Her er smittevernveilederen for folkebibliotek og skolebibliotek

Smitteveilederen for folkebibliotek og skolebibliotek er nå klar, og kan lastes ned her på Kulturforbundet sin nettside.
Smitteveilederen for folkebibliotek og skolebibliotek er nå klar, og kan lastes ned her på Kulturforbundet sin nettside. Foto: Shutterstock

Smittevernveilederen gir råd til hvordan folkebibliotek og skolebibliotek gradvis og kontrollert kan åpne opp for tjenester igjen.

Det er nå utarbeidet smittevernveileder for bibliotek med råd og veiledning til folkebibliotek og skolebibliotek under koronavirusutbruddet (Covid-19) våren 2020.

Veilederen er utarbeidet av Bibliotekparaplyen med blant annet Kulturforbundet i Delta, Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening.

Ansvar for oppfølging ligger i kommunen

Oppfølging av smittevernloven er delegert til den enkelte kommune ved kommuneoverlegen.

Det er store forskjeller på bibliotek, og rådene i denne veilederen må derfor tilpasses lokale forhold. Kommunens størrelse, personalsituasjonen, lokalenes utforming osv. har betydning for hvordan en gjenåpning bør foregå. Ved behov, bør spesifikke risikovurderinger gjøres i tillegg.

Det kan være hensiktsmessig å lage en plan for gjenåpning i ulike faser, der det man anser som de viktigste tilbudene, åpnes først. I følge Helsedirektoratet kommer alminnelig bibliotekdrift, som lån og innlevering av bøker ikke i kategorien kulturarrangement, og omfattes ikke av bestemmelsene for disse.

Smitteforebygging vil redusere risikoen

Det vil alltid være en risiko for smitte og det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen.

Veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan bibliotektjenester kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte.

Biblioteket må fortløpende holde seg oppdatert på relevante endringer som gjøres av offentlige helsemyndigheter og tilrettelegge tilbud og aktiviteter i samsvar med dette.

(Kilde: Smitteveilederen for bibliotek)

Ansvar for smittevern

  • Det er ledelsen som er ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Det gjelder også å overholde myndigheters smitteverntiltak.
  • For folkebibliotek og skolebibliotek i grunnskolen er dette kommuneledelsen, for skolebibliotek i videregående skole er det fylkeskommunen.
  • Arbeidsmiljølovens bestemmelser for å «sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, [og] som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger» er fortsatt gjeldende (Arbeidsmiljøloven, 2005).
  • Dette er det arbeidsgivers plikt å sørge for.
  • Verneombud og evt. arbeidsmiljøutvalg spiller også en viktig rolle. 

Kilde: Smitteveilederen for bibliotek

Opplæring av personale

  • Det er ledelsens ansvar å sikre opplæring og informasjon til personale og brukere av biblioteket.
  • Både ansatte og brukere skal føle seg trygge på smitteverntiltakene og kunne forholde seg til tiltakene.
  • Biblioteket bør vurdere å ha en plan for hvordan man skal takle situasjoner hvor personale eller brukere viser symptomer på sykdom, som for eksempel ved å ha relevante telefonnumre tilgjengelig.

Kilde: Smitteveilederen for bibliotek