HMS for fotterapeuter - utstyrsspesifikasjoner

Her finner du krav til utstyr, utarbeidet av Fotterapeutforbundet.

Generelle krav

Det er viktig å ha vedlikeholdsavtale, eventuelt serviceavtale med leverandører. Når det gjelder utstyret, er det krav til at det skal fremlegges samsvarserklæring fra produsenten, som betyr at de europeiske standardene er fulgt i forhold til at de revideres hvert 5. år.

Det skal med alt utstyr følge lett forståelig, skriftlig bruksanvisning på norsk

Når det gjelder rengjøring av utstyr, skal ”Hygieneregler for fotterapeuters virksomhet”, etterfølges.

Det finnes utstyr med kvaliteter som er meget gode med hensyn til å minimalisere risikofaktorer, men dette er en god del dyrere enn annet foreløpig. Det er dog en investering i et godt arbeidsmiljø.

Slipemaskin med håndstykker og diverse driller/bor

Håndstykke

Grepet på håndstykket bør ha lavest mulig vekt og være ergonomisk utformet, slik at det passer godt i hånden til brukeren.

Antall omdreininger

Det finnes store variasjoner i antall omdreininger per minutt for ulike modeller av slipemaskiner. Hvilket nivå man skal legge seg på, kommer an på hva slags arbeid som skal utføres, type og størrelse på boret.

Følgende normaler gjelder for slipemaskiner: 
Vannbaserte slipemaskiner: 5 000-40 000 omdreininger per minutt. 
Tørrslipemaskin: 5 000-25 000 omdreininger per minutt.

Støy slipemaskin

Det er viktig å velge en maskin som støyer minst mulig. Leverandører har plikt til å gi nødvendige støydata for å vurdere støynivået. Støynivået på maskinen bør ikke overskride 70 dB.

Støy fra slipemaskin er ikke å definere som vedvarende, i og med at maskinen blir slått av og på gjennom dagen. Arbeidsgiver skal stille hørselvern til rådighet dersom støynivået overskrider 80dB, eller når arbeidstaker opplever lydnivået sjenerende. Er det mistanke om at så er tilfelle, bør arbeidsgiver foreta støymåling.

Hørselsvern

Hørselsvern skal tilfredsstille krav i lovverket om personlig verneutstyr. Hørselsvern aksepteres normalt bare som et midlertidig hjelpemiddel mot støy. Ved gjennomsnittlig støybelastning høyere enn 85 dB påbys hørselsvern. Primært skal støyen reduseres, slik at hørselsvern blir unødvendig.

Vibrasjoner slipemaskin

Daglig eksponering for hånd- og armvibrasjoner bør ikke overstige 2,5 m/s2, og må ikke overstige 5,0 m/s2.

Tiltaksverdier for daglig eksponering: 2,5 m/s2 
Grenseverdier for daglig eksponering: 5,0 m/s2

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere får tilbud om egnet helseundersøkelse hvis de utsettes for vibrasjoner som overskrider tiltaksverdiene for vibrasjoner, eller eksponeringen gir grunn til mistanke om at helseskade kan oppstå ved lavere eksponeringsnivå.

Det anbefales å benytte håndstykker med lavest mulig vibrasjon, og ikke presse boret over makshastigheten, fordi det medfører ekstra vibrasjoner.

Avsug

Avsug bør avgi minimalt med støy og være så nære slipestedet som mulig. Hudavfall kan inneholde blant annet støv, mikroorganismer og sopp. Det er risiko for opphopning av svevestøv med mulige infeksiøse partikler i luften. Avsug bør derfor kunne håndtere organisk materiale og fine partikler.

Punktavsug

Punktavsug må finnes over arbeidsstasjon, fordi det arbeides med organisk materiale hvor det kan være soppsporer og eventuell lukt. Det anbefales at punktavsug er festet på drillarbeidshode.

Når det gjelder sugeevne bør det søkes en høyest mulig verdi.

Vannbasert spray på drillarbeidshode reduserer mengden svevepartikler og gjør lokalt avsug overflødig, men det må også kunne benyttes tørrsliping i arbeidet.

Risiko støv

Det anbefales at det benyttes godkjent støvmaske, hansker og briller i arbeidet med slipemaskiner.

Det er per i dag ikke påvist at støv medfører fare for helse, miljø og sikkerhet, men det er store indikasjoner på at så er tilfelle. Videre forskning på området kan føre til strengere krav til utstyr for fotterapeuter.

Arbeidslampe

1000 lux er et krav i helsevesenets undersøkelsesrom, og anbefales på arbeidsstedet i rommet. Lupelampe er et godt alternativ.

Gløde-/halogenlampe utgjør risiko på grunn av varmeutvikling. LED lys avgir lite varme, men man må velge en med RA indeks over 90, noe de færreste har ennå.

God fargegjengivelse krever en RA større enn 90, hvilket er viktig i arbeidet med hud.

Arbeidslampen bør ha rekkevidde på minimum 1 meter. 
Lyset bør være arbeidsrettet og refleksfritt.

Arbeidsstol

En arbeidsstol skal gi muligheter for varierte og komfortable sittestillinger. Arbeidsstolen skal tilpasses den enkelte arbeidstaker, noe som fører til at det er en individuell vurdering hvilken stol arbeidstaker trenger.

Stolen må være stødig, og gjerne med hjul, men de bør da kunne låses. Stolen bør også ha svingmulighet. Kunstskinn må velges på grunn av krav til hygiene.

Høyde på stolen bør velges ut ifra brukers høyde. Det finnes varianter som ekstra lav, lav og høy.

Stolens sete og rygg bør kunne reguleres uavhengig av hverandre. Dette gir mulighet for individuell tilpassing og variasjon i arbeidsstilling.

Vippefunksjon medfører variasjon for rygg og kan gi bedre grepsfunksjon i arbeidet.

Underarmsstøtte

Underarmsstøtte ved statisk arbeid med armer foran seg, reduserer belastningsskader i skulderbue/nakke. Det finnes stoler med ryggstøtte som kan skyves frem og bli til underarmsstøtte. Fotterapeut kan også benytte armlener eller fotstøtten på klientstol som underarmsstøtte. Arbeidshøyden, med 90 gr. i albuen, bør være i samme høyde som føttene til pasient, for å oppnå underarmsstøtte.

Pasientstol

Elektrisk regulering anbefales, med lett tilgjengelig fjernkontroll. Den bør også kunne tåle tunge klienter. Pasientstolen anbefales å inneha følgende funksjonalitet:

Utstikk til bena/fotstøtte eller regulerbar fotskammel. Lengde og vinkel skal kunne reguleres.

Høydejustering for å muliggjøre at fotterapeut både kan sitte og stå i arbeidet. Vanlig intervall er rundt 50 - 120 cm.

Vippefunksjon for klientens komfort og for å regulere høyden på bena med hensyn til fotterapeutens arbeidsstilling.

Justering av rygg for klientens komfort og for å plassere pasient i tilnærmet liggende stilling.

Nedfellbare armlener med hensyn til forflytning av klient.

Svingmulighet, spesielt ved liten plass, for forflytning av klient.

Kunstskinn på grunn av krav til hygiene, og det bør være sklisikkert.

Liste utstyr og forbruksvarer

Følgende utstyr og forbruksvarer skal være tilgjengelig i fotterapeutklinikken:

Utstyr

Slipemaskin med håndstykker og diverse driller/bor
Avsug
Arbeidslampe
Arbeidsstol
Pasientstol
Balje med stativ på hjul
Trillebord, lett og lite
Bokser med lokk til instrumenter
Instrumenter og redskaper
Negltang
Hudtang
Ekskavator
Neglfalsfil
Pinsett
Fotfil
Slipehetter pluss holdere
Skalpellskaft
Rengjøring/desinifisering
Ultralydbad
Steriliseringsmaskin (varmluft/damp)

Forbruksvarer

Baljeposer – en pr. kunde
Fotbadsalt/såpe for bløtlegging
Papir- eller tøyhåndklær
Skalpellblad
Behandlingsmedikamenter
Desinfiseringsvæsker for ulike formål
Fotterapeutklær og –sko
HMS-utstyr
Engangshansker
Munnbind
Vernebriller
Engangs plastikkforklær

HMS-utstyr

Engangshansker
Munnbind
Vernebriller
Engangsplastikkforklær

Takk til fotterapeut Siw Berggren for bidrag i utarbeidelsen av minstestandardene.