Vanlige spørsmål om videreutdanning

Her er vanlige spørsmål knyttet til videreutdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Hva er generell studiekompetanse?

Hva er realkompetansevurdering?

Hva er fagskoleutdanning?

Hvem kan ta fagskole?

Hvor lenge varer utdanningen?

Bør jeg snakke med arbeidsgiver først?

Hva må jeg betale?

Er det mulig å få utdanningsstipend som Delta-medlem?

Er det vanlig å få permisjon med lønn for å studere?

Hva kan jeg forvente av tilrettelegging på arbeidsplassen?

Kan arbeidsgiver nekte meg å ta fri for å gjennomføre videreutdanning?

Får jeg mer lønn?

Må jeg fysisk gå på skole, eller kan jeg studere på nettet?

Hvordan skaffes praksisplass og veileder?

Har du andre spørsmål?

 Hva er generell studiekompetanse?

Du trenger som regel generell studiekompetanse for å være kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler. Du kan skaffe generell studiekompetanse gjennom både utdanning og yrkespraksis.

Les mer om generell studiekompetanse hos Samordna opptak

 Hva er realkompetansevurdering?

Om du ikke har tilstrekkelig formell kompetanse som kvalifiserer til å studere, kan du få din realkompetanse vurdert.

Realkompetanse er all kompetanse du har opparbeidet deg. Da vurderes også din ikke-formelle kompetanse, som deltakelse i arbeidsliv, samfunnsliv, kurs, bedriftsintern opplæring og lignende.

Realkompetansevurdering er gratis for dem som ikke har fullført videregående opplæring. De som har fullført videregående skole, enten i Norge eller utlandet, kan få denne tjenesten mot betaling.

Ta kontakt med skolen for mer informasjon om hvordan du kan bli realkompetansevurdert.

 Hva er fagskoleutdanning?

Fagskoler tilbyr yrkesrettede videreutdanninger som bygger videre på fagbrevet. Generelt har fagskoler en mer praktisk tilnærming til fag enn høgskoler og universitet. Utdanningene skal ha tette bånd til arbeidslivet, slik at kompetansen kan tas i bruk direkte i jobben.

 Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer, og de gis kontinuerlig oppfølging gjennom veiledning under utdanningen. For helsefagarbeidere finnes det mange ulike fagskoletilbud. De tilbys som regel som deltidsutdanning og kan kombineres med jobb.

 Hvem kan ta fagskole?

Alle med fagbrev som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider kan ta fagskoleutdanninger beregnet for helsefagarbeidere. Noen fagskoler åpner også opp for annen relevant utdanning innen helse. Undersøk med den enkelte skole.

Dersom du ikke har fagbrev, anbefaler vi deg å gjennomføre fagbrevet før du går videre med spesialisering. Det er imidlertid mulig å bli tatt opp ved studiet gjennom realkompetansevurdering. Det krever relevant yrkeserfaring, som regel fem år.

 Hvor lenge varer utdanningen?

Fagskoler innen helsefag er i all hovedsak ettårige kurs og gir 60 fagskolepoeng. De fleste studenter gjennomfører kursene på deltid, vanligvis over to år.

 Bør jeg snakke med arbeidsgiver først?

Ja, du bør rådføre deg med arbeidsgiver før du bestemmer hvilken fagskoleutdanning du skal velge. Da er det enklere å få avansement og lønnskompensasjon etterpå.

 Hva må jeg betale?

Staten har gjennom Helsedirektoratet etablert en tilskuddsordning (linkd: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/fagskoleutdanning-i-helse-og-sosialfag) som gir gratis utdanning innen helse- og oppvekstfag på fagskole til et begrenset antall studenter per fylke.

Dersom utdanningen ikke dekkes av den statlige ordningen, vil prisen normalt ligge på rundt 50 000 kr. Noen arbeidsgivere dekker kostnader til læremateriell. Fagskoleutdanninger gir rett til lån og stipend fra Lånekassen.

 Er det mulig å få utdanningsstipend som Delta-medlem?

Ja, som medlem i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling. Stipendet dekker kurs- og semesteravgift, eksamensgebyr, utgifter til relevant studiemateriell og for å dekke realkompetansevurdering for voksne.

Du kan lese mer om stipendordningen her

 Er det vanlig å få permisjon med lønn for å studere?

Flere og flere arbeidsgivere gir permisjon med lønn. Selv om du ikke har krav på det, så bør du be om å få fri med lønn for å delta på kurssamlinger i arbeidstiden. Du skal kunne finansiere livet ditt mens du tar en utdanning.

 Hva kan jeg forvente av tilrettelegging på arbeidsplassen?

Forutsatt at arbeidsgiver støtter deg i valget, er det rimelig at vedkommende bidrar til å finne gode løsninger tilpasset din situasjon med studier, arbeid og privatliv.

 Kan arbeidsgiver nekte meg å ta fri for å gjennomføre videreutdanning?

Nei, din arbeidsgiver kan ikke nekte deg ulønnet permisjon for å studere. Arbeidstakere har en lovfestet rett til utdanningspermisjon gjennom Arbeidsmiljøloven § 12-11. Du har derimot ikke krav på å få lønn under permisjonen.

 Får jeg mer lønn?

Fra 1. august 2017 gir minst ett års relevant fagskoleutdanning rundt 20 000 kr ekstra i året.

Fagskolekompetanse kan dessuten gi lønnsforhøyelse gjennom lokale forhandlinger i kommunen. Det er rimelig å forvente økt lønn dersom utdanningen gir kompetanse som arbeidsplassen etterspør.

Undersøk med din arbeidsgiver før du søker utdanningen.

 Må jeg fysisk gå på skole, eller kan jeg studere på nettet?

De fleste fagskoler innen helsefag benytter internett og digitale medier, slik at undervisningen blir fleksibel for deg som student. Det finnes også rene nettbaserte skoler der all undervisning foregår som fjernundervisning.

 Hvordan skaffes praksisplass og veileder?

En sentral del av utdanningen er praksis og veiledning på en arbeidsplass. Det vanligste er at praksisplassen er ekstern, men det er også mulig å få praksis på egen arbeidsplass. Under praksisperioden blir du fulgt opp av en veileder. Veilederen utnevnes og lønnes av studiestedet.

 Har du andre spørsmål?

Ta kontakt med Delta Direkte