Barne- og ungdomskunnskap – årsenhet i pedagogisk arbeid med barn og unge

Studiet passer for alle som jobber i barnehage, skole, forebyggende arbeid og i organisasjoner. Målet er å takle hverdagens utfordringer bedre.

Dette er et studium som tilbys i samarbeid mellom Null til atten og Høgskolen i Sørøst-Norge. Studiet er delt opp i fire emner à 15 studiepoeng og gir totalt 60 studiepoeng. Emnene kan tas uavhengig av hverandre og i den rekkefølgen en selv ønsker. Bestått eksamen gir rett til å gå opp til fagprøve som privatist.

Studiet passer for alle som jobber i barnehage, skole, forebyggende arbeid og i organisasjoner. Alle emnene tilfører arbeidsrelatert kunnskap og teoriforståelse for å takle hverdagens utfordringer.

Målgruppe

Studiet er spesielt lagt til rette for barne- og ungdomsarbeidere, pedagogiske medarbeidere og assistenter som arbeider eller ønsker å arbeide i barnehager, skoler, SFO, fritidsklubber og i boliger for personer med hjelpebehov. Studiet er imidlertid åpent for alle som fyller opptakskravet.

Mål

I møte med stadig økende forventninger i barnehage, skole, skolefritidsordning og annet barne- og ungdomsarbeid er målet med studiet å styrke deltakernes kompetanse som fagarbeidere.

Barns og unges faglige og sosiale evner henger sammen, og studiets innhold vil gjenspeile dette. Gjennom studiet blir det lagt vekt på å knytte teori opp mot den unike erfaringen og kompetansen deltakerne har med seg fra praksis. Profesjonsetikk og menneskerettigheter står sentralt gjennom hele studiet.

Studieopplegg

Studiet er samlingsbasert ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold med Drammen som undervisningssted.

  • Hvert emne går over ett semester med to samlinger à fire dager.
  • 80 prosent deltagelse på samlingene er obligatorisk.

Aktuelle arbeidsmåter vil være forelesninger, plenumsdialoger, erfaringsutveksling, gruppearbeid og selvstudier. Obligatorisk arbeid må også gjennomføres etter hver samling.

Høyskolens dyktige fagstab og administrasjon vil veilede deltakerne gjennom studiet sammen med tjenester fra bibliotek og IT.

Det er avsluttende eksamen for hvert emne. Studentene får tilgang til goder og fasiliteter på lik linje med høyskolens øvrige studenter.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Manglende formell kompetanse kan søkes erstattet av realkompetanse.

Kontaktinformasjon

  • Jill Hellem, Null til atten i Delta, tlf. 905 69 099, jill.hellem@delta.no
  • Anne Liv Kaarstad Lie, faglig kontakt ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), tlf. 31 00 94 63, anne.lie@hbv.no
  • Elin Varne Johansen, administrativ kontakt ved HBV, telefon 93 23 85 86, elinvj@hbv.no