Delta Oppvekst mener

På landsmøte ble disse resolusjonene vedtatt: Barnepleiere i ambulerende team, barn med særskilte behov i skolefritidsordningen og bemanningsnorm i barnehagen.

Barnepleiere i ambulerende team

Barnepleier.jpg
Foto: Schutterstock

I dagens moderne samfunn reiser mødre tidlig hjem fra barselavdelingen. Gjerne lenge før ammingen har kommet skikkelig i gang.

Ved hjemkomst etter fødsel er det et økt behov innen barselomsorg. Dette henger både sammen med at mor/barn sendes tidligere hjem, men også fordi de gamle nettverkene med familiære kunnskapsoverføringer er i ferd med å bli borte. Barnepleierne er en godt utdannet yrkesgruppe som er en viktig ressurs i barselomsorgen. Barnepleierne er spesialutdannet i barselomsorg. Mange har også høyskoleutdanning i ammeveiledning. Barnepleierne har en viktig funksjon i samspill med leger og jordmødre. Delta Oppvekst  er opptatt av at det er en god arbeidsfordeling og rolleavklaring mellom de tre yrkesgruppene. Med økt bruk av ambulerende team skal det være barnepleier og jordmor som drar på hjembesøk sammen. Slike team ville være viktig på kveld/natt og i helgene. En god oppfølging gir tryggere foreldre og en god start på livet for nye borgere! Dette er en ordning som er samfunnsbesparende.

Barn med særskilte behov i skolefritidsordningen

Jente med downs.jpg
Foto: Shutterstock

Kommunene plikter å ha et tilbud om skolefritidsordning til barn med særskilte behov.Dette gjelder barn fra 1.-7.trinn. SFO plikter å gi barn med nedsatt funksjonsevne gode utviklingskår.

SFO skal også legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsevne og interesser hos barn. SFO skal også gi omsorg og tilsyn. Behov for bemanning vil være avhengig av hvilke aktiviteter som tilbys, alderssammensetning, antall barn og daglig oppholdstid samt barn med særskilte behov.

Delta Oppvekst mener at for å oppfylle vilkårene i opplæringsloven må disse barna tilføres ekstra ressurser på lik linje som på skolen. Disse barna trenger ofte ekstra hjelp for å kunne fungere sammen med andre barn i lek og aktiviteter som foregår i SFO tiden.

Bemanningsnorm i barnehagen

COLOURBOX3460250.jpg
Foto: Colourbox

Barnehagen skal være et trygt og omsorgsfullt sted som ivaretar barns behov for lek og læring. Personalet er barnehagens viktigste ressurs og kvaliteten avhenger av at det er tilstrekkelig personalet med god og riktig kompetanse.

Delta Oppvekst etterlyser en lovfestet bemanningsnorm med en ansatt per tredje barn for barn under tre år og en ansatt per sjette barn for barn over tre år. Minst en tredjedel av personalet må ha utdannelse som barnehagelærer og minst en tredjedel som  barne- og ungdomsarbeider. Barne- og ungdomsarbeideren har en praktisk – pedagogisk utdanning og innehar en kompetanse som dessverre er for lite kjent også i barnehagene. Delta Oppvekst oppfordrer alle barnehageeiere til å tenke helhetlig i sin bemanning i barnehagens åpningstid og se barne- og ungdomsarbeideren som en del av det pedagogiske personalet. 

 

shutterstock_206417404
Foto: Schutterstock

             

Bemanningsnorm i

skolefritidsordningen

Vedtekter som setter rammer for SFO gjør virksomheten forutsigbar og inneholder informasjon som gir mulighet til å vurdere innhold og kvalitet i forhold til pris. 

De skal også sikre at forholdene ikke forandrer seg underveis i et skoleår ved at for eksempel gruppestørrelse blir utvidet ubegrenset. Ved at vedtektene fastsettes lokalt, har foreldre i tillegg mulighet til å påvirke hvordan disse skal se ut gjennom lokaldemokrati.

Delta Oppvekst mener for å sikre kvalitet i SFO tilbudet så må det fastsettes en bemanningsnorm sentralt som legges til de lokale vedtektene. Det er store forskjeller på antall ansatte pr barn rundt om i landet. Nasjonale normer for bemanning kan være med på å sikre lik kvalitet på SFO i kommunene.

Delta Oppvekst mener at bemanningsnormen i SFO skal være: En SFO leder i full stilling med minimum 3 års pedagogisk høyskole/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse. Det ansettes barne- og ungdomsarbeidere etter antall elever 1-12.

Her kan du laste ned plakater:  

                                                                      Barnepleiere i ambulerende team

Barn med særskilte behov i skolefritidsordningen

Bemanningsnorm i barnehagen

Bemanningsnorm i SFO