Fotterapeutforbundets nye klinikkforsikring

Fotterapeutforbundets nye klinikkforsikring

Er du fast ansatt behøver du ikke tenke så mye på forsikringer i jobben. Som selvstendig næringsdrivende derimot, kan du komme ille ut om du ikke har de riktige forsikringene.

Nytt og meget gunstig forsikringstilbud!

Forsikringspakke

Fotterapeutforbundet har lenge jobbet for å få på plass en gunstig forsikringspakke for medlemmene – som inkluderer alt du trenger når du driver egen klinikk.

Fotterapeutforbundet og SMB Norge har gleden av å kunne tilby markedets beste klinikkforsikring eksklusivt for forbundets medlemmer. 

Det er laget tre pakker hvor prisen avhenger av hvor stor klinikk du har å forsikre. 

Forsikringssum: Pris pr år (2020):
250.000,- 2.650,-
500.000,- 2.990,-
1.000.000,- 3.990,-

 

Obligatorisk

Forsikringen er obligatorisk for alle medlemmene, men det er fullt mulig å reservere seg om du ikke har behov for forsikring. Reservasjonsskjema til nedlastning, finner du nederst på siden. 
Vi anbefaler deg imidlertid å gå gjennom forsikringene du har per i dag, for å sjekke både pris og hva de inkluderer. Vi er sikre på at du vil komme mye bedre ut med den nye klinikkforsikringen.

Alle detaljer om hva forsikringen inkluderer finner du under. (Ytterligere forklaringen på noen av punktene kan du dessuten lese om i en artikkel side 14-17 i Fotterapeuten 1/18).  

Ny og vesentlig medlemsfordel

Vi understreker at kun medlemmer av Fotterapeutforbundet vil få tilgang til klinikkforsikringen. Fotterapeuter som ikke er medlem av Fotterapeutforbundet vil ikke kunne tegne denne forsikringen. 

Den obligatoriske klinikkforsikringen omfatter følgende:

 • Forsikringssum som dekker opp til kr 250.000,-: Gjelder for maskiner, inventar, varer og løsøre med en egenandel på kr 10.000,-
 • Smittevask etter påvist smitte i klinikken med inntil kr 100.000,-. Egenandel kr 10.000,-. (dekker også husstandsmedlemmer).
 • Kriminalitetsforsikring begrenset til kr 200.000,- (underslagsdekning mv)
 • Avbruddsdekning for omsetning inntil 1,5 million, Egenandel: 48 timer karenstid.

Yrkesskade, med følgende utvidelser fra lovens krav:

 • Dekker også yrkesskader som oppstår ved reise til og fra jobb.
 • Dekning fra 1% varig medisinsk invaliditet, og ikke først fra 15%, som er lovens dekning.
 • Tingskader er dekket med inntil kr 30.000,-. Egenandel kr 10.000,-. «Privat pasientvold» mot fotterapeuten er også dekket.
 • Dekker også fritidsulykke med samme dekning som yrkesskade.

Viktig å merke seg:
For å ha rett på dekning under yrkesskadeforsikringen stilles det krav om at den selvstendig næringsdrivende har tegnet frivillig yrkesskadetrygd i folketrygden. Ved å tegne frivillig yrkesskadetrygd vil den selvstendig næringsdrivende både ha rett til særytelser ved yrkesskade gjennom NAV samt rett til dekning under yrkesskadeforsikringen dersom vilkårene for rett til erstatning for øvrig er oppfylt.

Alle personer under 67 år som i sin ervervsmessige virksomhet har en forventet årsinntekt som overstiger folketrygdens grunnbeløp (per 01.05.20 = 101 351,-), kan tegne frivillig yrkesskadetrygd. Den frivillige yrkesskadetrygden gjelder fra det tidspunktet NAV mottar søknaden og tegnes for minst ett kalenderår. Merk at den frivillige yrkesskadetrygden først trer i kraft dersom premien er betalt innen fire uker etter at du har fått melding om at søknaden er innvilget.

Ytterligere informasjon om frivillig yrkesskadetrygd og søknadsskjema finner dere på NAVs nettside (nav.no) ved å søke på frivillig yrkesskadetrygd i søkefeltet. 

Om du drivet et AS og er ansatt i eget AS trenger du ikke tegne frivillig yrkesskade hos NAV, men du må ha dokumentasjon på arbeidsforholdet.

Dokumentasjon på at en er ansatt i eget AS vil kunne dokumenteres gjennom utskrift fra AA registeret. Arbeidsgiver er pliktig til å rapportere alle sine arbeidstakere til registeret via a-ordningen.

For deg som privatperson er det etablert en innsynstjeneste slik at du kan se arbeidsforhold som din(e) arbeidsgiver(e) har rapportert til Aa-registeret etter 1.januar 2015. Inne i denne tjenesten finnes det også en mulighet for å skrive ut det som er rapportert. Ytterligere informasjon om AA registeret finner en på NAVs nettside; https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/aa-registeret-og-a-meldingen

Covid-19;

Fra og med 01.03.20 er covid-19 med alvorlige komplikasjoner omfattet av listen over sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning, jf FOR-2020-04-07-726 om endring i forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade. De nye reglene gjelder både yrkesskadereglene i folketrygden og yrkesskadeforsikringsloven. Reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet, men gjelder også ansatte der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare. Om en person anses å falle inn under forskriften om yrkessykdommer vil måtte vurderes konkret i hver sak.

Gruppeliv (DØD)

 • Dekning tilsvarende en statlig ansatt på 10 G (som er pr. 1. mai 2017 kr. 936 340,-).

Bedrifts- og produktansvar

 • Forsikringssum kr 10 millioner, egenandel kr 10.000,-.
  Yrkesrettshjelp på inntil kr 200.000,-. Egenandel fast kr 10.000,- pluss 10% av overskytende.
 • Formueskade med forsikringssum kr 1 million, egenandel kr 10.000,-.
 • Omfatter akutt hjelp fotterapeuten (som autorisert helsepersonell) utfører innenfor EU og EFTA-statene, for eksempel om man er på ferie/reise.
 • Omfatter ikke pasientskader som NPE dekker i henhold til den lovpålagte dekningen.

Utvidelser av den obligatoriske klinikkforsikringen:

Dersom man har behov for å dekke en høyere sum på maskiner, inventar, varer og løsøre, kan man tegne dette med samme vilkår, ved å fylle ut skjemaet som ligger nederst på siden.

Følgende standardiserte økninger kan tilbys:

Forsikringssum: Pris pr år (2020):
500.000,- 2.990,-
1.000.000,- 3.990,-

Utvidelsene omfatter alle de samme dekningene som er inkludert i den obligatoriske løsningen.

Ved omsetning utover kr 1 million vil avbruddstap bli priset ved hvert enkelt tilfelle. Henvendelse Forsikringskontoret telefon 233 57 020.

Dersom fotterapeuten/klinikken har ansatte som skal omfattes av yrkesskade vil også disse kunne forsikres på lik linje som i den obligatoriske dekningen, og vil faktureres via Forsikringskontoret. Gjelder fotterapeuter med ansatte som driver både gjennom AS og enkeltpersonforetak.

Dette må du gjøre:

• Den nye klinikkforsikringen gjelder fra 01.07.2018. Har du allerede en forsikringsavtale kan du si opp denne fra 01.07.2018. 

• Om du ønsker hjelp med å si opp eksisterende avtaler, ta kontakt med forsikringskontoret på tlf. 233 57 020 eller mail forsikring@smbnorge.no, så vil de hjelpe deg å si opp avtalen i henhold til gjeldende regler for oppsigelse mellom selskapene.

• Dersom du har ansatte må du også ta kontakt med forsikringskontoret på mail forsikring@smbnorge.no eller på tlf. 233 57 020, poliser utstedes da av dem.

• Om du ikke har forsikringer fra før, vil du fra 01.07.2018 være dekket under den obligatoriske klinikkforsikringen. Du behøver da ikke foreta deg noe.

• Ønsker du ikke å tegne den nye, gunstige klinikkforsikringen, må du fylle ut reservasjonsbrevet som du kan laste ned (pdf) og returnere med underskrift til Fotterapeutforbundet.