Tariff 2020: Pensjon

Tariff 2020: Pensjon
Foto: Colourbox

Pensjon fra første krone! I dag får ikke alle pensjon fra første krone de tjener.

Det kan for eksempel gjelde:

 • midlertidig ansatte eller vikarer
 • ansatte under en bestemt alder, for eksempel under 20 år
 • de som tjener mindre enn bestemt beløp, for eksempel 1G
 • de jobber under en bestemt stillingsprosent, typisk under 20 % 
 • de som er ansatt kortere enn en bestemt tid, for eksempel kortere enn ett år 

Blant annet har en innmeldingsgrense på 20 prosent flere uheldige konsekvenser. Ved siden av å ikke opptjene alderspensjon, er medlemmene heller ikke omfattet av uførepensjonsordning eller etterlattedekning ved død, der slike ordninger er en del av pensjonsordningen. En nedre innmeldingsgrense rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere. Innmeldingsgrense finnes i dag i de lovfestede ordningene (Statens pensjonskasse og sykepleierordningen), samt i privat sektor, med en del unntak. I kommunesektoren (unntatt Oslo kommune) er det ingen nedre grense for innmelding. 

Delta var i vår i streik ved fire sykehus for at våre medlemmer skal få pensjon fra første krone, etter at Spekter ensidig fastsatte en nedre innmeldingsgrense i pensjonsordningen på 20 prosent. Dette skal behandles av Rikslønnsnemnda i november 2019.

Offentlig tjenestepensjon

Alle som er født i 1963 og senere vil fra 1.1.2020 omfattes av en ny påslagsordning, med nytt opptjeningssystem og ny livsvarig AFP. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning og dagens AFP. Det er overgangsordninger med sikringsbestemmelser for de seneste årskullene som omfattes av dagens ordning (1959-1962) og for de første årskullene fra 1963. 

Særaldersgrensene og alderspensjon til uføre var ikke tema i pensjonsavtalen av 3. mars. Spørsmålet om hvordan særaldersgrensene skal tilpasses endret tjenestepensjonsordning går videre høsten 2019. Målet er en å avtale en langsiktig pensjonsløsning for personer med særaldersgrense.
 
Uføre kan ikke kompensere for økt levealder i befolkningen ved å jobbe lenger. Derfor er det behov for regler som kan skjerme uføre mot effekten av levealdersjusteringen. Arbeidet med dette vil trolig tas opp i 2020.

Årskullene som omfattes av den nye påslagsordningen vil fra 2020 også omfattes av en ny livsvarig AFP-ordning etter mønster av privat sektor. AFP i privat sektor er for tiden under utredning, og dette arbeidet skal være ferdig høsten 2019. Eventuelle endringer i ordningen vil få innvirkning på ny AFP-ordning i offentlig sektor.

Privat sektor

Presset på etablerte pensjonsordninger utenfor offentlig sektor har de seneste årene økt. Dette har gitt seg utslag både i at arbeidsgivere og arbeidsgiverforeninger har igangsatt arbeid med å endre sine pensjonsordninger, og i at virksomheter har endret arbeidsgivertilhørighet. 

I den grad Delta har vært med på å endre bestående pensjonsordning, har vi sett hen til at endringene blir gjort på en måte som ivaretar våre medlemmer i prosessen. Vi har lagt vekt på at nye ordninger så vidt mulig er forutsigbare, livsvarige og kjønnsnøytrale. Et eksempel er Private Barnehagers landsforbund – PBL, der det er besluttet en endring fra en ytelsesordning etter foretakspensjonsloven til en hybridordning med lovens maksimale sparesats. Dette har vært viktig for å befeste hybridpensjon som et reelt alternativ til innskuddspensjon i privat sektor.

Viktig spørsmål

 • Hva bør være Deltas viktigste prioriteringer i arbeidet med pensjon?

Pensjon oppsummert

 • Delta er for pensjon fra første krone for alle ansatte uavhengig av alder, lønn eller stillingsprosent.
 • Sykehusstreiken våren 2019 handlet om retten til pensjon fra første krone. 
 • Alle født før 1963 og senere omfattes fra 1. 1.2020 av ny offentlig tjenestepensjon.
 • Den nye ordningen er en påslagsordning med nytt opptjeningssystem og ny livsvarig AFP.
 • Årskullene 1959-1962 vil få overgangsordninger. Det samme gjelder de første årskullene fra 1963.
 • Særaldersgrenser og uførepensjon er ikke en del av pensjonsavtalen forhandlet fram av regjeringen og partene  i arbeidslivet, og undertegnet 3. mars 2018.
 • Særalderspensjon forhandles høsten 2019. 
 • Uførepensjon vil trolig bli behandlet i 2020.
 • Det diskuteres endringer i AFP i privat sektor , og dette kan få konsekvenser også for ny AFP i offentlig sektor.