Viktig info om pensjonistlønn i Spekter

Nå kan flere pensjonister jobbe ved sykehusene uten konsekvenser for pensjonen.
Nå kan flere pensjonister jobbe ved sykehusene uten konsekvenser for pensjonen. Foto: Scanpix

Etter rikslønnsnemndas kjennelse i november 2019 er det mulig for pensjonister med offentlig tjenestepensjon å jobbe for pensjonistlønn også i Spekter.

Dette gjelder også AFP-pensjonister som mottar AFP etter tjenestepensjonsordningens ordinære regler. Ordningen gjelder ikke AFP-pensjonister som mottar folketrygdberegnet AFP.

Pensjonistlønnen er 207 kroner per arbeidet time. Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg.
Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen skal ikke meldes inn på nytt i pensjonsordningen.

Arbeidstakere som i dag har tatt ut pensjon, vil etter 1.1. 2020 kunne risikere å få avkortning i pensjonen om de ikke inngår avtale om pensjonistlønn. Det er likevel slik at KLP opplyser at avkortning ikke vil skje umiddelbart, så her vil det bli tid til å innrette seg.