Arbeidsmiljøloven

Introduksjon:

Arbeidsmiljøloven (AML) er i hovedsak fellesskapets generelle virkemiddel for å sikre et godt og trygt arbeidsliv i Norge.

Lovens bestemmelser gjelder også for statsansatte, med unntak av de områder som reguleres av statsansatteloven og hovedtariffavtalen - i hovedsak tilsettingssaker, arbeidstidsordninger, oppsigelsesfrister, disiplinærsaker og ulike avtalefestede lønns- og arbeidsvilkår.

På de fleste områder utgjør arbeidsmiljøloven et naturlig supplement til statsansatteloven, og hovedtariffavtalens bestemmelser er i stor grad harmonisert med AML.

Arbeidsmiljøloven gjelder tilsvarende for kommunesektoren, men også her kan avtalte ordninger representere enkelte avvik.

Et område som gjelder likt for stat og kommune, er reglene i loven om funksjonen som verneombud og etablering av arbeidsmiljøutvalg for hele eller deler av virksomheten.

I NAV-kontorene kan et verneombud representere på tvers av sektorene. Det samme gjelder for arbeidsmiljøutvalget når kontoret har felles leder, og organisasjonene i begge sektorene kan enes om tilsvarende felles medlemmer i utvalget slik at dette får det antall medlemmer som foreskrevet i lovens forskrifter – se for øvrig lovens kap. 6 og 7.

For øvrig skal det i alle enheter med minst 10 ansatte velges et verneombud. I større enheter kan det velges flere, og i så fall også et hovedverneombud. I etaten er det alminnelige at enheter med også færre enn 10 ansatte har verneombud.

Innhold:

Arbeidsmiljøloven § 6-2 omfatter verneombudets oppgaver. Mange av disse er sammenfallende eller overlappende med de tillitsvalgtes. Det er derfor avgjørende at verneombudet og de tillitsvalgte har god kontakt og samarbeider tett i mange sammenhenger som har betydning for ansattes arbeidsmiljø, jobbmestring, utviklingsmuligheter, trygghet m.v.

Av samme grunner skal verneombudet delta på møter i enhetens medbestemmelsesapparat og har tale og forslagsrett, men kan ikke delta i beslutninger/vedtak.

Etter lovens § 7-1 skal det i virksomheter med minst 50 arbeidstakere være arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er representert. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det.

Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Eventuelle representanter for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd, og herunder behandle

- spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste

- spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten som har betydning for arbeidsmiljøet

- planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til lovens § 18-9

- andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider,

- innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak

- etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. lovens § 3-1

- helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger

- Utvalget kan også behandle spørsmål vedrørende arbeidstakere med redusert arbeidsevne, jf. § 4-6.

- Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner.

Tillitsvalgtes rolle i arbeidsmiljølovens perspektiv er blant annet å bidra til gode systemer for kompetanseutvikling i enheten, en hensiktsmessig og kompetanseskapende arbeidsfordeling, et styrket inkluderende arbeidsliv og at tilløp til konflikter blir håndtert så tidlig og så godt at negative konsekvenser reduseres mest mulig.

Verneombud skal velges blant arbeidstakere som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold og velges av og blant arbeidstakere innenfor hvert verneområde. Med unntak av virksomhetens øverste daglige leder har alle arbeidstakere stemmerett. Grupper av arbeidstakere som arbeider på flere verneområder, kan velge egne verneombud for områder som ikke dekkes av andre verneombud.

På verneområder hvor en lokal fagforening alene organiserer flertallet av arbeidstakerne, kan fagforeningen utpeke verneombudet. På verneområder hvor flere fagforeninger til sammen organiserer flertallet av arbeidstakerne, men hvor ingen av dem organiserer flertallet alene, kan de i fellesskap utpeke verneombudet.

Verneombudets rolle i medbestemmelsesapparatet er å bidra til at de arbeidsmiljømessige sider ved sakene som behandles der, blir tilfredsstillende ivaretatt av partene, og om nødvendig komme med gode råd til hva dette betinger.

Vår policy på området:

AVYO er opptatt av at våre tillitsvalgte har et godt og løpende samarbeid med verneombudet og mener at det her finnes forbedringspotensial mange steder.

Vi er generelt for at organisasjonene i enheten skal utpeke hvem som skal være verneombud.

Det er viktig å huske på at verneombudet er for alle ansatte, uansett hvilken organisasjon vedkommende måtte høre hjemme i eller være utpekt av. Verneombudet kan aldri vise organisasjonsmessig tilknytning eller påvirkning i sin funksjon som verneombud.

Det er viktig at våre tillitsvalgte setter seg inn i de relevante hovedbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tilsvarende regelverk i hovedtariffavtalene og statsansatteloven. Husk at de reglene du finner i tariffavtalene som måtte være til gunst for de ansatte, er de som gjelder.