Her er resultatet av lønnsoppgjøret i kirken

Her er resultatet av lønnsoppgjøret i kirken

Alle er sikret et generelt tillegg fra 1/5-19, avhengig av lønnsgruppe og ansiennitetsnivå. I tillegg justeres garantilønnstabellen opp med virkning fra 1/8-19.

Lønnsoppgjøret for fellesråd, menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke (tidligere statlig virksomhet), er gjennomført med en anbefalt enighet om resultatet. Forhandlingene ble ført i dagene 18, 19, 20 og 25 juni.

Delta hadde i utgangspunktet et økonomisk krav om lag på linje med det som er resultatet i de øvrige lønnsoppgjørene, med en økonomisk ramme på 3,2 prosent. Dette er innfridd. Dette er den samme kostnadsrammen som i frontfaget (privat sektors konkurranseutsatte industri).

Det er viktig å merke seg at den økonomiske kostnadsrammen er et gjennomsnittstall. Noen kan derfor ha fått noe mindre i tillegg, mens andre igjen kan ha fått noe mer.

Hovedelementene i oppgjøret er følgende:

 • Det gis et generelt sentralt tillegg til alle hovedtariffavtalens kapittel 4 punkt 4.6 i lønnsgruppe 1 – 5. Tilleggene er differensiert avhengig av lønnsgruppe og ansiennitet. Tilleggene gis med virkning 1. mai 2019.
tabell_4.4.6_x
 • Til ansatte i de unormerte stillingene i kapittel 4 punkt 4.6 er det gitt et tillegg på 3.35% av grunnlønn pr. 30.april 2019 og med virkning fra 1. mai 2019.
   
 • Garantilønnen heves fra 1. august 2019. Den heves ut over det sentrale generelle tillegget. Dette betyr at arbeidstakere som pr. 31. juli 2019 har en grunnlønn som er lavere enn den garantilønn som gjelder pr. 1. august 2019, får hevet sin lønn opp til, men ikke over, det nye garantilønnsnivået. Se tabell i protokollens punkt 1.h. Den «gamle» garantilønnstabellen som har vært gjeldene fra 1. august 2018 gjelder fram til 31. juli 2019.
tabell_1_h
 • Se protokoll m/vedlegg punkt 1.h. (pdf)
   
 • Det er nye merknader og endringer i merknadene til lønnsgruppe 1 og 2. Dette er knyttet til gjennomført Gravplasskole for ansatte i lønnsgruppe 1 og for kirketjener i lønnsgruppe 1 som har gjennomført Kirketjenerskolen og Gravplasskolen, samt for fagarbeidere i lønnsgruppe 2 som har gjennomført Gravplasskole. Se protokollens punkt 1.f.
   
 • Partene er enige om at det skal settes av økonomiske midler (pott) til lokale lønnsforhandlinger ved hovedoppgjøret i 2020. Størrelsen på potten samt eventuelle føringer avtales i hovedoppgjøret.
   
 • Lønnsoppgjøret for den tidligere statlige delen av kirkelig sektor (rettssubjektet Den norske kirke) fikk følgende lønnsøkninger med virkning pr. 1. mai 2019:
   
  • Arbeidstakere som er innplassert i unormerte stillinger i kapittel 4 punkt 4.7 får 4,1% av grunnlønn pr. 30.4.2018
  • De som er plassert i lønnsgrupper får et tillegg på 3,2% av grunnlønn pr. 30.4.2018
    
 • Hovedtillitsvalgte får hevet minimumsavlønningen til kr. 443500,-
   
 • For pensjonsforhold blir resultatet det samme som i kommunal sektor og det opprettes en egen sentral særavtale med pensjonsbestemmelser.

Last ned protokoll med lønnstabeller (pdf)

tangen_lystrup_19
Seniorrådgiver Kai Tangen (t.v.) og leder i Kirkeansatte i Delta, Tormod Lystrup, under oppstarten av forhandlingene i Kirkens Hus.

 

Har du spørsmål?

Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta. Våre rådgivere er klare til å hjelpe deg mandag til fredag kl. 08–20.