Dette koster det å være medlem i NEFF

Ordinær kontingent for NEFF medlemmer i lønnet arbeid er 1,45 prosent av brutto lønn pluss OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr. 21,- per måned.

Pr. 1.1 2020 er minimumskontingenten kr 75,- per måned og maksimumskontingenten kr 529,- per måned.

Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. Pr. 1. januar 2020 er beløpet inntil kr 3.850,-.

Det er to måneder gratis medlemskap for nye medlemmer av Delta. Medlemskontingenten dekker tilgang til alle medlemsfordeler. 

Medlemskapet er gratis for studenter som er under utdanning på heltid, og gir alle medlemsfordeler, unntatt stipendordningen.

Pris medlemskap per måned, pr. 1. januar 2020:

  • Medlemmer i lønnet arbeid: 1,45 % av bruttolønn* + OU-avgift kr 21,-**
  • Medlemmer i svangerskapspermisjon: 1,45 % av brutto lønn + kr 21,-
  • Medlemmer i svangerskapspermisjon lønnet direkte av NAV: 1,45 % av brutto lønn + kr 21,-
  • Medlemmer med 100 % avklaringspenger fra NAV: Gratis
  • Medlemmer med 100 % uførepensjon: Gratis
  • Medlemmer i ulønnet permisjon: Gratis
  • Medlemmer uten arbeid: Gratis
  • Studenter: Gratis
  • Pensjonister***: Kr. 300,- i året / gratis

*) Kontingent beregnes av bruttolønn, uavhengig av om medlemmet er helt eller delvis i jobb. Bruttolønn er all inntekt som oppgis i post 111.A på lønns- og trekkoppgaven. Dette inkluderer lønn med tillegg, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger og tariffavtalt pensjonistlønn fra arbeidsgiver eller fra NAV.

**) I tillegg betaler alle kr. 21,- per måned i OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler).

***) Pensjonister som er i lønnet arbeid skal betale ordinær kontingent. Dette gjelder også lønn på pensjonistvilkår.

Innbetaling av kontingent

Kontingenten betales vanligvis via trekk i lønn. Medlemmer som betaler kontingent via lønnstrekk, er selv ansvarlig for å kontrollere at trekket går som det skal.

Noen arbeidsgivere ønsker ikke å trekke kontingent fra lønn, og da blir medlemmene fakturert direkte fra Delta. Kontingentsatsen blir da beregnet med utgangpunkt i den lønnen som er oppgitt til medlemsregisteret.