HMS for fotterapeuter - lokaliteter

Her får du en fullstendig oversikt over minstestandarder til lokaler og utstyr nedsatt av Fotterapeutforbundet.

Krav og anbefalinger gjelder både fulltid og deltidsarbeid, med mindre noe annet er nevnt i teksten (deltidsarbeid ved denne type arbeid defineres som mindre enn 50 % arbeidsdag).

  • Her finner du spesifikasjoner for utstyr

Lokaliteter

Ansvarlige for lokaliteter er arbeidsgivere og utleiere av arbeidslokaler.

Definisjon arbeidslokaler

De rom som virksomheten bruker i forbindelse med arbeid; arbeidsrom, personalrom (garderobe, vaskerom og dusjrom, toalett, spiserom, hvilerom, venterom etc.), adkomstarealer etc.

Lokalene skal ikke benyttes til annen virksomhet eller aktivitet som kan innebære en hygienisk risiko, og kan heller ikke lånes eller leies ut til slik virksomhet. Dette for å hindre overføring av smittsomme sykdommer.

Ved deling av lokalet med for eksempel frisør skal også lovkrav til frisørfaget overholdes.

Arbeidsrom

Bør ha varmt og kaldt vann, da vann benyttes i arbeidet og i forbindelse med hygiene, men også for sikkerhet med hensyn til for eksempel behov for rask øyeskylling.

Areal/volum

Loven sier at gulvflaten må være 6m2 per arbeidstaker, men fordi arbeidstaker her jobber med pasienter og benytter en del utstyr bør arealet dobles til 12m2. Arealet økes tilsvarende med flere arbeidstakere.

Rommet må være stort nok til, og utformet slik, at det kan benyttes rullestol og evt. heis til rullestolbruker. I tillegg må det tas hensyn til utstyr som benyttes i arbeidet.

Romhøyde bør ikke være under 2,7m, og skal ikke være under 2,2m.

Dagslys og utsyn

Det skal om mulig sørges for dagslys og utsyn fra de enkelte arbeidsplasser.

Kortvarige arbeidsoperasjoner i rom som ikke oppfyller kravet kan godtas, men må sees i sammenheng med areal/volum, belysning ellers i rommet og ventilasjon etc. Indirekte dagslys kan da aksepteres.

Det er ønskelig med vindu med åpningsmuligheter, for at arbeidstaker selv skal kunne påvirke sitt inneklima.

Dører

Bør være bredere enn 80 cm, for rullestolbrukere (for bruk av gamle manuelle rullestoler, som ofte benyttes). I anbefalte krav til byggverk snakkes det mye om universell utforming. Det anbefales da en lysåpning på 90cm og en terskelhøyde på maks 25 mm.

Gulv

Gulv skal være behagelig å gå på og av vaskbar kvalitet slik at rengjøring tilfredsstiller hygieniske krav.

Vegger og tak

Skal være av vaskbar kvalitet fordi de skal kunne rengjøres og vedlikeholdes, for å tilfredsstille hygieniske krav.

Rømningsveier

Rømningsveier skal være merket, utstyrt med nødlys og åpen for fri ferdsel.

Inneklima

Arbeidsmiljølovens § 4 setter krav om at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt forsvarlig inneklima, med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensinger, herunder lukt. Det er krav til røykfri luft i lokalene.

Temperatur

I middels til tungt arbeid bør temperaturen være mellom 19-26 gr. C, og det anbefales ved behov for oppvarming at den holdes under 22gr. C

Arbeidsplassen må om nødvendig skjermes mot varmestråling. 
Det anbefales at temperatur skal kunne reguleres manuelt.

Luftkvalitet

Luftkvalitet påvirkes av byggematerialer og inventar, mennesker, arbeidsaktiviteter og prosesser, renhold og vedlikehold, og ventilasjon.

Trekk

Lufthastighet bør ikke overstige 0,15 m/s på arbeidsplasser med fysisk lett arbeid.

Ventilasjon

Kravet er 23 m3 luft per person per time + 3,6 m3 per m2(rom) per time – dette forutsetter gode materialer.

Ved dårlige materialer legges det på det dobbelte = 3,6 m3 + 7,2 m3 per m2 per time.

I et rom på 12 m2, med 2 personer og gode materialer, kreves det av ventilasjonen 93,2 m3 luft per time.

Ved dårlig ventilasjon kan det benyttes en riktig dimensjonert luftrenser (Elektrostatisk eller en god Hepafilterrenser), som over noen timer kan redusere mengden av finstøv med omtrent halvparten.

Resirkulering av luft må ikke forekomme. 

Unngå luftfuktere.

Det skal foreligge drifts- og vedlikeholdsinstruks for ventilasjonsanlegget.

Relativ luftfuktighet (RF) på 35-40 % gir erfaringsmessig minst problemer.

Støy i lokalene

Støy i lokalet bør ikke overstige 70 dB over lengre tid. Støybelastningen bør søkes redusert til 60 dB eller lavere. Støy fra arbeidstakers egen aktivitet inngår ikke i dette.

Daglig støyeksponering skal ikke overstige 85 dB. Hvis man utsettes for 85 dB i 8 timer er det stor sannsynlighet for hørselskader.

Tiltaksverdi for daglig støyeksponering: 70 dB 
Grenseverdi for daglig støyeksponering: 85 dB

Bakgrunnstøy

For å kunne snakke med klienten med normalt stemmeleie, må bakgrunnsstøy ikke være høyere enn 60-65 dB.

Arbeidsgiver skal stille hørselvern til rådighet ved støy over 80 dB, eller når arbeidstaker opplever lydnivået sjenerende.

Støy i spiserom skal ikke overskride et gjennomsnitt på 55 dB i den aktuelle brukstiden.

OBS! En økning på 3 dB betyr en fordobling av lydeffekten. Tilsvarende betyr en reduksjon på 3 dB at risikoen for hørselskade blir halvert.

Belysning

Allmennbelysning på 400 lux (belysningsstyrke) er et godt opplyst kontor, men kan bli noe ”ukoselig”. Det anbefales derfor 250-300 lux.

Arbeidsbelysning

1000 lux er et krav i undersøkelsesrom i helsevesenet, og anbefales på arbeidsstedet i rommet.

Lupelampe benyttes for å oppnå tilstrekkelig belysning. Se pkt. ang Lupelampe for mer informasjon.