Tillitsvalgte i KS: Felles uttalelse om koronapandemien og arbeidet i kommuner og fylkeskommuner

Tillitsvalgte i KS:  Felles uttalelse om koronapandemien og arbeidet i kommuner og fylkeskommuner

KS og forhandlingssammenslutningene kom fredag med en fellesuttalelse om korona-pandemien og arbeidet i kommuner og fylkeskommuner.  Delta har nå utarbeidet ytterligere presiseringer når det gjelder organisering av arbeidstiden.

  • Du finner Deltas presiseringer i en egen boks nederst 

Slik er fellesuttalelsen: 

"Hele Norge er nå i en helt spesiell og veldig vanskelig situasjon. Det rammer hver eneste en av oss, på ulike måter. Korona-pandemien (COVID19) stiller landet overfor helt nye utfordringer. Det er derfor viktig at vi nå står sammen og samler oss om de råd og anbefalinger som kommer fra myndighetene. Helsemyndighetenes prioritet er nå å begrense smittespredningen i størst mulig grad, for å kunne gi helsehjelp til de som trenger det mest.

KS og forhandlingssammenslutningene følger situasjonen nøye og har tett dialog for å finne løsninger på utfordringene som våre medlemmer – alle ansatte og kommunene/fylkeskommunen nå står i. Det er forskjellige situasjoner ulike steder i landet, og i ulike velferdstjenester. Vi er stolte av arbeidet som gjøres og understreker at raushet og gode prosesser lokalt nå er viktig for å skape trygghet i en krevende tid. Det er viktig å finne løsninger som trygger og i størst mulig grad sikrer innbyggerne, og som ivaretar arbeidsgivers og arbeidstakers behov. Gode prosesser for dialog og medvirkning mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte er særdeles viktig nå.

Kommunesektoren har et stort ansvar i arbeidet med smittevern. Samtidig er det avgjørende at nødvendige helsetjenester sikres lokalt og regionalt. Innbyggeres trygghet er viktig. Samtidig som noen tjenester stenges ned for en periode, er det avgjørende at annen kommunal infrastruktur som renovasjon, vann og avløp og energi opprettholdes. Når sentrale velferdstjenester som skole og barnehage stenges, eller legger om til digitalt basert undervisning, fortsetter kommuner og fylkeskommuner arbeidet for trygg hverdag for særlig sårbare barn, ungdom og voksne som har behov for bistand.

Vi står sammen om et felles løft for å løse oppgavene. Det er viktig med fleksibilitet lokalt slik at kompetanse og ressurser disponeres og omdisponeres på best mulig måte. Vi understreker viktigheten av åpenhet og dialog i forbindelse med endrede arbeidskraftbehov som måtte oppstå, herunder behov for endringer av ansattes arbeidstid. Eventuelle omdisponeringer følger saksbehandlingsreglene i hovedavtalen, hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven. Situasjonen er imidlertid utfordrende både for arbeidsgivere, ansatte og tillitsvalgte, og stiller krav til fleksibilitet hos alle parter. Det er i den forbindelse viktig at berørte ansatte løpende mottar informasjon om hvilke behov som kan påvirke deres arbeidssituasjon.

Det presiseres at ekstraordinære hendelser ikke setter hovedtariffavtalens betalingsbestemmelser til side. Det er videre grunn til å tro at en langt på vei vil være i stand til å finne tilfredsstillende løsninger innenfor gjeldende arbeidsplaner. For pålegg og mer- og overtidsarbeid og forskjøvet arbeidstid mv., vises det til arbeidsmiljølovens og hovedtariffavtalens bestemmelser.

Det vil kunne oppstå behov for omdisponering av ansatte til andre oppgaver enn de som normalt utføres. Det er i slike tilfeller avgjørende at aktuelle ansatte så tidlig som mulig informeres om dette med sikte på å ivareta den enkeltes forutberegnelighet om egen arbeidssituasjon.

Skulle det vise seg nødvendig for å sikre forsvarlig drift å endre arbeidsplaner med kortere varslingsfrist enn normalt, gir arbeidsmiljøloven hjemmel til dette på nærmere vilkår. Det oppfordres til dialog de lokale parter imellom om nødvendigheten av dette, samt om i hvilke situasjoner det vil kunne være aktuelt."

Uttalelsen er skrevet under av Bjørn Arild Gram (KS),  Mette Nord (LO),  Steffen Handal (Unio),  Lizzie Ruud Thorkildsen (YS) og Jan O Birkenhagen (Akademikerne)

Til Deltas tillitsvalgte i KS: Presisering av organisering av arbeidstiden i kommunene

Mange av Deltas tillitsvalgte blir i disse dager innkalt til drøftinger med arbeidsgiver. Merk at selv om situasjonen rundt korona-viruset fremstår som akutt nå, må vi ta høyde for at vi kan måtte leve med det som en del av hverdagen i lang tid. Det betyr at de ordninger og avtaler som inngås med arbeidsgiver må være bærekraftige og stå seg over tid. Samtidig er det viktig at Delta både lokalt og sentralt viser forståelse for alvoret i situasjonen, og at Deltas tillitsvalgte som vanlig er konstruktive og løsningsorienterte. Samtidig skal ikke situasjonen brukes til å omgå de ansattes rettigheter. Husk at hovedavtalen og overenskomsten fortsatt gjelder fullt ut.

Det kan oppstå situasjoner som gjør det nødvendig å organisere arbeidet på andre måter enn normalt. For eksempel kan det være behov for å endre arbeidsplanene ved enkelte enheter, for å kunne ivareta forsvarlig drift. I de fleste tilfeller vil det være mulig å finne løsninger innenfor gjeldende turnusplaner ved å benytte arbeidsmiljølovens og overenskomstens bestemmelser om arbeidstid.

> Les mer i Notat til Deltas tillitsvalgte i KS - Korona-pandemi og organisering av arbeidstiden i kommunene" (pdf). Her finner du mer om:

  • Endring av turnus/forskjøvet arbeidstid
  • Inngåelse av nye turnusavtaler og turnusplaner
  • Overtid og merarbeid
  • Utvidelse av arbeidstiden
  • Beredskapstiltak for å sikre nok helsehjelp