Blankholmutvalget: Slik skal det prioriteres innenfor tannhelsefeltet

Aud Blankholm (midten) har ledet utvalgsarbeidet og fylkestannlege i Rogaland, Helene Haver (til venstre), har representert tannhelsetjenesten. Innstillingen fra utvalget er enstemmig. For tannpleierne i Delta, her ved leder for Norsk Tannpleierforening, Hilde Aga (til høyre), knytter det seg store forventninger til Blankholmutvalgets anbefalinger opp mot utviklingen av det helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeidet i kommunene.
Aud Blankholm (midten) har ledet utvalgsarbeidet og fylkestannlege i Rogaland, Helene Haver (til venstre), har representert tannhelsetjenesten. Innstillingen fra utvalget er enstemmig. For tannpleierne i Delta, her ved leder for Norsk Tannpleierforening, Hilde Aga (til høyre), knytter det seg store forventninger til Blankholmutvalgets anbefalinger opp mot utviklingen av det helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeidet i kommunene. Foto: Siv M. Bjelland

- Jeg er glad for at utvalget gjennomgående legger vekt på det forebyggende helsearbeidet i sine anbefalinger for de kommunale helse- og omsorgstjenestene og tannheletjenesten, sier leder i Norsk Tannpleierforening, Hilde Aga.

Torsdag 13. desember la Blankholmutvalget fram sin innstilling med anbefalinger om de framtidige prioriteringene innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten til helseminister Bent Høie (H) og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp): "NOU 2018: 16 Det viktigste først – prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester "

Aud Blankholm har ledet utvalgsarbeidet og fylkestannlege i Rogaland, Helene Haver, har representert tannhelsetjenesten. Innstillingen fra utvalget er enstemmig.

Gjennomgående vekt på forebygging

Formålet med prioriteringene er å bidra til økt mestring hos den enkelte og styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunene og tannhelsetjenestene. 

Helseminister Bent Høie understreket at han ønsker velkommen debatten som NOU'en skaper når den nå skal ut på høring.

Blant høringsinstansene er Norsk Tannpleierforening i Delta. Leder for Norsk Tannpleierforening (NTpF), Hilde Aga, var til stede under overrekkelsen av NOU'en.

- Jeg ser med spenning fram til å lese NOU'en. Det er antagelig den viktigste jobben jeg skal gjøre i hele vinter.Hilde Aga, leder i Norsk Tannpleierforening

Tannpleierne har også vært med på å gi faglige innspill til utvalgsarbeidet underveis og har store forventinger til oppfølgingen av anbefalingene i NOU'en.

Et gjennomgangstema i utvalgets rapport er vektleggingen av å øke bruken av  forebyggende og helsefremmende tiltak, som jo går inn i kjernen av tannpleiernes virke innenfor den offentlige tannhelsetjenesten.

Folkehelseminister Åse Michaelsen la vekt på at forebygging er nøkkelen til gode liv, da hun tok imot innstillingen sammen med helseministeren.

Blankholmutvalget Helseminister Bent Høie og leder i NTpF Hilde Aga foto Siv M Bjelland
Helseminister Bent Høie (H) og leder i NTpF, Hilde Aga, etter overrekkelsen av Blankholmutvalgets innstilling. Aga understreket tannpleiernes rolle for helsefremmende arbeid. Foto: Siv M. Bjelland

Tannhelse løftes opp sammen med helse og omsorg

- Det er ikke på tannklinkken den gode tannhelsen blir skapt, men ute i kommunen den folk bor. Kommer dette godt nok fram i rapporten?

- Det kommer veldig godt fram. Det har vi løftet fram i forbindelse med forebygging, sa representanten for tannhelsetjenestene, Helene Haver.

Også å løfte tannhelsetilbudet opp på linje med helse- og omsorgstjenestene i kommunen for øvrig.

Forske mer på effekten av helsefremming

Å styrke forskningen på tiltak innenfor tannhelse ble etterlyst. 

- Kunnskap er en forutsetning for gode prioriteringer, sa Aud Blankholm da hun la fram rapporten, og pekte på at det mangler forskningsbasert kunnskap om effekten av tiltak innenfor tannhelse.

- Det er store kunnskapshull om effekten av tiltak som bli iverksatt, sa hun.

- Vi må ha flere tannpleiere med utdanning på phd-nivå for å forske på dette området. Dette blir etterlyst i NOU'en, sier NTpF-leder Hilde Aga.

Innenfor spesialisthelsetjenesten (sykehusene) drives det i langt større grad klinisk forskning.

Teksten fortsetter under bildet

Helene Haver Aud Blankholm Hilde Aga 2 foto Siv M Bjelland
Utvalgsleder Aud Blankholm (midten), utvalgsrepresentanten for tannhelsetjenestene, fylkestannlege Helene Haver (til venstre) og leder for Norsk Tannpleierforening, Hile Aga (til høyre). Foto: Siv M. Bjelland

Langsiktighet og forebygging av alvorlig sykdom

- Alvorlighet må regnes i forhold til konsekvenser ikke bare på kort sikt, men også lang sikt, sa Blankholm.

Hilde Aga er glad for at utvalgsleder Blankholm snakket så bra om mestring av egen helse, inkludert munnhelse.

- Det vil være mange brukere som har behov for både tannhelsetjenester og helsetjenester samtidig, sa Helene Haver.

Tannpleierforeningens leder er glad for utvalgets presisering av å øke fokuset på langsiktige alvorlige helsetilstander, men her presiserer Hilde Aga at økt vekt på forebygging som vil bidra til å begrense antall alvorlige tilfeller kanskje bør komme enda bedre fram.

Norsk tannpleierforening har under arbeidet med rapporten blitt bedt om å gi innspill til utvalgsarbeidet på delen om tannhelsetjensten.

- En bærekraftig tannhelsetjeneste krever at det blir satset mer på folkhelsearbeidet og at de individrettede tiltakene i større grad konsentreres om risikopasienter, sier leder i Norsk Tannpleierforening, Hilde Aga.

Teksten fortsetter under bildet

Aud Blankholm presenterer utvalgsinnstillingen. Foto Siv M Bjelland
Utvalgsleder Aud Blankholm legger fram "NOU 2018: 16 Det viktigste først - prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorhstjenesten og for offentlig finaniserte tannhelsetjenester". Foto: Siv M Bjelland

Dette mener tannpleierne vil gi best uttelling for tannhelsen:

  • Å systematisere det helsefremmende og utadrettede arbeidet i alle landets fylker
  • Arbeidet må være forankret hos ledelsen
  • Økt tannpleierfaglig kompetanse i ledende stillinger, som for eksempel klinikklederstillinger og folkehelserådgiver i tannhelsetjenesten

Tre områder bør prioriteres:

  • Barn og unge i en risikosituasjon: Indviduelle tiltak og strukturelle tiltak
  • Sårbare grupper som eldre og andre som har rett til gratis tannbehandling
  • Folketrygden sin innretning og støtteordning

Arbeidet med barn og unge skal løftes

Et viktig satsningsområde er barn og unge.

- I helsetjenesten sitt verdigrunnlag skal barn og unge løftes fram. Så kan en diskutere hvor grensene skal gå, sa Haver.

- Dette er utrolig viktig, dette er framtida og det er der vi må begynne, sa Hilde Aga.

Å forsterke innsatsen mot barn med mye karies og andre barn i risikosituasjoner, med tett oppfølging på tannklinikk sammen med samfunnsrettede tiltak, kan gapet mellom barn med god og dårlig tannhelse utjevnes. Tannhelsen hos barn og unge er relativt bra, men denne sitiasjonen må vi ta vare på.

- Kanskje må vi akseptere at friske barn og unge får lengre innkallingsintervall enn tilfellet er i dag, sier Hilde Aga. 

- Vi mener det må omfordeles sterkere mot å bruke ressurser på forebygging, enn i dag, sier Aga.

Pleietrengende eldre trenger mer hjelp

Tannpleierforeningen mener at en felles innsats for å utjevne sosial forskjeller må etableres gjennom god samhandling mellom tannhelsetjenesten og samarbeidspartnere i kommunen og fylkeskommunen.

- Den ulike vektleggingen av systematisk helsefremmende og forebyggende innsats fra tannhelsetjenesten kan være en årsak til ulikhetene i tannhelsen, sier Hilde Aga.

Hun nevner gruppen av pleietrengende eldre som et av områdene der det behov for større innsats.

- Systematisk opplæring av pleiepersonell i pleie- og omsorgssektoren viser at samarbeid gir resultater i form av bedre tann- og munnhelse hos pasientgruppen, sier Aga.

Teksten fortsetter under bildet

Åse Michaelsen og Hilde Aga Blankholmutvalgets innstilling foto Siv M Bjelland
En engasjert leder for Norsk Tannpleierforening, Hilde Aga, i samtale med folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) etter overrekkelsen av Blankholmutvalgets innstilling. Foto: Siv M. Bjelland

- Ansett flere tannpleiere

Et av virkemidlene utvalget foreslår er å etablere et nasjonalt kompetansemiljø, som kommunene kan støtte seg på.

- Her er det viktig at tannhelsepersonell kommer inn i oppbyggingen og driften av dette, sier Hilde Aga.

Hun får støtte fra helseminister Høie som sa at det er viktig å få på plass tannpleierfaglig kompetanse i kommunene.

Studier viser at forskjeller i tannhelse kan skyldes ulik etnisk bakgrunn, utdanningsnivå, inntekt og annet. En nasjonal studie fra 2015 om utadrettet forebyggende arbeid, viser at bare 40 prosent av klinikkene hadde interne rutiner for dette arbeidet.

- Det vil være god samfunnsøkonomi å satse mer på tannpleiere som har spesialkompetanse i helsefremmende arbeid, også i lederstillinger i tannhelsetjenesten. Der fagområdet er representert, vil også fagområdet bli prioritert, sier Aga.

Teksten fortsetter under bildet

Bent Høie og Hilde Aga Blankholmutvalgets innstilling foto Siv M Bjelland
Helseminister Bent Høie (H) sa at det er viktig å få på plass tannpleierfaglig kompetanse i kommunene, her sammen med leder i Norsk Tannpleierforening, Hilde Aga.  Foto: Siv M Bjelland

Dette er Blankholmutvalget:

  • Målet med utvalget er å få en helhetlig drøfting av prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten. Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og de skal foreslå mulige prinsipper for prioritering.
  • Utvalgsarbeidet har vært ledet av Aud Blankholm, og derav navnet Blankholmutvalget, og tannhelsetjenestens representant har vært fylkestannlege Helene Haver.
  • Blankholmutvalget har hatt i oppdrag å levere sin NOU (norsk offentlig utredning) om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste til Helse- og omsorgsdepartementet innen 31.12.2018. Underveis i arbeidet har utvalget tatt imot innspill fra organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner.
  • Norsk Tannpleierforening er en av Deltas yrkesorganisasjoner og gitt innspill til utvalget når det gjelder tannhelsetjenestene.