Ambulanseforbundet presser på for autorisasjon

- Ola Yttre, leder i ambulanseforbundet.
- Ola Yttre, leder i ambulanseforbundet. Foto: Else Marie Brodshaug

Ambulanseforbundet har siden 2016 krevd at Paramedisinere skal ha egen autorisasjon. Vi har hele tiden ment at Sykepleiere med fagbrev og Ambulansearbeidere med Nasjonal Paramedic skal inneha samme autorisasjonen. Dette har vært synet til Ambulanseforbundet siden de i 2016 ba om autorisasjon for Paramedisinere.

Også i høringssvaret angående denne autorisasjonen krevde Ambulanseforbundet og Delta dette. Det er tydelig at dette ikke har blitt tatt til etterretning av myndighetene. Ambulanseforbundet og Delta sendte på nytt brev til Helse og Omsorgsdepartementet med følgende tekst der vi tydeliggjør vårt standpunkt:

Vedrørende autorisasjon paramedisin Vi viser til Prop. 236 L (2020–2021) Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere).

Delta og Ambulanseforbundet i Delta krever at de med 1-årig gjennomført paramedic utdanning må få autorisasjon som paramedisinere, noe vi også var tydelige på da saken var på høring.

Det må utarbeides overgangsordninger til autorisasjon som paramedisiner for ambulansearbeidere og sykepleiere med nasjonal paramedic-utdanning. Vi mener at autorisasjonsordningen for paramedisinere bør utvides slik at:

1. Personer med fagbrev i ambulansefaget og nasjonal Paramedic skal etter søknad kunne få autorisasjon som Paramedisiner.

2. Sykepleiere med fagbrev i Ambulansefaget skal etter søknad kunne få autorisasjon som Paramedisiner.

3. Punkt 1 og 2 skal gjelde i en overgangsperiode som sikrer at de som i dag som har nasjonal paramedic kan bli autorisert med den nye autorisasjonen for paramedisinere.

4. For søkere av autorisasjon som paramedisiner som beskrevet i punkt 1 og 2 bør det settes krav om at disse må inneha minimum 5 års relevant klinisk praksis i minst 75% stilling.

5. Studenter som har gjennomført bachelorstudie i paramedisin/paramedic før autorisasjonen trer i kraft skal også innlemmes i autorisasjonsordningen.

Kombinasjonen av realkompetanse og utdanning innebærer at disse innehar alle læringsmålene i de nye retningslinjene for paramedisinutdanningen som skal ligge til grunn for autorisasjonen. For å begrunne dette nærmere vil vi kort beskrive fagutdanning, den omfattende internopplæringen i ambulansetjenesten og hovedinnhold i nasjonal paramedic .

Fagbrev i ambulansefag er i dag en 4-årig utdanning hvor 2 år gjennomføres på skole, først i VG1 helse og oppvekst og deretter vg2 ambulansefag før man går ut i lære i 2 år. Læreplanen i ambulansefaget har akkurat vært gjennom revisjon i forbindelse med fagfornyelsen i yrkesfag, og dermed i tråd med behovet i ambulansetjenesten.

Det er også en betydelig kursing og kompetanseutvikling i ambulansetjenesten, knyttet til viktige temaer som er relevante i denne sammenheng:

• Farmakologi på høyskole eller gjennom intern utdanning for å kunne gi medikamenter.

• Førerkort klasse C1 og 160

• Godkjent PHTLS og AMLS

• PLIVO – Sitat fra FRAM: Nødetatenes plikt til å utføre oppdrag som medfører risiko: Innsatspersonell må påberegne å utsette seg for en større risiko enn det som er normen i arbeidslivet for øvrig.

• Gjennomføre og bestå årlig resertifisering (bla utsjekk på hjerterytmer, nevrologisk undersøkelse).

• Økt krav og forventninger til ILH (innsatsleder helse) –Nasjonal veileder for masseskadetriage.

• Supraglottisk luftvei

• C-pap

• Nye potente medikamenter: Esketamin (brukes kun av anestesileger), tranexamsyre osv.

• Oppsatt med 20- talls medikamenter. De fleste gis etter egen vurdering. Mange av medikamentene er lite kjent av legevaktsleger, men kun kjent av anestesileger.

• Trombolyse ved STEMI: Potente medikamenter som administreres av oss, med flere kraftige bivirkninger som må overvåkes / behandles. Det gis tilsammen syv medikamenter under behandlingen.

• Flere tjenester er nå oppsatt med sprøytepumper.

I tillegg til omfattende kursing i regi av helseforetakene kommer da videreutdanningen nasjonal paramedic med følgende hovedemner:

Emne 1: Kommunikasjon og etikk, 7,5 studiepoeng

Emne 2: Anatomi og fysiologi, 10 studiepoeng

Emne 3: Helserett, 7,5 studiepoeng

Emne 4: Farmakologi, 5 studiepoeng

Emne 5: Akuttmedisin 1, 5 studiepoeng

Emne 6: Akuttmedisin 2, 10 studiepoeng

Emne 7: Traumatologi, 10 studiepoeng

Emne 8: Operativt ambulansearbeid 5 studiepoeng

Innholdet i utdanningene kombinert med realkompetansen fem år i ambulanseyrket gir, gir et godt og tilstrekkelig grunnlag for at disse yrkesutøverne må kunne få autorisasjon som paramedisinere.

Vi ber om en snarlig tilbakemelding fra departementet på vår henvendelse.