Deltas prinsipprogram: Arbeidsprogram 2012-2016

Dette er Deltas arbeidsprogram for kongressperioden 2013-2016

Se også:

Arbeidsprogram for Delta 2013-2016

Utgangspunkt

Delta har satt temaet «framtidens velferdsutfordringer» på dagsorden som grunnlag for videreutvikling av vår politikk. Vi tar aktivt del i utvikling av framtidens velferdssamfunn for å ivareta medlemmenes interesser både som arbeidstakere, yrkesutøvere og borgere.

En kjerneutfordring for å sikre framtidens velferdstjenester er det å mobilisere tilstrekkelig arbeidskraft, både til å utføre tjenestene, men også for å skape et bærekraftig samfunn for alle.

Delta mener at den viktigste nøkkelen til å løse arbeidskraft-utfordringene ligger iden norske samarbeidsmodellen praktisert både på nasjonalt, sektor- og virksomhetsnivå. Den må imidlertid videreutvikles med vekt på kommunikasjon og samspill mellom ledelse og medarbeidere både direkte og representativt.

Deltas prinsipprogram for perioden 2013 – 2016 tar utgangspunkt i vår rolle overfor medlemmene samt ambisjonen om å bidra til konstruktive løsninger på framtidens velferdsutfordringer.

Delta skal utvikle det best opplevde medlemstilbudet innen bransjen gjennom et sterkt medlemsfokus og medlemsnærhet som bærende prinsipp.

Videreutviklingen av Delta som en sterk og tydelig politisk aktør innen feltene arbeidsliv, velferd, offentlig sektor og samfunn stiller krav til organisasjonen. Først og fremst må Deltas rolle som partner i arbeidslivet være tydelig …

… for det enkelte medlem i ivaretakelse av deres individuelle interesser.
… for medlemsgrupper i ivaretakelse av deres kollektive interesser.
… for arbeidsgiver i det representative partssamarbeidet på alle nivåer i arbeidslivet.
… for myndighetene i utviklingen av velferdstjenestene og samfunnet.

Virksomhetsområde 1: Tariff- og arbeidslivspolitiske temaer – arbeidstakerperspektivet

Hovedbudskap:

 • Delta – en tydelig og sterk partner for medlemmene i arbeidslivet.
 • Bruk lønns- og arbeidsvilkår til å mobilisere den nødvendige arbeidskraften til offentlig tjenesteyting.
 • Bevar den norske samarbeidsmodellen – forsterk partssamarbeidet på virksomhetsnivå.
 • Sats på kompetanse og rammevilkår for ledelse – praktiser aktivt medarbeiderskap.

Virksomhetsområde 2: Fag- og yrkespolitiske temaer – yrkesutøverperspektivet

Hovedbudskap:

 • Delta – en tydelig og sterk partner for medlemmene i yrkeslivet.
 • Faglig kvalitet og kompetanse er nøkkelen til gode velferdstjenester – tverrfaglighet må til.
 • Kompetanse må benyttes aktivt og kontinuerlig videreutvikles – målet er rett person på rett plass.
 • Grunn-, etter- og videreutdanning må svare på arbeidslivets behov for kompetanse og oppgaveløsning.

Virksomhetsområde 3: Samfunnspolitiske temaer

Hovedbudskap:

 • Delta – en tydelig og ansvarlig samfunnspolitisk aktør.
 • Videreutvikle den norske samarbeids- og velferdsmodellen – bevar velferdssamfunnet.
 • Vis samfunnsansvar.

Virksomhetsområde 4: Delta – en arbeidstakerorganisasjon i vekst og utvikling

Hovedbudskap:

 • Utvikle best opplevde medlemstilbud i bransjen.
 • Medlemsfokus og medlemsnærhet som grunnleggende prinsipp – basert på partnerskaps- og selvhjelpstenkning.
 • Tydelig satsning på Deltas kjernevirksomhet.
 • Sterkere lokalt fokus – aktivitet der medlemmene befinner seg – lokale organisasjonsledd og kompetente tillitsvalgte er svaret.
 • Verdiforankret virksomhet – tydelig «merkevare».
 • Sterkere yrkesutøverperspektiv – for å ivareta medlemmenes interesser både som arbeidstakere og yrkesutøvere.
 • Tenk nytt og moderne – møt framtidens arbeidstakere.