stor grad bundet opp i såkalt faste utgifter. Det gir derfor bare mening å drøfte bruken av budsjettmidler som reelt sett kan disponeres på mer eller mindre fritt grunnlag. Se for øvrig under organisasjonsendringer og omstillingsprosesser.

Budsjettet er ett av de viktigste styringsredskapene, og i stor grad underlagt politiske beslutninger. Disponeringen av budsjettet er en drøftingssak etter hovedavtalen. Budsjettet er selvsagt koblet opp mot virksomhetsplanleggingen, og i denne vil derfor hensynet til en mest mulig effektiv bruk av tilgjengelige budsjettmidler alltid stå sentralt.

Etatene er for øvrig, som forvaltningen i stort, underlagt politiske krav til løpende effektivisering og redusert årsverksforbruk - det siste sett i bl.a. sammenheng med økt bruk av teknologiske verktøy og løsninger.

Det er derfor ikke uvanlig at virksomhetsplanlegging omfatter endringer innenfor organisering, arbeidsfordeling, kompetanseutvikling m.v. Elementer innenfor disse områdene kan være forhandlingssaker etter hovedavtalen, selv om budsjettrammen og virksomhetsplanene rundt det hele bare er en drøftingssak.

Vår policy på området

Budsjettdisponering og virksomhetsplanlegging er høyaktuelle samhandlingsområder i etaten, ikke minst fordi mange enheter berøres av omstillingsprosesser.

Budsjettstyring og virksomhetsplanlegging vil derfor særlig være viktige drøftingssaker i tiden frem-over, bl.a. gjelder det beregning og uttak av gevinster slik at de ulike områdene i etaten gis likeverdige budsjettmessige forutsetninger for å løse sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Som tillitsvalgt i AVYO skal du utvise aktiv og konstruktiv deltakelse i enhetens budsjettdisponering og virksomhetsplanlegging.

Omstilling av etaten er ikke i sin kjerne bare et spørsmål om reduserte utgifter, men primært hvordan vi som etat kan bevare forvaltningens betydning og omdømme, og gjennom dette velferdsordningenes hovedinnhold i lys av de samfunnsmessige utfordringer vi står overfor.

Vi må f.eks i bruken av personal- og lønnspolitiske virkemidler ha dette som perspektiv, selv om det også kan innebære løsninger AVYO som organisasjon ikke tradisjonelt er opptatt av å kjempe for. Det er alltid viktig at du forstår og kan formidle bakgrunnen for den løsning som velges, og at du erverver kunnskaper nok til å medvirke til en riktig avveining mellom hva som tjener arbeidsplassen og etaten, sett opp mot de konsekvenser løsningen måtte ha for ansatte.

Samtidig skal du bidra til at arbeidsgiver faktisk gjør det som er mulig for at alle ansatte skal kunne møte og mestre nye arbeidsformer og –metoder, slik de vil komme i omfang og tempo fremover.

Se mer om dette under organisasjonsendringer og omstillingsprosesser.