Har du mistet en ufør ektefelle, partner eller forelder som døde før han eller hun fylte 67 år?

Gruppelivsordninger gjennom arbeidsgiver gir rett til utbetaling ved død. Etterlatte etter uføre kan gå glipp av store beløp og bør følge med på om de har rett på utbetaling fra forsikringsselskapet.
Gruppelivsordninger gjennom arbeidsgiver gir rett til utbetaling ved død. Etterlatte etter uføre kan gå glipp av store beløp og bør følge med på om de har rett på utbetaling fra forsikringsselskapet. Foto: Colourbox

Er du selv ufør og bekymret for at du kan falle fra før 67 – og ønsker å forvisse deg om at din ektefelle, partner eller dine barn får de rettigheter de har krav på dersom du faller fra?

Da bør du lese videre. Gruppelivsordninger gjennom arbeidsgiver gir rett til utbetaling ved død. Etterlatte etter uføre kan gå glipp av store beløp. 

Kollektive personforsikringer

Mange tariffavtaler inneholder bestemmelser om kollektive personforsikringer. Dette gjelder blant annet i statlig og kommunal sektor, i helseforetakene, i KA-området (kirken), HUK-området i Virke, PBL–området (Private barnehager), for å nevne noen. For å se om du selv, eller en av dine nærstående, er omfattet av gruppelivsordning, sjekk tariffavtalen/overenskomsten som gjelder for arbeidsplassen eller spør arbeidsgiver. Bestemmelsen omtales i tariffavtalene ofte som «Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer.»

Slik kollektiv personforsikring kan gi de ansatte rett til gruppelivsforsikring med en engangserstatning ved dødsfall. Dersom du dør, og fortsatt er i arbeid, skal dine etterlatte få melding fra arbeidsgiveren din/forsikringsselskapet om at de har rett til en engangserstatning.

Omfatter også uføre som ikke lenger er i arbeid

Selv om du har sluttet hos en arbeidsgiver, kan det hende at du fortsatt er omfattet av en gruppelivsforsikring. Mange tariffavtaler har bestemmelser om at arbeidstakere som blir uføre eller går på arbeidsavklaringspenger skal være omfattet av slik gruppelivsordning. I mange tariffområder vil dermed uførepensjonister være dekket frem til de fyller 67 år.

Når uføre som ikke lenger er i arbeid dør, vil ofte kontakten til arbeidsplassen være opphørt for mange år siden. Det vil derfor ikke være en arbeidsgiver som kan fange opp at vedkommende har krav på en ytelse. KLP skal ha systemer som skal fange opp slike tilfeller, men det er likevel viktig å være oppmerksom på at man selv og de etterlatte må følge med.  Av den grunn er det viktig at uføre og personer som går på arbeidsavklaringspenger informerer sine nærmeste om at de må kontakte forhenværende arbeidsgiver(e) ved død før 67 år, slik at ikke de etterlatte går glipp av utbetaling fra forsikringsselskapet.

Forsikringen kan videreføres

Når du slutter i en jobb, er du i utgangspunktet ikke omfattet av gruppelivsforsikringen lenger. Slik er det når du f.eks. begynner hos en ny arbeidsgiver eller fortsetter med videre utdanning. Unntaket er som nevnt over, der du mottar uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger. 

Forsikringsselskapet har plikt til å informere deg skriftlig om at du kan tegne en såkalt fortsettelsesforsikring når du slutter før du er 67 år. Slik forsikring må tegnes innen seks måneder etter at du sluttet. Ved tegning av fortsettelsesforsikring slipper du å levere (ny) helseattest. Kravet til helseattest vil ellers kunne føre til at ikke alle får tegnet ny forsikring andre steder. Det kan derfor være gunstig å fortsette forsikringen dersom du har helseplager eller har hatt en alvorlig sykdom tidligere i livet. Det er viktig å være klar over at dersom forsikringsselskapet glemmer å gi deg skriftlig informasjon om retten til å tegne fortsettelsesforsikring, vil selskapet likevel være pliktig til å betale.

Dette er en gruppelivsforsikring

  • En gruppelivsforsikring er en såkalt dødsrisikoforsikring der forsikringssummen ofte er fastsatt ut fra grunnbeløpet i Folketrygden (G). Grunnbeløpet (G) er pr 1.5.2018 kr 96 883.
  • En gruppelivsforsikring i offentlig sektor gir rett til en engangsutbetaling ved dødsfall til forsikredes ektefelle (likekjønnede og ulikekjønnede), samboer og/eller barn. Erstatningsbeløpet er maksimalt 10 grunnbeløp (G), men reduseres forholdsmessig ved alder over 50 år. Minimum er 5 G, som utbetales hvis avdøde var over 59 år. Hvis avdøde ikke etterlater seg noen med rett til erstatning, utbetales et minimumsbeløp til dødsboet. Reglene for hva en gruppelivsforsikring omfatter og hvem som er begunstiget kan variere i de ulike sektorer.
  • En gruppelivsforsikring må ikke forveksles med ektefelle- og barnepensjon som er en løpende pensjon som ytes til de etterlatte når ektefelle/registrert partner og barn under en viss alder når medlemmet dør.

Var dette til hjelp?

Hvis denne artikkelen hjelper deg og du eller noen du kjenner får utbetaling som følge av denne informasjonen, vil Delta gjerne høre fra deg. Send oss gjerne en e-post.