Slik varsler du om kritikkverdige forhold i Delta

Varslingsrutinen for tillitsvalgte, medlemmer og andre er vedtatt av Deltas hovedstyre.

1. Hvem gjelder varslingsrutinene for?

Rutinene gjelder for varsler fra Deltas medlemmer, tillitsvalgte og andre som er gjort kjent med eller utsatt for kritikkverdige forhold fra medlemmer eller tillitsvalgte i Delta eller medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i medlemsorganisasjoner (MOer) og yrkesorganisasjoner (YOer) i Delta.

Varslingsrutinene gjelder på alle nivåer i Delta, MOer og YOer i Delta. Delta har egne varslingsregler for ansatte i Delta

2. Formålet med varslingsrutinene

Formålet med varslingsrutinene er å:

 • tydeliggjøre at det er ønskelig at medlemmer, tillitsvalgte og andre varsler om kritikkverdige forhold i Delta og dets MOer og YOer,
 • bidra til å avdekke og stanse kritikkverdige forhold,
 • klargjøre saksgang, rettigheter og plikter overfor varsleren og ovenfor den/de det varsles om.

3. Konfidensiell varsling

Alle henvendelser om kritikkverdige forhold skal behandles konfidensielt. Enhver som har befatning med varselet plikter å behandle opplysningene og varslers identitet konfidensielt. 

Varslers identitet skal ikke gjøres kjent for den/de det varsles om eller andre, med mindre det er nødvendig for sakens opplysning. Varsler skal tas med på råd før dette skjer.

4. Hva kan det varsles om?

Det kan varsles om kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lov, vedtekter, internt regelverk eller gjeldende etiske retningslinjer

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være:

 • brudd på taushetsplikt
 • mobbing og trakassering
 • maktmisbruk
 • økonomisk mislighold
 • mulige straffbare forhold
 • diskriminering

5.     Fremgangsmåten ved varsling

5.1.      Forsvarlig varsling

Det skal foreligge saklig og tilstrekkelig grunnlag for varslingen. Kravet innebærer også at fremgangsmåten i varselet skal være forsvarlig.

5.2.  Hvordan skal det varsles?

Varsling bør skje skriftlig. Dersom varsel likevel gis muntlig, bør den som mottar varselet skrive ned informasjonen.

Av varselet skal det fremgå:

 • hva det kritikkverdige forhold består i
 • tid, sted og eventuelt hvem som skal ha utført kritikkverdige forhold

Dersom det kritikkverdige forholdet har rammet en eller flere bestemte personer bør det også fremgå hvem som er rammet.

Det er normalt en forutsetning at varslers identitet er kjent for at Delta skal kunne behandle forholdet og gi varsler tilbakemelding om hva som blir gjort.

5.3.  Hvem skal det varsles til?

Det skal varsles til den i Delta som er nærmest til å gjøre noe med det kritikkverdige forholdet. Det kan uansett alltid varsles til administrasjonsdirektør eller forbundsleder.

Den som mottar varselet skal påse at varselet er i samsvar med punkt 5.2 og deretter straks bringe det videre til administrasjonsdirektør eller forbundsleder.

5.4.  Oppfølging av mottatt varsel

Forbundsleder har sammen med administrasjonsdirektør ansvar for å oppnevne et utvalg bestående av tre personer, hvorav to fra hovedstyret og en fra administrasjonen. Utvalgets leder skal være fra hovedstyret. Utvalget skal bestå av personer som i minst mulig grad er tilknyttet noen som er part eller berørt av sakens innhold.

Utvalget skal sikre forsvarlig saksbehandling som ivaretar både varsler og den/de det varsles om. Det skal føres referat fra alle møter.

Utvalget skal vurdere innholdet i varselet og ta stilling til hvordan saken bør behandles videre. Varsleren skal innen 12 dager få beskjed om hva som skjer med forholdet det er varslet om. Orientering bør gis skriftlig.

Den/de det varsles om skal gjøres kjent med de anførte kritikkverdige forhold. Vedkommende skal ha mulighet til kontradiksjon. Det skal gis rimelig tid og anledning til å forberede seg.

5.5.  Avslutning

Utvalget skal etter avsluttet saksbehandling avgi uttalelse om det er funnet grunnlag for å konstatere brudd i forhold til det relevante regelverk.

Utvalgets medlemmer skal vurdere saken på selvstendig grunnlag og eventuelle dissenser skal fremgå.

Dersom utvalget finner at saksforholdet gir grunnlag for videre oppfølgning skal det gis anbefaling om videre konsekvenser.

Ved straffbare forhold vurderes anmeldelse.

6. Sanksjoner

A. Dersom utvalget finner at det foreligger kritikkverdige forhold kan det gis advarsel. En advarsel bør inneholde:

 • en beskrivelse av de forholdene advarselen bygger på
 • konsekvensene dersom forholdene det er gitt advarsel for gjentar seg

B. Enkeltmedlemmer som har handlet imot Deltas vedtekter, lovlig fattede vedtak, eller som på annen måte skadet Delta, kan Hovedstyret vedta utelukket fra medlemskap i henhold Deltas vedtekter § 16.

C. Tillitsvalgte som har handlet mot Deltas vedtekter eller vedtak og retningslinjer gitt av Deltas hovedstyre, eller som på annen måte motarbeider Deltas interesser eller åpenbart ikke er i stand til å skjøtte sitt verv, kan Hovedstyret vedta suspendert fra verv på arbeidsplassene og i alle ledd i organisasjonen for en bestemt tid i henhold til Deltas vedtekter § 17

7.  Varsel skal ikke gjengjeldes

Det skal ikke reageres mot varsler med trakassering, utstøtning, fratagelse av oppgaver, eksklusjon, suspensjon eller andre negative konsekvenser.

Unntak gjelder dersom varslet selv fremstår klart trakasserende eller på annen måte gjort alene for å skade den/de det varsles mot. I slike tilfeller kan saklige sanksjoner vurderes.

En varsler som opplever gjengjeldelse skal straks varsle forbundsleder eller administrasjonsdirektør.

8.     Ansvar for varslingsrutinen

Hovedstyret vedtar varslingsrutine.

Administrasjonen har det overordnede ansvar for at varslingsrutinen til enhver tid er oppdatert.

Administrasjonen har ansvaret å gjøre varslingsrutinen tilgjengelig for medlemmer og tillitsvalgte.