Vold og trusler i eldreomsorgen: Økt bemanning og kompetanse er viktige tiltak

FORVENTER TILTAK:  Jette Dyrnes, leder i yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta og Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen forventer konkrete  tiltak mot vold og trusler i eldreomsorgen.
FORVENTER TILTAK: Jette Dyrnes, leder i yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta og Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen forventer konkrete  tiltak mot vold og trusler i eldreomsorgen. Foto: Martin Müller

Ansatte og pasienter i eldreomsorgen blir utsatt for vold og trusler. Økt bemanning, rett person på rett plass, satsing på kompetanse og bedre ledelse er hovedsvarene for å trygge ansatte og pasienter.

Aftenpostens dekning av vold og trakassering på sykehjem (krever abonnement) viser til viktige eksempler på utfordringer som er godt kjent for Delta. Både blant ansatte i yrkesgruppene i eldreomsorgen og pasienter opplever  mange dessverre en utrygg hverdag, med trusler og vold fra pasienter.

– I møte med vold og trusler er det avgjørende at vi ikke å  legger skylden på pasientene, som ofte har utfordringer som demens, kognitiv svikt og psykiske helse. Det trengs tydelige tiltak både hos myndigheter og på den enkelte arbeidsplass, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forbundsleder i Delta.  

– Noen av de viktigste tiltakene er å styrke grunnbemanningen og sørge for bedre oppgavedeling ,der alle yrkesgrupper får brukt hele sin kompetanse og utfylt hverandre best mulig, sier Ruud Thorkildsen.

– Det er avgjørende å styrke det systematiske arbeidet med risikovurderinger, HMS, arbeidsmiljø og oppfølging av ansatte i samarbeid med tillitsvalgte lokalt. I tillegg blir det viktig å styrke kompetansen for alle yrkesgrupper på dette området, sier Ruud Thorkildsen.

Helsefagarbeidere utsatt

Leder i yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta, Jette Dyrnes, er godt kjent med at helsefagarbeidere blir utsatt for utagering.

– Debriefing etter hendelser er et viktig tiltak. Helsefagarbeidere må også rustes til å takle utagering. Økt kunnskap vil sette både  ansatte og pasienter i stand til å takle hverdagsutfordringene på en bedre måte enn i dag.  På spesielt krevende avdelinger, må fast veiledning være en selvfølge. I tillegg må bemanningen økes. Vi må jobbe systematisk med alle disse tiltakene, til beste for pasientene, sier Jette Dyrnes.

Les også:

Forventer tiltak

Delta og yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta  forventer nå at både myndighetene og de enkelte arbeidsplassene setter i verk konkete  tiltak.

 – Vi vil følge dette arbeidet tett, forsikrer Lizzie Ruud Thorkildsen og Jette Dyrnes.

Arbeidstilsynet om vold og trusler på arbeidsplassen

Mange arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med jobben sin. Arbeidsgivere må derfor sette vold og trusler på dagsorden og arbeide aktivt med forebygging.

1. januar 2017 trådte nye bestemmelser om vold og trusler på jobb i kraft. Regelverket stiller krav til hvordan arbeidsgiver skal forebygge og følge opp vold og trusler slik at de ansatte får en tryggere arbeidshverdag.

Arbeidstilsynet satte i 2017 også i gang en kampanje for å sette temaet på agenden til arbeidsgivere i hele landet.