Medlemskapets plikter

De fleste autoriserte fotterapeuter driver egne klinikker og er selvstendig næringsdrivende. Poengordningen for faglig oppdatering, er med på å gjøre autoriserte fotterapeuter til en mer ensartet yrkesgruppe. Dette vil føre til at det blir lettere for annet helsepersonell å anbefale sine pasienter til å oppsøke fotterapeut som er medlem av Fotterapeutforbundet. Det vil også gi en økt trygghet for pasientene selv. Det vil styrke forskjellen på fotpleier/fotterapeut. I tillegg gir det økt kunnskap og stolthet hos deg som yrkesutøver.

Krav til faglig oppdatering (poengordningen)

På representantskapsmøte i april 2012 ble det vedtatt at Fotterapeutforbundet skal innføre krav til faglig oppdatering. Vedtaket innebærer at alle medlemmer i Fotterapeutforbundet må gjennomføre faglig oppdatering i løpet av en tre års periode. Dette trådte i kraft 01.01.2014. 

På representantskapsmøte i april 2018, ble det vedtatt en endring til disse kriteriene som betyr at utmelding ikke skjer.

Poengordning - hva kreves?

Forbundet benytter et poengsystem for beregning av faglig oppdatering, og man trenger poeng tilsvarende 20 skoletimer (45 minutter) i løpet av 3 år.

Nyutdannede medlemmer har samme krav men i løpet av 5 første år. Deretter 3 år. 

Hva vil telle som faglig oppdatering? 

Alle faglige arrangement som gjennomføres av Fotterapeutforbundet, for eksempel fagkongress, kurs og fagdag, teller som faglig oppdatering. 

Andre arrangementer som også er tellende, er blant annet IFID samling, FBT samling, NIFS seminar og Diabetesforum. 

Det finnes i dag en rekke andre tilbydere av kurs for fotterapeuter. Alle tilbydere kan kontakte Fotterapeutforbundet i forkant av arrangement / annonsering av kurs for å søke om å få godkjent aktiviteten, slik at de kan markedsføre kurset med at det er tellende som faglig oppdatering for Fotterapeutforbundets medlemmer. 

For kurs som annonseres uten at dette kommer frem, kan medlemmene selv kontakte forbundet for søknad om godkjenning av kurset i forkant av arrangering.  

Fremlegge dokumentasjon 

For alle arrangement man deltar på som ikke er i regi av Fotterapeutforbundet, må man selv sende inn dokumentasjon på gjennomført kurs/seminar til forbundet. Et skjema benyttes for registreringen:

For godkjenning, send en e-post til sekretariatet der du legger ved invitasjon til arrangementet og dette skjemaet: Skjema for dokumentering av fullført kurs/aktivitet (pdf).

Alle som deltar på arrangement i Fotterapeutforbundets regi registreres automatisk. 

Forbundet vil informere alle medlemmer som ikke har registrert noen form for faglig oppdatering i god tid før tre års perioden utgår. 

Poengordningen skal håndteres på følgende måte:

  • Alle får medlemsbevis hvert år hvor det står "Fotterapeuter er etter Helsepersonellovens § 4 pliktig til å holde seg faglig oppdatert", men på medlemsbeviset til de som har nok poeng skal det tilføyes: "Faglig oppdatert fotterapeut i henhold til Fotterapeutforbundets kriterier for faglig oppdatering".
  • De som oppfyller kravet med nok poeng får muligheten til å få stå oppført under www.finnfotterapeut.no. Denne tjenesten vil markedsføre fotterapeuter på en profesjonell måte ut til pasienter og annet helsepersonell. 

Hva skjer dersom man ikke oppfyller kravet etter tre år? 

Vi håper at alle medlemmer ser nytten og ikke minst viktigheten av faglig oppdatering. Dette vil være en god måte å kvalitetssikre Fotterapeutforbundets medlemmer. Om et medlem ikke oppfyller kravet av ulike årsaker, får man ikke nyte godt av de medlemsgodene som er nevnt over her, men forblir medlem av Fotterapeutforbundet.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer, kontakt sekretariatet. 

Kriterier til medlemskap

Fra våren 2014 har Fotterapeutforbundet retningslinjer for bruk av logo og klinikknavn, samt restriksjoner mot markedsføring av tilbudspris. 

Bruk av logo 

Forbundets logo eies av Fotterapeutforbundet, og kan benyttes av forbundets medlemmer til blant annet markedsføring. Logoen er et symbol på at du er autorisert fotterapeut og medlem i Fotterapeutforbundet. For å øke logoens verdi og anseelse er det viktig at logoen brukes riktig og på best mulig måte av medlemmer og forbund. Vårt mål og ønske er at logoen skal være et kvalitetsymbol. 

Logoen kan kun benyttes i forbindelse med markedsføring av fotterapi.

Dersom en fotterapeut har flere utdannelser, og tilbyr flere ulike behandlinger, for eksempel hudpleie, hårfjerning eller soneterapi, skal dette skilles tydelig fra forbundets logo i markedsføring. 

Dersom en klinikk med flere fotterapeuter skal benytte logo i forbindelse annonsering av klinikken, må alle fotterapeuter være medlem i Fotterapeutforbundet.

Dersom ikke alle er medlem i forbundet, kan logo kun benyttes til å markedsføre den/de fotterapeutene som er medlem. 

Tilbudspris 

Fotterapeutforbundets medlemmer skal ikke markedsføre fotterapibehandlinger med tilbudspris. Med markedsføring mener vi for eksempel annonser i aviser og reklameplakater.

Med tilbudspris mener vi en rabattert pris på behandling, ikke tilbud på produkter. Ved å markedsføre fotterapitjenester med tilbudspris reduseres inntrykket av seriøsitet og profesjonalitet. 

Forbundet skiller på pensjonistpris og tilbudspris.
Det er flere av Fotterapeutforbundets medlemmer som arbeider på kommunale institusjoner der det tilbys behandling til pensjonistpris. Pensjonistpris kan markedsføres. 

Klinikknavn 

Vi ønsker at flest mulig av våre medlemmer bruker ordet fotterapeut eller fotterapi i klinikknavnet. Det er i dag stor begrepsforvirring rundt ordene fotterapi og fotpleie. Det er viktig at vi som er fotterapeuter er bevisste egen bruk av riktig ord, blant annet for å minske begrepsforvirringen og skape et større skille mellom fotterapi og fotpleie. 

Fotterapeutforbundet oppfordrer alle som skal etablere klinikker om å benytte ordet fotterapi/fotterapeut, og unngå ordet fotpleie.

Dersom allerede etablerte klinikker ikke har fotterapi/fotterapeut i navnet, så oppfordrer vi til at det blir endret, men det er ikke et krav.