Delta Oppvekst etterlyser en fagarbeidernorm

ETTERLYSER FAGARBEIDERNORM: Leder i Delta Oppvekst, Jill Hellem, mener fagarbeidernes kompetanse kan utnyttes langt bedre enn tilfellet er i dag.
ETTERLYSER FAGARBEIDERNORM: Leder i Delta Oppvekst, Jill Hellem, mener fagarbeidernes kompetanse kan utnyttes langt bedre enn tilfellet er i dag. Foto: Siv M. Bjelland

- Vi trenger å styrke barne -og ungdomsarbeidernes rolle i barnehage, skole og skolefritidsordning med en fagarbeidernorm, sier leder i Delta Oppvekst, Jill Hellem.

- En fagarbeidernorm, der en tredjedel av barnehagenes ansatte må være fagarbeider er en viktig del av svaret, sier leder i yrkesorganiasjonen Delta Oppvekst, Jill Hellem.

- Vi trenger også en enhetlig bemanningsnorm

Hun mener det også må komme en enhetlig bemanningsnorm for SFO for hele landet, med en fagarbeidernorm også her.

- Dette vil være viktig for barna og gi dem økt voksenkontakt, noe som er spesielt viktig for barn med særskilte behov. Det er også nødvendig for å øke anerkjennelsen og sikre rekrutteringen av barne – og ungdomsarbeidere i årene framover. Mange av våre medlemmer, både i skoler og barnehager, opplever usikkerhet om sine framtidsutsikter, sier Hellem.

Medlemmene i Delta Oppvekst har også gitt uttrykk for at de kjenner på en tvil om hvorvidt de som yrkesgruppe vil bli satset på når det gjelder kompetanseutvikling. 

- Riskikerer redusert voksenkontakt

I barnehagene er dette særlig tydelig som følge av innføringen av pedagognorm, og et sterkt fokus på barnehagelærere. Delta støttet intensjonen i innføringen av pedagognorm og bemanningsnorm i barnehagene, men var tydelige på særlig to mangler.

- For det første var vi tydelige på bemanningsnormen må gjelde hele åpningstiden. Vi påpekte også at det bør stilles krav om at en tredjedel av de ansatte i barnehagen skal være barne- og ungdomsarbeidere. Dette fikk vi dessverre ikke gjennomslag for. Slik situasjonen er nå er vi bekymret for at den vedtatte bemanningsnormen og pedagognormen og i realiteten vil kunne redusere mange barns voksenkontakt, og også vil svekke fagarbeidernes rolle, sier Jill Hellem.

Ønsker økt fagarbeiderfokus i skolen

Jill Hellem mener det også i skoleverket, med lærernormen, er det for ensidig fokus på pedagogisk personale.

- Også der kan fagarbeidernes kompetanse utnyttes langt bedre enn tilfellet er i dag. Vi er bekymret for at det også blir færre barne- og ungdomsarbeidere i skolen, og etterlyser også felles bemanningsnorm for SFO for landet. Færre barne- og ungdomsarbeidere vil blant annet svekke overgangen mellom SFO og skole, der vår medlemmer spiller en viktig rolle for å følge opp ekstra sårbare elever, sier Hellem.

Mange ufaglærte har over lang tid videreutdannet seg til barne- og ungdomsarbeidere, en kompetanseutvikling som har Delta Oppvekst mener har kommet barna, de ansatte, foreldrene og virksomhetene til gode.

- Vi mener at dagens situasjon i alt for liten grad stimulerer til at ufaglærte skal videreutdanne seg til barne- og ungdomsarbeidere. Dette er i så fall svært uheldig, og også et viktig argument for en fagarbeidernorm, sier Hellem.

Fagarbeidernorm og pedagognorm henger sammen

- Vi mener en fagarbeidernorm på ingen måte svekker pedagognormen og intensjonen med innføringen av den. Snarere vil det være en tydeliggjøring av to yrkesgrupper som utfyller hverandre i barnehagen og på skole. Delta oppvekst vil være en konstruktiv aktør i dialogen knyttet til dette, og vil prioritere dette sterkt i tiden fremover, sier Hellem.