Systemet med multidoser bør forbedres

Systemet med multidoser bør forbedres
Foto: Sintef

Dagens multidosemedisinering er ikke godt nok tilrettelagt for hjemmeboende brukere, mener forskere. Dårlig design på posene og manglende informasjon kan lede til usikker medisinering.

Multidoser i poser på rull er vanlig i hjemmetjenesten. Enkelte har en elektronisk dispenser som mater ut posene på riktig tidspunkt, uåpnet eller åpnet. Forsker i Sintef, Kristine Holbø har undersøkt om dagens løsning med multidoser og dispensere fører til sikker medisinering.

Dagens løsning ikke er godt nok tilrettelagt for bruk i hjemmet, sier Holbø til Gemini.no, og lister opp flere problemer:

  • Informasjonen på multidose-posene er vanskelig å lese
  • Posene kan være skjøre og vanskelige å åpne
  • Tabletter kan mistes på gulvet og ikke erstattes
  • Dårlig informasjon om når medisiner skal tas og om bivirkninger

Vanskelig å kontrollere medisiner

Dårlig informasjon kan føre til at brukerne ikke får reell mulighet til å kontrollere om de har fått de medisinene de skal ha. Tidligere denne måneden ble det avdekket at Norsk Medisinaldepot hadde mangler i sine multidoser.

I følge Statens legemiddelverk har opptil 7 000 pasienter i en rekke kommuner vært berørt av feilen. I flere tilfeller har hverken pasient eller lege vært klar over at de ikke har fått medisinene de trenger.

Kristine Holbø mener helsemyndighetene må ta grep for å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig.

Hun kjenner til flere eksempler på pasienter som tar sovemedisin til feil tid fordi informasjonen de får ikke er tilpasset deres behov. Det kan blant annet øke risikoen for fall.

Det hender også at brukere plukker ut enkelttabletter fra posen som de ønsker å ta på et annet tidspunkt. Dette gjør de basert på at de husker fasongen på for eksempel vanndrivende medisin. Dermed reduseres den sikkerheten som ligger i at medisinene pakkes riktig i multidose.

Elektroniske medisindispensere kan være en tryggere løsning, men den reduserer samtidig brukerens mulighet til å forlate hjemmet.

For å forbedre multidosemedisineringen foreslår Sintef å endre designet på multidosene, individtilpasse informasjonen om medisinene, og forbedre organiseringen av hele medisineringstjenesten og tilbudet som gis ut til brukerne.

Les hele artikkelen på Gemini.no
Les hele forskningsrapporten her