Lønn og avtaler for Virke - HUK-området (Helse, utdanning, kultur og frivillighet) og kinoer

Delta/YS ivaretar medlemmene lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med Virke.

Delta organiserer ansatte i virksomheter innenfor sykehusvirksomhet, virksomheter innenfor helse og sosialsektoren, barnehager, utdanning, museumsvirksomhet, høyskoler og organisasjoner som er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Delta har også medlemmer ansatt ved kinoer som er medlem i Virke.

Disse virksomhetene er  i større eller mindre grad finansiert av det offentlige. En hovedmålsetting for Delta er at medlemmene i Virke-HUK området skal ha lønns- og arbeidsvilkår som er minst på linje med offentlig sektor før øvrig.

Avtaler for HUK-området

Hovedavtale for Virke og YS

Hovedavtalen har bl.a. bestemmelser om medbestemmelse og rettigheter og plikter for de tillitsvalgte. I tillegg til denne gjelder et "Tillegg til hovedavtalen," som ligger bakerst i de enkelte overenskomstene.

HUK-overenskomstene

Avtaleverket er organisert i sju overenskomstområder. Overenskomstene ligner avtaleverket i offentlig sektor.

Avtaler og minstelønn for ansatte ved kinoer (Kinoavtalen)

Hovedavtale

Hovedavtalen har bl.a. bestemmelser om medbestemmelse og rettigheter og plikter for de tillitsvalgte. 

Kinoavtalen

Delta har inngått overenskomst med Virke som gjelder for ansatte ved kinoer.

Tariffoppgjøret 2020 - HUK og Kinoavtalen

  • Lønnsoppgjørene er utsatt til høsten.
  • Partene kommer tilbake til dato for oppstart av forhandlingene, men tar sikte på at det skjer når forhandlingene om frontfaget er ferdig.
  • Forhandlingstart for frontfaget er foreløpig satt til 3. august.

Tariffoppgjøret for HUK 2019

Lokale forhandlinger 2018

Her kan du laste ned kravskjema til lokale forhandlinger for de overenskomster der det skal være lokale forhandlinger i høst. Det er kun avsatt midler til lokale forhandlinger på de overenskomster som «korresponderer med» staten. 

Forhandlingene sluttføres innen 31. oktober  2018. Frist for innsendelse av kravskjema til Delta lokalt kan variere.

Tariffoppgjøret for kinoansatte 2019

Usikker på hvilken avtale som gjelder for deg?

Arkiv - tidligere lønsoppgjør

  • Publisert {{article.published.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}
  • Sist oppdatert {{article.changed.data | amDateFormat:'D. MMMM YYYY'}}

{{article.preface}}